ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 02-04-2007

 

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

 

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden:

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP), M. Zaâboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

M.M.C.F. Stokbroeks D66)

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans

 

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, T. Lemmen, H. Beesems, E. Kerssemakers, M. Nagel, P. Bulk

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer Schreurs, voorzitter van de wijkraad Fatima, m.b.t. agendapunt 8 (integrale aanpak (drugs-)overlast).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij agendapunt 9 (blowverbod) is een aanvullende notitie ontvangen. Bij agendapunt 10 (toekomstvisie Stramproy) wordt de reactie van het college richting dorpsraad uitgedeeld aan de commissie.

 

Bestanden

 Agenda AZ 02-04-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 februari 2007.

 

 

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 26-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 maart 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 16.000,-- voor de vervanging van een persluchtaggregaat bij de brandweer (raadsvoorstel 07 04 066).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Integrale aanpak (drugs)overlast (korte presentatie door de gemeentelijke veiligheidscoördinator mevrouw Bulk).

 

Toezeggingen

·       Halfjaarlijkse voortgangsrapportage aanpak (drugs-)overlast in commissie bespreken.

·       Wijkraad Fatima betrekken bij bewonersoverleg.

 

Conclusies

De notitie is afdoende behandeld.

 

Bestanden

 Memo

 Notitie

 Spreekrecht

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2007 inhoudende:

a.      Conform bijgaand concept-besluit het centrum-, stations- en Serviliusstraatgebied aanwijzen als gebied, waar het verboden is softdrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorhanden te hebben;

b.      De commissie Algemene zaken informeren voorafgaande aan bekendmaking van het besluit.

 

Toezeggingen

Na 1 jaar relatie tussen blowen en overlast zichtbaar maken en blowverbod evalueren.

 

Conclusies

Meerderheid commissie heeft geen bezwaren tegen een blowverbod.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van de toekomstvisie van de dorpsraad Stramproy.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidslijn ten aanzien van de majeure projecten  (raadsvoorstel 07 04 060).

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA is er niet voor om lasten naar de toekomst te verschuiven, maar alleen door forse bezuinigingen zouden de lasten nu omhoog kunnen en dat is niet verstandig. CDA, PvdA, Weert Lokaal, Kernpunt en SP stemmen in met het collegevoorstel.

De VVD-fractie is van mening, dat de gemeente eerst geld moet hebben alvorens het te gaan uitgeven en is tegen het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. De VVD-fractie is tegen het voorstel.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag Weert Lokaal over hoogte WOZ-aanslagen wordt beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2007

De voorzitter,

 

De commissiegriffier,

 

">