AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 28-06-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 28-06-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 24 mei 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 24-05-2004

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 10 juni 2004;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen jaarrekening 2003, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (04 07 136).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Instemmen met renovatie stadhuis, conform programma van eisen gebaseerd op de “Minder Vergaande Variant”;

B.      Ter beschikking stellen van een aanvullend krediet van
€ 150.000,- voor het samenstellen van het bestek en het voorbereiden van de aanbestedingsfase (04 07 122).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2005 Regio Noord en Midden Limburg (04 07 123).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

9.

Onderwerp

Notitie soorten begrotingswijzigingen vanaf 2004.

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Discussienotitie inzake de procedure van de begrotingsbehandeling en het houden van een burgerconsultatie.

 

 

 

Informatiebrieven

 

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juni 2004 om de deelnota Weert op koerS, keten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met bijbehorend convenant vast te stellen.

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen jaarrekening 2003, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (04 07 136).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de voorgestelde zienswijze op het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake de bestuurlijke organisatie van Midden-Limburg (04 07 121).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van het burgerjaarverslag 2003 (04 07 142).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rapport VROM-Inspectie Regio Zuid naar toepassing, naleving en handhaving van de wet en regelgeving in het kader van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieu in de gemeente Weert.

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 28-06-2004

 

 

">