ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 11-06-2007

 

Voorzitter

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (plv. vz.)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal) (plv. lid), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Afwezig de leden

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en M.M.C.F. Stokbroeks D66)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD) en G.E.M. Gigase (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, P. Wijnen, G. van der Hoeven, T. Lemmen, H. Beesems, C. Umlauf

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 11-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 mei 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 07-05-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 mei 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Voortgangsrapportage:

·     amendement dependance Stramproy: de burgemeester deelt mede, dat deze gehuisvest zal worden in het gemeenschapshuis;

·     toezegging reduceren vervoer gevaarlijke stoffen: wordt door afdeling IGOR meegenomen bij voorkomende projecten van route gevaarlijke stoffen. O.a. bij de aanpassing van de routes na openstelling van de A73.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met de begroting 2008 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 07 06 097).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Toelichting op de voortgang van de werkzaamheden van de Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg door de heren Meijers en Rumpen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Regionalisering beheer brandweer; toelichting door de heer P. van Mullekom, brandweercommandant Venlo.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie stemt in met de beleidslijn die is verwoord in het richtinggevend beslisdocument “Pact van Den Haag”.

 

Bestanden

 Brief Regionalisering Brandweer

 Notitie Regionalisering Brandweer

 Nieuwsbrief Regionalisering Brandweer

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2006, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 07 06 101).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt de jaarrekening niet SMART, omdat er geen behaalde resultaten worden weergegeven. PvdA mist de gemaakte afspraken. SP heeft moeite met de aanvullende subsidie van ruim 100.000 euro voor het Munttheater.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 07 06 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Integrale veiligheid: als in Weert buurtbemiddeling wordt ingevoerd, wordt de commissie geïnformeerd over wie dat gaat uitvoeren.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 545.000,-- uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´, voor het aanbrengen van valbeveiligingen op de platte daken van de gemeentegebouwen (raadsvoorstel 07 06 110).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD:

·      is tegen het voorstel, omdat de kosten te hoog zijn;

·      is van mening, dat als werkzaamheden op het dak van het stadhuis moeten worden uitgevoerd, ook een extern bedrijf kan worden ingeschakeld, dat dan zelf de verplichting heeft aan de wettelijke eisen te voldoen. De kosten daarvan worden in de prijs meegenomen, maar zullen waarschijnlijk lager zijn dan het bedrag in het kredietvoorstel.

·      verwacht dat in de toekomst nog meer gemeentelijke gebouwen, zoals scholen, van valbeveiligingen moeten worden voorzien, waardoor de kosten nog hoger worden;

·      vindt minder maatregelen ook voldoende, bv. alleen bij incidentele werkzaamheden.

CDA:

·      sluit zich aan bij VVD;

·      merkt op, dat de wettelijke normen snel veranderen, waardoor de gemeente met genomen maatregelen achter de feiten aan blijft lopen.

Weert Lokaal:

·     is het eens met de doelstellingen van de wettelijke voorschriften, maar vindt de kosten van de maatregelen ook te hoog;

·     is van mening, dat de evaluatie van de uitgaven uit de voorziening onderhoud gebouwen niet bij de jaarrekening moet plaatsvinden, maar in de commissie;

·     vindt dat een nieuw krediet moet worden gevoteerd in plaats van de voorliggende financiële constructie (benutten van de voorziening onderhoud gebouwen).

·     is tegen het voorstel.

 

Toezeggingen

Raad wordt schriftelijk geïnformeerd over:

·     vraag of permanente voorzieningen wettelijk verplicht zijn of bij uitbesteding werkzaamheden bij ingehuurd bedrijf kunnen worden neergelegd;

·     risico van aansprakelijkheid gemeente bij ongelukken van ingehuurde externen om werkzaamheden op daken uit te voeren, waaronder dakinspecties;

·     of er per 15 juli 2006 nieuwe wetgeving (gewijzigd arbeidsomstandighedenbesluit) ter zake in werking is getreden.

 

Advies commissie

Indien de toegezegde informatie tijdig voor de raadsvergadering van 27 juni 2007 voorhanden is, acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2007,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

">