AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 05-09-2005

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 05-09-2005

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 20 juni 2005;

B.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissies AZ/WZ/EZ d.d. 28 juni 2005 inzake de herijking van het subsidiebeleid.

 

Bestanden

 Verslag AZ 20-06-2005

 Advieslijst AZ 20-06-2005

 Verslag AZ/WZ/EZ 28-06-2005

Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen 6 juli 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.L.R. Verheggen

 

Raadsvoorstellen & raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

6.

Onderwerp

Bespreken brief VVD-fractie d.d. 11 augustus 2005 inzake rijwielstalling Kasteelplein.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Besluiten tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA Nederland-regeling) met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (raadsvoorstel 05 09 138).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Korte presentatie door regisseur Jeugdzorg (mw. G. Poell) over functie, tussenrapportage en sluitende ketenaanpak.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken standpunten fracties inzake de vraag of er voldoende draagvlak is voor een herbezinning op de ombuigingen/bezuinigingen, te bewerkstelligen in samenwerking tussen fracties (denktank, werkgroep) (brief directeur sector middelen d.d. 21 juni 2005).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 juni 2005 om:

a.      in te stemmen met de aanwending van een bedrag van circa Ä 15.000,-- uit het permanente raamkrediet voor nieuwe projecten, ter financiering van voorbereidingen om te komen tot een programma van eisen en een plan van aanpak ter realisatie van een nieuwe brandweerkazerne;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

In relatie tot de brief van 27 juli 2005 van de heer Coolen (CDA) over het hoger begrotingstekort door afschaffing OZB.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Benoemen van mevrouw A.M. Rooskens, H. Harlindisstraat 24, 3680 Maaseik (BelgiŽ) als voorzitter en de heer drs. ing. A.M.A. van Drunen, Luybenstraat 50, 5211 BT Den Bosch en de heer drs. H.J.W. Verdellen, Steeg 66, 5975 NP Sevenum als leden van de rekenkamer gemeente Weert (raadsvoorstel 05 09 154).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Meedoen aan het project Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) bij de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart 2006 (raadsvoorstel 05 09 139; initiatiefvoorstel fractie D66).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (05 09 129).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van het burgerjaarverslag 2004 (05 09 131).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

18.

Onderwerp

Bespreken notitie Evaluatie gebruik laptops etc.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

19.

Onderwerp

Bespreken besluit college d.d. 12 juli 2005 inzake vaststelling kwaliteitshandvest.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 augustus 2005 om:

a.      kennis nemen van het schrijven van 15 juli 2005 van gedeputeerde ir. H.Vrehen met daarbij de intentieverklaring bestuursovereenkomst samenwerking Midden-Limburg.

b.      deze concept-intentieverklaring ter kennis brengen van de raadscommissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

Advieslijst 05-09-2005

Verslag 05-09-2005

 

">