AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 27-11-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda AZ 27-11-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene zaken d.d. 9 oktober 2006;

b.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 18 oktober 2006 inzake nieuwbouw stadhuis.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 9 oktober 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 2 en 6 november 2006.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Overnemen conclusies en aanbevelingen Rekenkamer gemeente Weert uit de Eindrapportage van het Rekenkameronderzoek naar het beleid en de uitvoering van de vervreemding van onroerende zaken in de periode 2002-2005 (initiatiefvoorstel presidium, wordt nagezonden) (raadsvoorstel 06 12 208).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans, J.M.L. Niederer en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2006 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuilles) (raadsvoorstel 06 12 184).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Wijziging nummer 4 op de begroting 2006 en wijziging nummer 1 en 2 op de begroting 2007 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 06 12 209).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Wijzigen van de speelautomatenverordening

(raadsvoorstel 06 12 210).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van Convenant Veilig Uitgaan (geagendeerd op verzoek van portefeuillehouder).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2006, inhoudende:

1.      Vaststellen van de wijkontwikkelingsagenda´s voor Leuken en Fatima.

2.      Betrokken wijkraden informeren middels bijgaande brief.

3.      Advies ter kennisname agenderen voor de commissie Algemene Zaken (BW06110748).

 

Bestanden

 B&W-voorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken brief burgemeester over de resultaten van het project "Aanpak overlast Serviliusstraat (onder voorbehoud collegebesluitvorming 21 november; wordt nagezonden).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Behandelen voorstel inzake kwijtschelding lokale belasting kleine ondernemers (initiatiefvoorstel fractie SP) (raadsvoorstel 06 12 185).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2007 met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 06 12 195).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2007 (raadsvoorstel 06 12 211).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2005 (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 06 12 206).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst AZ 27-11-2006

 

">