AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 09-05-2005

Vanwege technische problemen was het helaas niet mogelijk om geluidsfragmenten van agendapunten 1 tot en met 4 op te nemen.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 09-05-2005

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 februari 2005;

B.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 februari 2005.

 

Bestanden

 Verslag AZ 28-02-2005

 Advieslijst AZ 28-02-2005

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen 17 maart 2005 en 28 april 2005;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (raadsvoorstel 05 06 083).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen Verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Weert 2005 (raadsvoorstel 05 06 082).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken evaluatienotitie horecabeleid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken memo inzake afzien van uitwerking integriteitsonderzoek.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken notitie “Inbreng gemeenten ten behoeve van jaarplan 2006 politie”.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken van het collegebesluit d.d. 1 maart 2005 inzake de jaarevaluatie 2004 met betrekking tot gebruiksvergunningen en de verwachting voor 2005 en verder.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening voor de rekenkamer van de gemeente Weert (raadsvoorstel 05 06 086).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van de afweging nieuwbouw versus renovatie stadhuis - mede als reactie op de motie aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2005 (zie bijlage 1) – en niet overgaan tot heroverweging van de renovatie (raadsvoorstel 05 06 087).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 15 december 2004 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van schoonmaakwerk-zaamheden en antwoord college daarop.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 april 2005 om kennis te nemen van de ABC Analyse 2004 en inkoopjaarplan 2005.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

 

21.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

22.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 april 2005 om kennis te nemen van de Bestuursrapportage Programmatisch Handhaven 2004 – Stadstoezicht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 09-05-2005

 Verslag 09-05-2005

 

">