CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 09-05-2011

 

 Voorzitter

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA), J.A.F. Tak (SP)

Plaatsvervangende leden

P.P.E.  Lempens (SP)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

W.J.A. Dijkstra, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, E. Kerssemakers, M. Nagel

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en verwelkomt dhr. Lempens als plaatsvervangend lid. Dhr. Kusters komt wat later. De voorzitter geeft verder aan dat er een aanvullende agenda is verstuurd en dat de agenda nu 11 punten telt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op verzoek van de heer Lempens wordt punt 8 na punt 5 behandeld. De heer Lempens moet daarna weg. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 09-05-2011

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 4 april 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BZ 04-04-2011

Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 april 2011 (worden nagezonden).

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

N.a.v. 5.1: De heer Heuvelmans wil een afschrift van het antwoord op brief 140.

N.a.v. 5.3: De heer Dijkstra geeft aan dat de brief van de VVD met betrekking tot camera toezicht op 10 mei in het college van B&W wordt behandeld (TOEZEGGING).

De heer Dijkstra streeft erna de nota cameratoezicht op 31 mei in het college te laten behandelen en op de 6 juli in de raad; dit moet wel nog worden afgestemd in het college van B&W (TOEZEGGING).

De commissie krijgt nog een schriftelijke reactie op punt 13 en 23 (TOEZEGGING).

De heer Kusters sluit om 19.40 uur bij de vergadering aan.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2011.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorjaarsnota 2011

Geluidsfragment

 

Expliciete fractiepunten

 Geen.

 

Toezeggingen

De vraag over de meerjarige ontwikkeling van het tekort wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de vijfde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Toezeggingen

-Er wordt een overzicht met betrekking tot de financiŽle voortgangsbewaking opgesteld.

-De kosten van sanering en het bouwrijp maken worden meegenomen in de volgende voortgangsrapportage.

 

Conclusies

Geen.

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra

 

8.

Onderwerp

Wijzigen vergaderstructuur (initiatiefvoorstel presidium).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Vergaderschema

Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt een mondelinge rondvraag (zonder schriftelijke vragen vooraf) alleen over actualiteiten te beperkt. De SP vindt dat er teveel over details vergaderd wordt, dat het voorstel niet tot verbetering leidt en is daarom tegen het voorstel. De SP wil de naam van de SP daarom ook niet onder het voorstel van het presidium zetten. De SP zal geen lid voor de commissie EZ voordragen. De PvdA vindt dat de tijd genomen moet worden om besluiten ordentelijk tot stand te laten komen. De raadscommissie bepaalt hoe zaken gaan en niet de agendacommissie. De raad is door het voorstel een beetje terug bij af. De opnieuw gewijzigde structuur moet niet leiden tot veel extra informatiebijeenkomsten zoals eerder. De VVD vindt dat hoe een vergadering verloopt mede afhangt van de aanwezigen. De aanwezigen moeten de vergaderdiscipline in acht nemen en zoveel mogelijk op hoofdlijnen vergaderen.

 

De heer Lempens verlaat na behandeling van dit agendapunt om 20.04 uur de vergadering.

 

Toezeggingen

Na de behandeling op 10 mei in B&W zal nog een reactie van het college op het voorstel volgen (verzocht zal worden stadstoezicht te lezen als handhaving stadstoezicht en verder zal verzocht worden het beleidsmatige gedeelte met betrekking tot wijk- en dorpsraden onder te brengen bij AZ en het inhoudelijke gedeelte (dat het meest voorkomt) onder te brengen bij gemeentewerken).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

 

9.

Onderwerp

Niet instemmen met Bestuursakkoord Rijk, IPO, VNG en UVW

(motie gemeente Leek is eveneens bijlage).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bestuursakkoord

Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD, CDA, PvdA, D66 en SP geven aan het voorstel te steunen. De PvdA merkt daarbij nog op dat je geen ja kunt zeggen tegen een akkoord met dergelijke negatieve gevolgen en D66 dat geen ja wordt gezegd tegen een akkoord wanneer de gevolgen van het akkoord nog niet bekend zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk (onder voorbehoud omdat de PvdA het voorstel nog in de fractie wil bespreken).

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

10.

Onderwerp

Wijzigen van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening: maken, veranderen van een uitweg.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Volgens Weert Lokaal geeft dit voorstel een signaal dat de Wabo niet tot minder regelgeving leidt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

 

11. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur onder dankzegging van de aanwezigen.

 

Bestanden 

Geluidsfragment

 

 

 

">