AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 01-03-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 01-03-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Verslag openbare vergadering commissie Algemene Zaken

d.d. 19 januari 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 19-01-2004

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 5 februari 2004.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van rapportage inventarisatie van harddrug- en daklozenproblematiek in de gemeente Weert 2003 en voortgang drugsbeleid;

B.      Instemmen met de actiepunten 2004-2006 (aanwezig zijn mw. Snijders en dhr. Dupont van het CAD) (04 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Aanpassen tarieventabel parkeerbelastingen 2004 (04 03 024).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Informatiebrieven

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van Kadernota 2005 en tijdschema´s rapportages 2004, jaarrekening 2003 en begroting 2005.

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van inrichting bestuurs- en managementrapportage(s) met ingang van 2004.

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken sociaal pension, opvang harddrugsverslaafden en aanpak risicojeugd.

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van toekomstig horecabeleid (04 03 046).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (04 03 048).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het opheffen van het Gewest Midden-Limburg
(04 03 042).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de startnotitie integrale veiligheid (04 03 022).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Instemmen met de uitwerking van burgerparticipatie in de gemeente Weert (04 03 043);

B.      Bespreking discussienotitie burgerconsultaties. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Terugbrengen van de voor de opstelling van de Strategische visie “Weert in 2015” te gebruiken stadstyperingen van 5 naar 3:

a.      Weert is in 2015 een levendige sociale stad.

b.      Weert is in 2015 een veilige stad.

c.       Weert is in 2015 een ondernemende stad (04 03 047).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluit van College van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 december 2003 om de besluitvorming over een werkproject voor harddrugsverslaafden uit te stellen tot het derde kwartaal van 2004.

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 01-03-2004

 

 

">