ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 03-09-2007

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP)

 

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks D66) en M. Zaâboul (PvdA)

 

Deelnemers aan de beraad-slagingen

H.J.H. Beuvens (SP), G.J.A. Marechal (PvdA) en A. Arissa (PvdA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben en H.W.J. Coolen

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk, M. Gerits, T. Weekers

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Berichten van verhindering en welkom aan nieuw commissielid dhr. Van de Loo alsmede welkom aan mw. Rooskens en dhr. Van Drunen van de rekenkamer van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Spreekrecht is gevraagd door dhr. D. Smolenaers namens D66 bij de agendapunten 6 (onderschrijft bevindingen rapport rekenkamer en wil deze ook al op nieuwe budgetcontracten toegepast zien) en 8 (stelt voor in de APV een decibellimiet op te nemen voor cafés en festivals).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 03-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 11 juni 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 11-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 18 juni en 27 juni 2007.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.3: de toezegging om nadere informatie te verstrekken bij het raadsvoorstel over de valbeveiligingen blijft staan totdat de raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel. De burgemeester verstrekt nadere informatie omtrent de toezegging over de notitie integrale aanpak (drugs-)overlast.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de subsidiesystematiek professionele instellingen gemeente Weert;

B.    Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het Eindrapport en voor zover daarop betrekking hebbend, deze betrekken bij het vaststellen van de nieuwe subsidiecontracten met de professionele instellingen;

C.    Het college opdragen de raad te informeren over de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen worden uitgevoerd (initiatiefvoorstel presidium) (hierbij vindt een presentatie door de voorzitter van de rekenkamer plaats) (raadsvoorstel 07 09 146).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: kwaliteit onderzoek rekenkamer is prima. Akkoord met overnemen conclusies en aaanbevelingen. Elke bestuursperiode een integraal welzijns- en cultuurbeleid vaststellen (aanbeveling 1) is te snel. Er kan beter gestreefd worden naar een integraal welzijns- en cultuurbeleid dat gedragen wordt door de gehele raad. SP is akkoord met streven college naar balans tussen doelmatigheid en rechtmatige bij besteding van overheidsgeld en vermindering van de bureaucratie.

Weert Lokaal: ziet parallellen met opmerkingen van de accountant over de jaarrekening. De rekenkamer constateert dat de subsidieverlening niet SMART verloopt. Het moeilijk kunnen beoordelen van prestaties voor subsidies heeft net geleid tot het hanteren van budgetcontracten. Klanten van instellingen moeten meer bij subsidieverlening betrokken worden. We moeten beter weten waar we met de instellingen aan toe zijn. College moet binnen 4 of 5 maanden met plan van aanpak komen, task force instellen.

CDA: goed rapport, bezien vanuit klantperspectief en over een kort, relevant tijdsbestek. Normenkader kan voortaan door gemeente gebruikt worden. Instellingen moeten rapporteren aan gemeente en de werkprocessen moeten goed beschreven zijn. CDA ondersteunt de aanbevelingen van de rekenkamer met de kanttekening dat implementatie tijd nodig heeft. Er moet een plan van aanpak worden opgesteld.

PvdA: vindt de resultaten verbijsterend, maar verbetering is mogelijk. Het groeiproces moet niet te lang duren. PvdA is niet akkoord met de reactie van het college en vindt dat het college actie moet ondernemen n.a.v. de bevindingen van de rekenkamer. Omdat de overheid kwaliteitsnormen van anderen eist, moeten ze die zelf ook hebben. Raad moet zichzelf ook een spiegel voorhouden. Conclusies en aanbevelingen moeten leidend zijn bij uitwerking. Instellingen moeten subsidiecontracten krijgen voor meerdere jaren, zodat ze naar resultaten toe kunnen werken. 

VVD: beschouwt het rapport als een spiegel voor de raad. Uitvoering wordt een moeilijke klus, maar er moet echt iets gebeuren. Stelt voor een ambtelijke begeleidingsgroep in te stellen.

 

Toezeggingen

1.    Conclusies en aanbevelingen rekenkamer:

·          samen met opmerkingen fracties betrekken bij conferentie in september;

·          voorstellen aan raad aanbieden over aanpak (uitkomsten conferentie bij betrekken);

·          opnemen in nieuwe subsidieverordening (wordt eerst juridisch-technisch op orde gebracht en daarna inhoudelijk).

2. Integraal welzijns- en cultuurbeleid ontwikkelen.

3. Resultaten conferentie september opnemen in nieuwe subsidieverordening.

4. Werkprocessen samen met raad opzetten.

5. Vraag of subsidieverleningsprocedures meegenomen kunnen worden in het gemeentelijke kwaliteitshandvest schriftelijk beantwoorden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel, gelet op de gedane toezeggingen, rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Eindrapport

 Presentatie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel 07 09 133).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is akkoord met de praktische aanpassingen in de artikelleden over de sluitingsuren van de horeca. De SP vindt dat we met een vergunningplicht voor bepaalde shops vooruit lopen op landelijke regelgeving op dit punt. Fractie heeft moeite met de bepaling, dat overlast door geluidsapparatuur strafbaar wordt gesteld die kan worden veroorzaakt. De SP is tegen dit onderdeel van het raadsvoorstel.

Het CDA vindt de aanpak d.m.v. de Wet Bibob een erg zwaar middel, zeker gelet op het feit, dat het grootste deel van de betreffende ondernemers zich in het criminele circuit bevindt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 (raadsvoorstel 07 09 148).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is voorstander van het opnemen van een regeling in de verordening, inhoudende dat bij spookraadsleden de raadsvergoeding op € 0,-- kan worden gezet.

 

Toezeggingen

De griffier zal nagaan of een regeling als door de PvdA wordt voorgesteld juridisch mogelijk is. Er wordt vóór de raadsvergadering van 19 september 2007 een presidium georganiseerd over de situatie in Weert.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de Burgerpeiling 2007 en de Burgerjaarkrant;

B.    Instemmen met de conclusies en de aanbevelingen uit de Burgerpeiling 2007 (raadsvoorstel 07 09 150).

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA:

·    op de burgeravond over de burgerpeiling werd bepaald geen eenvoudige taal gesproken, terwijl de klacht van moeilijk taalgebruik wel uit de peiling naar voren kwam;

·    inwoners onder de 18 jaar zijn niet in de burgerpeiling vertegenwoordigd;

·    de wachttijden aan het loket van burgerzaken zijn erg lang, met name in de maanden voor de zomervakantie;

·    telefoons worden ´s avonds keurig beantwoord, maar overdag krijg je een keuzemenu, hetgeen niet klantvriendelijk is;

·    burgers willen wel betrokken worden bij de gemeente, maar het moet niet teveel werk zijn.

SP:

·    rapport burgerpeiling is prima, alles moet geïmplementeerd worden, niet alleen “waar mogelijk”;

·    prioriteit geven aan rol wijk- en dorpsraden;

·    brieven moeten (tijdig) beantwoord worden;

·    gemeente moet rekening houden met monopoliepositie;

·    internet kan papieren dienstverlening niet vervangen.

PvdA:

·    de houding van ambtenaren wordt als arrogant en communicatief slecht ervaren door burgers;

·    de dienstverlening is niet op orde, moet leidend zijn;

·    burgers voelen zich niet serieus genomen, maar zijn wel tevreden met hun leefomgeving, daar moeten we actief op inzetten;

·    participatie van burgers, o.a. via de wijk- en dorpsraden kan beter.

Weert Lokaal:

·    er moet meer inhoud worden gegeven aan het burgerjaarverslag: wat zijn de trends, welke beleidskenmerken kunnen we er uit halen?

·    werking van wijk- en dorpsraden is sterk afhankelijk van hoe omgeving tegen ze aankijkt;

·    rapport en aanbevelingen zijn prima.

 

Toezeggingen

De email van “Erik” over een eethuis voor senioren met het antwoord van de gemeente daarop wordt aan commissie gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

 

 

 

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2007 om in te stemmen met het hanteren van de gedragslijn ter zake van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in relatie tot de raadsprocedure (geagendeerd op verzoek van college).

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Conclusies

Geen.

 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vragen over facilitering door gemeente van muziekfeest, budget rekenkamer, overleg met actiegroep over WOZOCO Boshoven, calamiteiten en overlast aan de Penitentenstraat worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 545.000,-- uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´, voor het aanbrengen van valbeveiligingen op de platte daken van gemeentegebouwen

(raadsvoorstel 07 09 142).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal acht het onverantwoord om zo´n groot bedrag uit te geven terwijl het stadhuis wordt afgebroken. De kosten van beveiliging uitbesteden aan degenen die werkzaamheden moet uitvoeren is een betere oplossing. VVD gaat akkoord met het voorstel, maar wil graag een dekkingsvoorstel zien. Het CDA vreest dat de kosten weer zullen toenemen als de ARBO-wetgeving nogmaals wijzigt. SP vindt het veel geld, maar realiseert zich dat het nodig is om de beveiligingen aan te brengen.

 

Toezeggingen

Schriftelijke informatie verstrekken over financieringsvorm/ dekkingsvoorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. Als er een nadere discussie gevoerd moet worden over het dekkingsvoorstel, wordt het voorstel in de raad behandeld als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

14.

Onderwerp

Bespreken van de notitie over de straatnaamgeving in Vrouwenhof en Laarveld (BW07082106).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Commissie is voorstander van het hanteren van vrouwennamen bij straten in Vrouwenhof en namen uit het boerenleven bij straten in Laarveld.

 

Bestanden

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2007,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">