ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 08-10-2007

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G.J.A. Marechal (PvdA) (plaatsvervangend lid)

 

Afwezig de leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraad-slagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk, J. Beesems

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 08-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 3 september 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 03-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1              Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2              Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 september 2007.

5.3              Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2008, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 07 11 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA is tegen het ophogen van het budget voor de rekenkamer. PvdA betreurt het dat de gemeente 10 jaar lang mensen via een uitzendburo inhuurt en ze niet in dienst neemt. Baliedienstverlening scoort slecht, er moet aan de wensen van de burger tegemoet gekomen worden: ruimere openstelling stadhuis, verbetering bereikbaarheid, verkorting wachtrijen.

 

Toezeggingen

Elke fractie geeft via de griffie aan met welke teksten uit de aangepaste inleidingen en doelstellingen zij niet kunnen instemmen; het college reageert daarop vóór de begrotingsbehandeling.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2008

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage over het “onderzoeksplan 2006” (uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert) (raadsvoorstel 07 10 167).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: onderzoeksplan is gedegen opgezet. Benieuwd naar resultaten 2008. CDA vindt dat interne controle continue moet blijven plaatsvinden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Rapportage

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Heuvelmans kondigt een bestuursopdracht voor een kadernota over meerjarig financieel beleid aan. Tevens geeft hij aan dat de septembercirculaire op 9 oktober in het college wordt behandeld, waarna de raad daarover wordt ingelicht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen en raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken van de voortgangsrapportage ´integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast´.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Voortgangsrapportage

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken van de notitie over de toepassing van het generaal pardon in Weert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Aangezien er over drie weken niet méér informatie voorhanden zal zijn dan thans het geval is wordt de memo met antwoorden op de artikel 40 RvO-vragen van de SP niet voor de raad geagendeerd.

 

Bestanden

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met procedure raadsbehandeling rekenkamerrapporten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Memo

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2007,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">