ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 28-02-2011

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

Leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (D66)

Deelnemer aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

W.J.A. Dijkstra, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteuning

H. Gubbels (brandweer), G. van der Hoeven, J. Desmares, T. Smolenaers, L. Cremers, M. Schreuders, T. Weekers, M. van de Ven

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 28-02-2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 24 januari 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 24-01-2011

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 februari 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De rapportage over de personeelskosten van Koninginnedag komt op korte termijn. Verder geen opmerkingen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

6.

Onderwerp

Installatie Gast van de Burgemeester: Maud van Stijn (lid Medezeggenschapsraad, voorzitter Leerlingenraad en deelnemer aan het Model European Parliament).

 

 

De gast van de burgemeester wordt geïnstalleerd.

 

Bestanden

 Tekst toespraak Gast van de Burgemeester

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de derde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: W.J.A. Dijkstra

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA merkt op dat hier duidelijk de gevolgen merkbaar worden van decentralisatie gevolgd door overregulering door het rijk. Er moet een signaal aan Den Haag afgegeven worden. Aan professionalisering en kwaliteitsverbetering hangt een prijskaartje. De VVD wijst er op dat een verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen wordt beoogd (preventie). De zelfredzaamheid van burgers en bedrijven moet worden vergroot. Het is de vraag in hoeverre in deze lange termijnvisie al rekening wordt gehouden met de grotere groep ouderen die er dan zal zijn. Zij zullen een groter beroep doen op de hulpdiensten. De VVD vindt het een prima voorstel om met snelle interventieteams te gaan werken. De SP vindt dat de kwaliteit van de brandweerzorg niet moet lijden onder bezuinigingen. SP en D66 merken op dat het steeds moeilijker zal worden om vrijwilligers te krijgen als er erg hoge eisen aan hen worden gesteld. Het CDA stelt dat de opkomsttijden een wettelijke taak betreffen. Het inzetten van snelle interventieteams is een goede oplossing hiervoor. De nadruk op preventie leidt tot kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt moet zijn een goede en efficiënte brandweerzorg voor aanvaardbare kosten. De visie komt hieraan tegemoet. Weert Lokaal merkt op dat de reorganisatie een druk op de brandweer legt om te komen tot verbeteringen.  

 

Toezeggingen

Vóór de raad van 16 maart a.s. aanvullende informatie naar de raad zenden inzake de kostenontwikkelingen en het terugvloeien van besparingen naar de gemeente.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra en J.M. Cardinaal

 

9.

Onderwerp

Kenbaar maken van de bevindingen over het in principe vastgestelde evenementenbeleidsplan;

Vaststellen van een wijziging van de APV voor wat betreft artikel 2:25 (meldingsplichtige evenementen);

Uitvoeren van het akoestisch onderzoek uit de Stelpost onderzoeken.

 

Expliciete fractiestandpunten

A.      Bevoegdheid: Weert Lokaal vindt dat de raad eerst kaders had moeten stellen. De SP kan zich vinden in de brief met uitleg van het college. De PvdA vindt dat er geen beleid wordt vastgesteld, maar alleen beleidsregels. Het is niet mogelijk om beleidsregels vast te stellen voordat de APV is gewijzigd. De regels lopen door elkaar in de stukken. Het evenementenbeleid uit 2003 moet nog door de raad worden ingetrokken. De inspraakverordening moet worden toegepast. De beleidsnota geldt van 2011 tot 2014. Wat gebeurt er in 2015? Het CDA stelt dat in de stukken college- en raadsbevoegdheden door elkaar lopen. Duidelijk moet zijn wat de status van het document is. De VVD vindt dat er uitgegaan moet worden van hetgeen door de gemeente is uitgezocht. Discussiëren over de procedure is niet handig, het moet over de inhoud gaan.

B.      Inhoudelijk: Weert Lokaal wil glaswerk niet verbieden bij evenementen in de open lucht. De regels voor drankverstrekking bij kleine evenementen zoals buurtfeesten zijn streng. Er worden te weinig evenementen toegestaan op de Nieuwe Markt. De verantwoordelijkheid voor afval op terrassen is niet duidelijk. Evenementen in de regio moeten op elkaar worden afgestemd. De PvdA vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er evenementen naar Weert komen. Het voorliggende beleid bevat geen initiatieven in die richting. De evenementen, die genoemd worden voor de binnenstad, moeten kunnen. De SP vindt het voorliggende evenementenbeleid goed, maar wil de uitkomsten van het geluidsonderzoek afwachten. De categorie geluidsbelasting laag laat speelruimte voor wat er onder moet vallen. Deze rekbaarheid leidt tot misverstanden. Levendigheid en leefbaarheid moeten samengaan. De SP pleit voor een proefperiode met klachtenregistratie. D66 vindt het een goed stuk, maar is van mening dat het evenementenloket bij de gemeente moet zitten en niet bij centrummanagement. D66 vindt het zorgwekkend dat het toezicht versnipperd is. Het meldingsformulier is niet eenvoudiger ten opzichte van het aanvraagformulier. De Nieuwe Markt wordt niet ten volle benut. Het CDA vindt het een goed voorstel, de communicatie is prima verlopen en er komt één loket. Het overleg met partners moet worden geborgd. De balans tussen levendigheid en leefbaarheid moet in overleg met de wijkraad worden gezocht. De gemeente moet commerciële activiteiten niet subsidiëren. Handhaven verllopt volgens een strak schema. De menselijkheid moet niet uit het oog worden verloren. Er moet enerzijds niet altijd worden opgetreden, anderzijds moet ongelijkheid worden voorkomen. Monitoren is prima. Als er een duidelijk evenementenbeleid in Weert is, trekt dit vanzelf evenementen aan. Weert Lokaal vraagt aandacht voor het akoestisch onderzoek. Bij de evenemententerreinen ontbreekt het zeskamp-terrein in Stramproy. Ook de dorpskermissen ontbreken in de beleidsnota. De VVD vindt dat evenementen een belangrijke functie hebben voor Weert. Zij dragen bij aan de levendigheid van de stad en aan de lokale economie. De VVD is verheugd dat de raad tevreden is met het beleid, dat tot stand is gekomen in overleg met alle betrokken partijen. Één loket is prima. Er moet een evenementenmedewerker vanuit de gemeente Weert komen. De subsidieregeling voor evenementen verschaft duidelijkheid. Bezien moet worden of er bij evenementen op de Nieuwe Markt entree kan worden geheven. We moeten niet meer praten over evenementen, maar gewoon beginnen.  

 

Toezeggingen

·          Bij de VNG advies inwinnen over de bevoegdheidsverdeling en de te doorlopen (inspraak-)procedure.  

·          De lokatie “pleintje Hendriks” wordt voortaan aangeduid als lokatie Langpoort.

·          De terrastekeningen worden ter inzage gelegd.

·          De dorpskermissen en het zeskampterrein in Stramproy worden opgenomen in de beleidsnota.

·          In overleg met politie, brandweer en GHOR bezien of het melden van kleine jaarlijkse evenementen eenvoudiger kan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 22-02-2011

 B&W-besluit 15-02-2011

 Evenementenbeleidsplan

 Geluidsfragment A 1e termijn raad

 Geluidsfragment A 1e termijn college

 Geluidsfragment A 2e termijn raad

 Geluidsfragment A 2e termijn college

 Geluidsfragment A besluitvorming

 Geluidsfragment B 1e termijn raad 

 Geluidsfragment B 1e termijn college 

 Geluidsfragment B 2e termijn

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

10.

Onderwerp

Kenbaar maken van bevindingen ten aanzien van het in principe vastgestelde horecabeleidsplan.

 

Expliciete fractiestandpunten

A.      Bevoegdheid: Weert Lokaal vindt dat de raad eerst kaders had moeten stellen. De SP kan zich vinden in de brief met uitleg van het college. De PvdA vindt dat er geen beleid wordt vastgesteld, maar alleen beleidsregels. Het is niet mogelijk om beleidsregels vast te stellen voordat de APV is gewijzigd. De regels lopen door elkaar in de stukken. Niet alle horeca-ondernemers hebben kunnen inspreken op het beleidsplan. De inspraakverordening moet worden toegepast. De beleidsnota geldt van 2011 tot 2014. Wat gebeurt er in 2015? Het CDA stelt dat in de stukken college- en raadsbevoegdheden door elkaar lopen. Duidelijk moet zijn wat de status van het document is. Het beleidsplan moet dienen als uitgangspunt voor de verordening. De VVD vindt dat er uitgegaan moet worden van hetgeen door de gemeente is uitgezocht. Discussiëren over de procedure is niet handig, het moet over de inhoud gaan.

B.      Te laat ontvangen stukken paracommercie: De PvdA geeft aan dat de stukken over paracommercie te laat zijn ontvangen om te kunnen worden besproken in de fractie.

C.      Inhoudelijk: Weert Lokaal is tevreden met het stuk. Uit het overzicht van klachten en meldingen over paracommercialisme blijkt, dat het goed is. De situatie kan dus zo blijven, veranderingen moeten zinvol zijn. De VVD vindt het een goed stuk, maar vraagt aandacht voor het opruimen van afval dat ondernemers ’s nachts bij de afvalbakken neerzetten. Het CDA vindt het een goed voorstel. Sportverenigingen moeten niet belemmerd worden in hun sportactiviteiten door de sluitingstijden. De PvdA vraagt zich af welk probleem we oplossen. Paracommercie is in elk geval geen probleem, zo blijkt uit de stukken. Niet duidelijk is of het stuk wordt gedragen door de ondernemers en de bewoners. De ondernemers moeten rechtstreeks en niet via hun belangenvereniging worden benaderd om de ervaringen te vernemen. Er is geen kwaliteitsimpuls gegeven aan de Oelemarkt; de ondernemers zijn er niet op vooruit gegaan. Verruimde openingstijden zijn geen oplossing. Het zou beter zijn om de APV tijdelijk aan te passen, bijvoorbeeld gedurende een jaar, en dan in overleg met omwonenden en ondernemers de definitieve constructie te bezien. Niet duidelijk is waarom de natte horeca geen exploitatievergunning nodig heeft en de droge horeca na middernacht wel. Voor terrasvergunningen moeten wel leges worden geheven, de gemeente maakt immers kosten voor verguningverlening en onderhoud van de gemeentelijke grond. Er zijn heel weinig klachten over paracommercialisme. Geconstateerd kan dus worden dat hier geen problemen zijn. De verenigingen zetten zich juist in voor de leefbaarheid van Weert. Zij moeten daar niet voor worden afgestraft, terwijl er geen problemen zijn. De horeca wordt alle ruimte geboden, de paracommercie niet. De PvdA-fractie gaat hier niet mee akkoord. Er moeten sluitingstijden worden gehanteerd voor verenigingen en MFA’s die voor hen bruikbaar zijn (van 07.00 uur tot 01.00 uur). Aan commerciële uitbaters moet de mogelijkheid worden geboden rendabel te werken. De motie van de raad wordt niet uitgevoerd door het college. D66 vindt het een goed stuk, maar vraagt zich af of de problemen die er 8 jaar geleden waren door de nieuwe openingstijden zijn opgelost. In het stuk wordt gemist: een passage over alcohol- en drugsbeleid, de relatie met de Bosuil en de toekomstige uitbating van Keenterhart. Het interactieve beleidsvormingsproces is prima. De voorschriften voor de natte en de droge horeca zijn niet gelijk. De ouders moeten erbij betrokken worden als hun kinderen al dronken zijn voordat ze uitgaan. De SP-fractie vindt het een goede nota. De SP sluit zich voor wat betreft de paracommercie aan bij het betoog van de PvdA.

 

Toezeggingen

·          Nagaan of het mogelijk is de APV tijdelijk te wijzigen.

·          Bezien of een versoepeling van de voorschriften rondom paracommerciële activiteiten voor verenigingen mogelijk is.

·          Raad informeren of het op basis van de Drank- en Horecawet is toegestaan in de verordening regels op te nemen aangaande sluitingstijden, of dat dit alleen is toegestaan voor de tijden waarbinnen alcohol mag worden geschonken.

·          Alle ondernemers aanschrijven, informeren over de beleidsregels en vragen om te reageren.

·          Nagaan of er voor de Bosuil maatwerk kan worden geleverd.

·          Proportionaliteit van sluitingstijd meenemen.

·          Nagaan of er een oplossing kan worden gevonden zodat de onderhurende verenigingen niet aan dezelfde strenge eisen moeten voldoen als de onderverhurende verenigingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 22-02-2011

 B&W-besluit 08-02-2011

 Horecabeleidsplan

 Concept Drank- en Horecaverordening Paracommercie

 Geluidsfragment A 1e termijn raad

 Geluidsfragment A 1e termijn college

 Geluidsfragment A 2e termijn raad

 Geluidsfragment A 2e termijn college

 Geluidsfragment A besluitvorming

 Geluidsfragment B paracommercie

 Geluidsfragment C 1e termijn raad

 Geluidsfragment C 1e termijn college

 Geluidsfragment C 2e termijn raad

 Geluidsfragment C 2e termijn college

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

11. 

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010 om kennis te nemen van de circulaire van 6 december 2010 van de minister van Binnenlandse Zaken over de algemene uitkering uit het gemeentefonds (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">