AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 18-10-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 18-10-2004

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 6 september 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 06-09-2004

Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 22 september 2004: er zijn geen toezeggingen gedaan.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Begroting 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (04 11 197).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen;

B.      Instemmen met procedure omtrent compensatie loonfunctiegebouw PUNT welzijn (04 11 190).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de circulaire van 11 juni en 27 september 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2003, 2004 en 2005;

B.      Vaststellen van de 1e wijziging van de begroting 2005
(04 11 203).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.††††††††

 

Informatie(brieven)

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: C.G.J. Rutten

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Begroting 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (04 11 197).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Benoeming van lid algemeen bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg (04 11 201).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Weert (04 09 174).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Wijzigen van de tarieventabel ontheffing sluitingstijden horeca
(04 11 180).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (04 11 189).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Notitie rol en positie Regio Noord en Midden Limburg.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Brief VNG inzake buitengewone algemene ledenvergadering op 22 oktober 2004 over de onderwerpen gekozen burgemeester en financiŽle verhoudingen met het Rijk.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

Verslag 18-10-2004

 

 

">