AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 12-06-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 12-06-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 8 mei 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 08-05-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 24 mei 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006 (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 06 06 101) (BW06053013).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 B&W-advies

 RvO gemeenteraad

 RvO raadscommissies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

8A.

Onderwerp

Bepalen kaderstellende onderwerpen voor 2006 en 2007 (initiatiefvoorstel presidium) (06 06 112)

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 mei 2006 om:

a.      in te stemmen met de projectopdracht Nieuwbouw brandweerkazerne gemeente Weert;

b.  dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken (BW06051610).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

a.      Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 mei 2006 om:

b.      kennis te nemen van nota´s naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel ´samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen´, het wetsvoorstel ´samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen´ en het wetsvoorstel ´gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg´;

b.  dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken (BW06052334).

 

Bestanden

 B&W-advies

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het aanvullend controleprotocol (06 06 097) (BW06050217).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2005 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (06 06 085) (BW06052318).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de wijziging nr 2 en 3 op de begroting 2006 Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 06 06 081) (BW06052317).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen zienswijze m.b.t. de begroting 2007 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 06 06 102) (BW06053004).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

19.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

21

Onderwerp

Instemmen met de criteria ten behoeve van de aanbestedingsvormen en kennisnemen van de nota “Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006” (raadsvoorstel 06 06 103) (BW06053011).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de instandhouding van het huidige stadhuis en de inrichting van de centrale balie (raadsvoorstel 06 06 104) (BW06053010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

23.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

24

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 12-06-2006

 

 

">