ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 24-01-2011

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

---

Deelnemer aan de beraadslagingen

G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)

Portefeuillehouders

W.J.A. Dijkstra, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, T. Passau, T. Lemmen, G. van der Hoeven, T. van Tilburg. F. Beck, F. van de Wiel

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder waarnemend burgemeester de heer Dijkstra, die vanavond voor het eerst aanwezig is bij de commissie. De heer Dijkstra geeft aan het plezierig te vinden in Limburg werkzaam te zijn en dan met name in Midden-Limburg. Hij heeft zich terdege voorbereid en verheugt zich op de samenwerking. De voorzitter deelt mede dat er geen berichten van verhindering zijn. De heer Gabriëls neemt deel aan de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 6 (Koninginnedag) wordt een presentatie gehouden. Agendapunt 7 (complex Poort van Limburg) wordt van de agenda afgehaald, omdat het tot het taakveld van de commissie MZ behoort. Het wordt betreurd dat hieromtrent door het college geen schriftelijke informatie is verstrekt, waarmee de raadsleden zich kunnen voorbereiden. Agendapunt 13 (stand van zaken nieuwbouw stadhuis) wordt na agendapunt 6 behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 24-01-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 29 november 2010, met wijzigingsverzoek van de heer J. Tak d.d. 10 december 2010.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtneming van het wijzigingsverzoek.  

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 29-11-2010 (gewijzigde versie)

 Verzoek tot wijziging door de heer J. Tak  

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 15 december 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1:  De vraag van de VVD-fractie over de verdere aanpak van de verlichting bij het station wordt ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord. V.w.b. de vraag van de VVD naar de bevindingen van de evaluatie van de verruiming van de openingstijden van de parkeergarage Ursulinenhof wordt geconstateerd dat dit onderwerp tot de portefeuille van wethouder Kirkels behoort.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra

 

 

 

6.

Onderwerp

1. Beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van Koninginnedag 2011.

2. Bekrachtigen van de Koninginnedagverordening.

Bij dit agendapunt houdt de heer T. Passau, projektleider Koninginnedag, een presentatie over de stand van zaken.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt dat op onderdelen meer informatie gegeven had moeten worden. De fractie merkt op dat de opbrengsten niet duidelijk zijn en vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met het uitgeven van het beschikbaar te stellen budget. Koninginnedag is een mooi feest, het is goed voor Weert dat het dit jaar hier gevierd wordt.

De SP vindt het een goede zaak dat Weert op deze manier gepromoot wordt, maar is geschrokken van de kosten. De SP wil het voorstel gesplitst in de raad behandelen en zal een amendement indienen om de kosten van Koninginnedag te bestrijden vanuit het budget voor economische structuurversterking. Met de verordening wordt ingestemd.

D66 sluit zich aan bij de SP. De fractie stemt niet in met het dekkingsvoorstel. Door dit voorstel zijn de reserves na 30 april 2011 al op. D66 is van mening dat dekking moet worden gezocht in bestaande budgetten, zoals promotiebudget, economische structuurversterking, evenementenbudget. D66 vraagt zich af of de interne kosten en de kosten van externe inhuur die bij de najaarsnota aan de orde zullen komen uit bestaande budgetten worden bestreden.

Het CDA vindt de inhoud van het gepresenteerde prima, het wordt een groot volksfeest. Voor wat betreft de dekking sluit de fractie zich aan bij de andere sprekers. Het college moet andere dekkingsmogelijkheden onderzoeken en aan de raad voorleggen. Het CDA vindt besluitvorming over de dekking van de personele kosten in november te laat.

De VVD kijkt met gemengde gevoelens naar Koninginnedag. Aan de ene kant is het een kans die met beide handen aangegrepen dient te worden gelet op de aandacht die het Weert en Midden-Limburg oplevert, aan de andere kant staan de aanzienlijk kosten. De VVD is akkoord met het dekkingsvoorstel. Misschien kunnen bestaande potjes mede worden ingezet. De VVD vindt dat de opbrengsten bij de evaluatie van Koninginnedag moeten worden meegenomen. Met de verordening stemt de VVD in. De VVD stelt voor synergievoordelen te behalen met het onderzoek naar cameratoezicht dat momenteel plaatsvindt.

De PvdA vindt dat bestaande budgetten, zoals het budget voor evenementenbeleid, ingezet moeten worden of tenminste een bijdrage moeten leveren. Vóór de raadsvergadering moet het raadsvoorstel worden aangepast. De PvdA is van mening dat we niet bezig moeten zijn met wat Koninginnedag ons oplevert, het moet een groot feest worden. De PvdA pleit voor aandacht voor minderheden in het programma.

 

Toezeggingen

Het college beraadt zich op 25 januari 2011 over alternatieve dekkingsmogelijkheden, waaronder in elk geval GOML, de post reserve evenementen, het evenementenbudget en een aantal promotieposten (een aantal fracties geeft aan nog verder te willen kijken dan deze posten). Van de post reserve evenementen en het evenementenbudget ontvangt de raad een overzicht van de huidige stand. Er wordt zuinig omgesprongen met het voor Koninginnedag beschikbaar te stellen budget. Bezien of BOA’s ook onder de werking van artikel 8 van de noodverordening kunnen worden gebracht. Bezien of de ervaringen met cameratoezicht in andere gemeenten tijdens Koninginnedag dusdanig zijn, dat dit middel ook in Weert ingezet wordt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Koninginnedagverordening

 Geluidsfragment presentatie

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn en besluitvorming

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Bespreken tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Dit onderwerp is van de agenda afgehaald.

 

 

 

8.

Onderwerp

Instellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, benoemen leden en adviseur vertrouwenscommissie benoeming burgemeester en vaststellen "Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester van de gemeente Weert" (initiatiefvoorstel presidium).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

9.

Onderwerp

Aanpassen van de tarieventabel parkeerbelastingen 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties kunnen zich vinden in de constructie in het voorliggende raadsvoorstel, die geldt voor alle adressen in het betreffende gebied. Er is dus geen sprake van een sterfhuisconstructie. Degenen die wonen of gaan wonen in het gebied kunnen een abonnement kopen voor het lagere tarief.  

 

Toezeggingen

Schriftelijk reageren op de opmerkingen van het CDA over de beleidsregels van het college inzake parkeervergunningen en parkeerabonnementen (in art. 8.2 aangeven dat alleen maar sancties worden opgelegd in geval van verwijtbaarheid en de redactie van de zinnen verbeteren).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 (initiatiefvoorstel presidium).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA merkt op dat het meteen in werking treden van de wijzigingen van de verordening tot praktische problemen kan leiden bij de fracties voor wat betreft het tijdig indienen van de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten over 2010.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2010 Deloitte Accountants (geen raadsvoorstel).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op, dat het door het vele knip- en plakwerk uit stukken van eerdere jaren lijkt alsof de gemeente dit onderwerp niet serieus neemt. Er zijn fouten gemaakt waarop we alert moeten blijven. Als de tussentijdse bevindingen een wettelijke verplichting zijn moeten we het goed doen, anders moeten we het laten. De SP vraagt zich af hoe de gemeente de kwaliteit van de geleverde zorg op basis van de WMO aan de hand van de contracten met de zorgaanbieders kan controleren, zoals de accountant wenselijk acht. De fractie heeft waardering voor de snelle manier van werken van de ambtelijke organisatie bij de interne controle bij Sociale Zaken in het kader van de WWB en de WMO. Naar de mening van de SP behoeft de inkoop van hulp bij huishouden niet Europees te worden aanbesteed als de gemeente het zelf kan doen. Weert Lokaal geeft aan dat aan de hand van deze tussenrapportage van de accountant kan worden beoordeeld of de planning & control-afdeling zijn werk goed doet en of de stukken op tijd opgeleverd worden. De accountant heeft op enkele punten kritiek. Het grondbedrijf en sociale zaken moeten eerder verantwoording afleggen. Deze punten moeten worden opgepakt. De PvdA stelt dat als het rendement van deze interimcontrole niet kan worden aangetoond, de gemeente ermee zou moeten ophouden. Het CDA vindt de interimcontrole nuttig.

 

Toezeggingen

De vraag van de SP hoe de gemeente de kwaliteit van de geleverde zorg op basis van de WMO aan de hand van de contracten met de zorgaanbieders kan controleren, zoals de accountant wenselijk acht, schriftelijk beantwoorden.

Schriftelijk informatie verstrekken over het traject om te voorkomen dat bij de interimcontrole nog niet de volledige verantwoording van grondbedrijf en sociale zaken beschikbaar is.  

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

13. 

Onderwerp

Bespreken tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Conclusies

Geen.  

 

Toezeggingen

Schriftelijk informatie verstrekken over toerekening/verdeling van de kosten van aanpassing van de Smeetspassage tussen projekt stadhuis en projekt Stationsstraatgebied.  

 

Bestanden

 B&W-besluit

 2e Tussenrapportage nieuwbouw stadhuis

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">