AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 08-05-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 08-05-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 20 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 20-02-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 en 16 maart en 20 april 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Weert (raadsvoorstel 06 05 060).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 februari 2006 om:

a.   kennis te nemen van het advies van de wijk- en dorpsraden aangaande het B&W-besluit betreffende de prioriteiten wijk- en dorpsraden 2006 d.d. 31 januari 2006;

b.   de prioriteiten wijk- en dorpsraden 2006 die voor opname in de voorjaarsnota van 2006 in aanmerking komen definitief vast te stellen;

c.   kennis te nemen van de conceptnotulen van het overleg tussen de wijk- en dorpsraden en de burgemeester;

d.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 maart 2006 om:

a.   voor de periode 1 juli 2006 tot 1 januari 2009 de inkoopfunctie extern in te blijven vullen: structureel 3 dagen vast per week en facultatief 25 dagen (op jaarbasis) op afroep;

b.   de dekking van het benodigde budget ad € 58.000,-- door aanwending van het structurele budget inkoopfunctie ad € 40.000,-- en voor het resterende tekort ad € 18.000,-- een aanvullende taakstelling 2006 (concernbreed op aframingen inkoopvoordelen) op te leggen en deze budgetten op te nemen in de Voorjaarsnota 2006;

c.   onderhands meervoudig aan te besteden (3 offertes) ten behoeve van het inhuren van een extern adviesbureau voor een termijn van 2,5 jaar;

d.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Wijzigen van de verordening vergoeding algemene kosten wethouders der gemeente Weert (initiatiefvoorstel SP) (06 05 067).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 februari 2006 om:

a.     kennis te nemen van het stappenplan ´Centralisatie loketten/publieksfunctie op de begane grond”;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 12-06-2006

 

 

">