AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 20-02-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 20-02-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 20 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 16-01-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 februari 2006.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Dualiseren en opschonen van gemeentelijke regelgeving (06 03 033).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Betalen kosten van het organiseren van vijf verkiezingsdebatten in de wijken (initiatiefvoorstel alle fracties) (06 03 032).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.     de Nota Integrale Handhaving (deel A: Beleidskader) en het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken concept-brief aan wijk- en dorpsraden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het onderzoeksplan 2006;

B.      Vaststellen van de gewijzigde verordeningen ex artikel 212 en 213a Gemeentewet (GW) (raadsvoorstel 06 03 030).

 

 

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor opvang en verslavingszorg.

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken van het collegebesluit d.d. 7 februari 2006 om kennis te nemen van de resultaten van het gehouden medewerkerstevreden-heidsonderzoek en de gestelde vragen over de huisvesting.

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de eindnotitie Moonen Sport en Leisure naar aanleiding van het informatietraject met vrijwilligersorganisaties;

b.      om te stemmen met de verslagen van de informatiebijeenkomsten;

c.       in te stemmen met het vervolgtraject waarbij wordt afgezien van het verzenden van vragenlijsten en de vrijwilligersorganisaties hier schriftelijk over informeren;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 24 januari 2006 om:

a.      te besluiten om aan de WereldWinkel Weert een financiële compensatie te verstrekken voor de winstderving als gevolg van de beëindigde koffie-afname over de jaren 2005, 2006 en 2007 van respectievelijk 100% van € 2.176,--, 66% van € 2.176,-- en 33% van € 2.176,--;

b.     het te compenseren bedrag voor het jaar 2005 vast te stellen op € 1.617,81;

c.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 20-02-2006

 

 

">