ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 07-05-2007

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M. Za‚boul (PvdA)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks D66) en J.A.F. Tak (SP)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer en P.J.H. Sijben

 

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, T. Lemmen, E. Kerssemakers, P. Bulk

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 07-05-2007

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 2 april 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 02-04-2007

Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1                          Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2                          Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 18 april 2007.

5.3                          Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

Geen opmerkingen.

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad Ä 74.000,-- voor de huisvesting van een gedeelte van de ambtenaren van de sector Sociale Zaken in het kantoor aan de Dr. Kuypersstraat (raadsvoorstel 07 05 087).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

Desgevraagd door de portefeuillehouder gaat de commissie ermee akkoord, dat het college vooruitlopend op besluitvorming in de raad alvast begint met de voorbereidingen voor huisvesting van medewerkers in het kantoor aan de Dr. Kuypersstraat.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatiebrieven

8.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2007 betreffende het regionaal beleidsplan 2008-2010 politie Limburg-Noord.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Het collegebesluit is afdoende besproken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2007

De voorzitter,†††††††† †††††††††††††††††††De commissiegriffier,

 

 

 

 

">