CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 04-04-2011

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

Leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) en S.M.L. Struving (VVD)

 

 

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

W.J.A. Dijkstra, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, J. Desmares, T. Smolenaers, L. Creemers, M. Schers, T. Van Tilburg, P. Otten

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en verwelkomt mw. Nouwen als plaatsvervangend lid en dhr. Otten die in het kader van de functie van beleidsadviseur bij de griffie, welke functie hij per 18 april gaat uitoefenen, de commissievergadering bijwoont.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 04-04-2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 28 februari 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 28-02-2011

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

N.a.v. 5.2: De consequenties voor de exploitatie van de Bosuil van de mogelijkheden die het nieuwe horeca- en evenementenbeleid aan de paracommercie biedt worden geďnventariseerd en aan de commissie MZ voorgelegd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van de vierde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

Er wordt een bijeenkomst van de klankbordgroep inrichting raadzaal gepland.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit met bijlage

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels en J.M. Cardinaal

 

7.

Onderwerp

Aanpassen van de Tarieventabel parkeerbelastingen 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en CDA vragen zich af waarom er voor Centrum-noord een nieuw tarief voor zakelijk belanghebbenden wordt ingevoerd, terwijl er al zoveel verschillende parkeertarieven bestaan.  

 

Toezeggingen

Bezien of bij parkeertarieven meer eenduidigheid kan worden aangebracht voor zones met en zonder parkeergarage. Evaluatie achteraf betaald parkeren en nieuw te bouwen parkeergarage bij betrekken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

8.

Onderwerp

Vaststellen kaders en verordeningen met betrekking tot het horecabeleidsplan en het evenementenbeleidsplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA is akkoord met de kaders voor horecabeleidsplan en evenementenbeleidsplan, maar stemt niet in met de consequenties van de nieuwe regeling voor medegebruikers van een lokaliteit. Het college dient hiervoor ofwel een creatieve oplossing te bedenken ofwel aan te tonen dat dat wettelijk niet kan. Voor wat betreft de sluitingstijden voor verenigingen is het CDA voor maatwerk. De fractie verzoekt om inzicht in de financiële consequenties van de nieuwe manier van werken ten opzichte van de huidige regeling (legeskosten voor het verkrijgen van ontheffing). Het CDA vindt na vergelijking met andere gemeenten dat er aan verenigingen zo min mogelijk beperkingen moeten worden opgelegd. Weert Lokaal betreurt het dat er geen regeling is voor onderhuurders/medegebruikers. De SP stemt in met de kaders voor het evenementenbeleid. Met betrekking tot het horecabeleidsplan stelt de SP dat er maatwerk voor paracommerciële instellingen moet komen en bekeken moet worden hoe de positie van onderhuurders verbeterd kan worden. De PvdA vindt dat een beleidsplan beleidsmatige uitgangspunten moet bevatten. De fractie betreurt het dat een afspraak met iemand van de bewonersorganisatie binnenstad om de terrastekening in te zien niet is nagekomen door het college. Voor wat betreft paracommercie en sluitingstijden: de organisaties die hieronder vallen hebben laten weten dat een sluitingstijd van 00.00 uur onwerkbaar is. Een kwart van de verenigingen zal voortaan jaarlijks ontheffing van de sluitingstijd moeten aanvragen bij het college. De regeldruk voor verenigingen neemt toe. Het voorliggend beleid maakt het de verenigingen moeilijker en de horeca gemakkelijker. Er wordt een verschillend beleid ingezet voor horeca en verenigingen, terwijl beiden hun rol in de maatschappij moeten kunnen vervullen. Sociale interactie is belangrijk. Mensen gaan na het sporten niet naar het café, maar willen bij hun club nog wat drinken en napraten. Paracommercie tegengaan is belangrijk, maar er is geen sprake van paracommercie als meerdere verenigingen een gebouw gebruiken. De PvdA vindt dat de openingstijden voor cafés slechts tijdelijk moeten worden verruimd. D66 vindt het jammer dat het beleid niet sturend is op het gebied van evenementen, maar is verheugd te horen dat de wethouder moeite doet om evenementen binnen te halen door kansen te signaleren. De VVD vindt het een goede zaak als meerdere verenigingen een lokaliteit gebruiken, maar wil een praktische oplossing om te voorkomen dat er nog meer lokaliteiten ontstaan die paracommercieel gebruikt worden.

 

Toezeggingen

Overzicht jaarlijkse legeskosten ontheffinghouders in huidig systeem en onder nieuwe regeling vóór de raadsvergadering naar de raad sturen. Indien noodzaak blijkt uit evaluatie maatwerk voor verenigingen bedenken om gebruik te maken van de lokaliteiten van andere verenigingen zonder dat dat in strijd met wet- en regelgeving is. Eventueel de APV nogmaals aanpassen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming en nadere vragen

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.58 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

 

">