AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 14-04-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 14-04-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Verslag openbare vergadering commissie Algemene Zaken d.d.
1 maart 2004 met wijzigingsvoorstel van de heer Hendrikx d.d.
22 maart 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 01-03-2004

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1                                 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2                                 Toezeggingen raadsvergadering 18 maart 2004.

5.3                                 Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.      Instemmen met semi-permanente bouw van een centrum voor verslavingszorg op het perceel hoek Vogelsbleek/Begijnen-hofstraat en hiervoor een voorbereidingsbesluit nemen (definitieve locatie);

B.      Instemmen met de aankoop en verhuur van het pand Molenveldstraat 159 ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke voorziening voor verslavingszorg en de investering ten laste van het grondbedrijf brengen (tijdelijke locatie)
(04 03 051).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken evaluatie begroting 2004, procedureel en qua inrichting.

 

 

 

8.

Onderwerp

Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren.

 

 

 

9.

Onderwerp

Samenvatting P&O en human resources management beleid 2004-2006.

 

 

 

 

Informatiebrieven

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de algemene toelichting van de interimcontrole accountant.

 

 

 

11.

Onderwerp

Brief burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2004 inzake beantwoording vragen raadsleden betreffende renovatie stadhuis.

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Initiatiefvoorstel VVD-fractie inzake bestuursopdracht cameratoezicht (04 04 081).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Besluiten de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de gemeente-ambtenaren van toepassing te verklaren op de griffier en de medewerk(st)ers vande griffie;

B.      Besluiten de uitvoering van de rechtspositie van de griffie te delegeren aan burgemeester en wethouders, met uitzondering van de in de toelichting genoemde bevoegdheden;

C.      Besluiten een aantal in de toelichting met name genoemde rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffier en de beleidsadviseur griffie te mandateren aan de voorzitter van de raad c.q. de griffier (04 04 062).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van notitie Versterking wijkaanpak - Wijkgericht werken gemeente Weert.

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren (rapport is reeds in uw bezit).

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken van jaarrekening 2002 Regio Noord en Midden Limburg en voorstel tot financiering overname gebouwen van de gewesten.

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van discussienotitie burgerconsultaties.

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van MARAP 2003 Politie Limburg-Noord District Weert en Activiteitenplan 2004 Politie Limburg Noord District Weert Basiseenheid Weert-Zuid.

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 14-04-2004

 

 

">