AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 16-01-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 16-01-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 november 2005.

 

Bestanden

 Verslag AZ 28-11-2005

 Advieslijst AZ 28-11-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 7 november 2005, 13 december 2005, 15 december 2005 en 22 december 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,-- in verband met aanpassingen aan de voeding en de verdeelkasten van de elektriciteit van de brandweerkazerne (raadsvoorstel 06 02 005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2004 (06 02 014).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 10.000,- te betalen uit het fractiebudget 2005 of 2006, ten behoeve van het organiseren van een politiek debat op Weert TV (initiatiefvoorstel alle fracties;

06 02 018).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken notitie griffier d.d. 25 oktober 2005 inzake kaderstelling.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatiebrieven

10.

Onderwerp

Bespreken concept-brief aan wijk- en dorpsraden met uitnodiging voor tweejaarlijks overleg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A.    Vaststellen controleprotocol onderzoek jaarrekening 2005;

B.    Vaststellen verordening tot wijziging van de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2002”;

C.   Vaststellen verordening tot wijziging van de “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003”(06 02 016).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

13.

Onderwerp

Bespreken notitie griffier d.d. 21 december 2005 inzake behandeling voorjaarsnota 2006.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor opvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 november 2005 om de Voortgangsrapportage inkoop/aanbesteding voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken vervolg procedure nieuw stadhuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 16-01-2006

 

 

">