AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 17-01-2005

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 17-01-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 29 november 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 29-11-2004

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2        Toezeggingen raadsvergaderingen 16 december 2004.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: C.G.J. Rutten

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

6.

Onderwerp

Bespreken notitie Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken discussienotitie evaluatie infomarkt begroting 2005.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2004 inzake het realiseren van het centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken brief college van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2004 inzake tariefdifferentiatie reisdocumenten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken brief d.d. 20 december 2004 van Buurtschap Moesel en Wijkraad Graswinkel betreffende ontsluitingsfunctie Maaseikerweg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken situatie gebruiksvergunning stadhuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken uitlatingen in de pers van de heer Van de Beuken n.a.v. de begroting 2005 en de meerjarenraming 2005-2008 van het Regionaal College over de politie-inzet.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Wijzigen tarieventabel behorende bij de legesverordening 2005

(05 02 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de aangepaste verordening artikel 213 Gemeentewet (GW) en het Treasury-statuut (05 02 005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken besluit college van burgemeester en wethouders d.d.

7 december 2004 inzake het nieuwbouwplan Mertens.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken realisatie centrum voor daklozen en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 17-01-2005

 

 

">