ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 29-11-2010

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel, G. van der Hoeven, T. van Tilburg, J. Van Velthoven, M. Oehlen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden  

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 29-11-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 11 oktober 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 11-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 oktober 2010, 3 en 10 november 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 Brief nr. 352: de VVD-fractie merkt op dat de openbare verlichting rondom het NS-station ontoereikend is. Mensen voelen zich bij het station onveilig vanwege de slechte verlichting. Wethouder Litjens zegt toe nog eens goed naar deze opmerkingen te laten kijken en de heer Van Eersel hierover telefonisch te laten informeren (TOEZEGGING).

Brief nr. 386: het college geeft in zijn antwoord aan de VVD-fractie over het verlengen van de parkeertijd in de garage Ursulinehof aan dat de omwonenden liever zouden hebben dat de parkeergarage eerder dicht gaat vanwege overlast van rondhangende jongeren. De VVD is van mening dat de gemeente dit soort overlast dient aan te pakken. Cameratoezicht kan hierbij een oplossing zijn. Toegezegd wordt dit onder de aandacht van wethouder Kirkels te brengen (TOEZEGGING).

5.3: De CDA-fractie merkt op dat de actuele stand van zaken en planning van de afhandeling (nauwkeuriger) moeten worden aangegeven in de voortgangsrapportages. De vragen van de PvdA over GOML (toezegging 10-02-2010) naar de actuele stand van zaken en of er een structureel tekort is worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Brief wijziging Integraal Veiligheidsbeleid 2011

 Geluidsfragment wijziging Integraal Veiligheidsbeleid 2011

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

 

 

6.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: inhoudelijk akkoord met najaarsnota, maar niet met voorstel sub 3 van het college.

PvdA: het nadeel op de kapitaallasten is aanzienlijk. Het beeld is ernstig. Bij het voorstel van het college om de reconstructie van de Noordkade en de leerwerkplekken uit te stellen is meer informatie nodig om te kunnen beoordelen wat de gevolgen van dit uitstel zijn. Voor beide projecten geldt dat het niet de bedoeling is dat deze geschrapt worden. De PvdA vindt het niet acceptabel dat het grondbedrijf een lagere rente hanteert dan anderen, hetgeen betekent dat de gemeente het grondbedrijf voor 8 ton subsidieert.

CDA: vindt het voorstel van het college sub 3 redelijk vanwege de tekorten die er zijn. Bij de stand van zaken kapitaalkredieten op pagina 40 worden enkele oude genoemd, zoals het krediet van 1998 voor de JOP Swartbroek. Op pagina 66 wordt voorgesteld een aanvullend krediet van 10.000 euro voor de Moesdijk beschikbaar te stellen. Dat is naar de mening van het CDA niet de bedoeling. Het CDA wil graag meer uitleg over de post van 40.000 euro op pagina 2 voor het brandweerdistrict.

D66: is tegen het uitstellen van de reconstructie van de Noordkade. 

VVD: merkt op dat blijkens pagina 7 er 6 miljoen euro in de algemene middelen zitten. Voor het GOML gaan er 2 miljoen euro vanaf. Daarmee komen we onder het weerstandsvermogen, hetgeen een risico is.

 

Toezeggingen

·        Raad schriftelijk informeren over hoogte jaarrekeningresultaat 2009 (raadsvoorstel en pagina 8 najaarsnota spreken elkaar tegen);

·        De zinsnede op pagina 7 van de najaarsnota over de bandbreedte van de algemene reserve of de betreffende zin in het raadsvoorstel die daarmee strijdig is aanpassen.

·        Stand van zaken JOP Swartbroek en overzicht overleg schriftelijk naar raad.

·        Schriftelijke informatie over rente grondbedrijf naar raad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer en H.A. Litjens

Geen voorstellen.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

7.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2011 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt om een overzicht van de toerekening van de naheffingsaanslag parkeergelden en om meer informatie over de rioolheffing. Weert Lokaal is tegen het hanteren van prikkaarten bij de invordering van de reinigingsheffing. De fracties SP, CDA, PvdA en D66 vinden dat het voorstel over de reinigingsheffing apart aan de raad voorgelegd moet worden onder voorlopig handhaven van de tarieven 2010. CDA, PvdA en D66 plaatsen vraagtekens bij de verhoging van de bouwleges met 15% vanwege de invoering van de WABO en willen graag een onderbouwing. De VVD-fractie vindt het een prima voorstel, maar wil wel graag een nadere onderbouwing van het voorstel om de bouwleges met 15% te verhogen.

 

Toezeggingen

·    Overzicht kostentoerekening naheffing parkeerbelasting naar raad.

·    Investering GRP in relatie tot kostentoerekening naar raad.

·    Inzicht in gevolgen invoering WABO op bouwleges naar raad.

·    Onderbouwing bouwleges naar raad.

·    College beraadt zich of er een apart raadsvoorstel over de reinigingsheffing aan de raad wordt voorgelegd, waarbij het tarief voor 2010 wordt gehandhaafd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de resultaten van het financieel verdiepingsonderzoek van de gemeente Weert door de Provincie Limburg voor de bepaling van de toezichtvorm 2010-2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat de afgelopen jaren de lucht uit de begroting is gehaald, hetgeen betaald is uit het niet verhogen van een aantal bijdragen. De vraag is in hoeverre er nu structurele maatregelen moeten worden getroffen om structurele tekorten op te vangen. Het CDA vindt het financieel verdiepingsonderzoek niet negatief over Weert, afgezien van het meerjarig perspectief.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 november 2010 inzake de tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (standaard-agendapunt; geen raadsvoorstel).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken projecten gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), instemmen met het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML, vaststellen van de Verordening Regiofonds Midden-Limburg en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen (dit onderwerp wordt vanwege de projectvoorstellen tevens geagendeerd voor de raadscommissie Ruimtelijke Zaken).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP-fractie vraagt zich af wat de besluiten de gemeente opleveren afgezet tegen de ermee gemoeid zijnde kosten. De gemeente kan los van GOML ook subsidie aanvragen bij de provincie. De SP is akkoord met 4 van de 6 voorstellen, maar niet met het voorstel inzake het Hippisch Center of Excellence (HCE) en daarmee ook niet in het voorstel inzake het beschikbaar stellen van de benodigde gelden hiervoor. D66 vindt het vreemd dat er projecten worden genoemd die geen GOML-projecten zijn. Het CDA vindt de GOML een goede zaak, maar de projecten zijn nog weinig concreet en controleerbaar. Er worden vraagtekens geplaatst bij de levensvatbaarheid van GOML op de lange termijn. De VVD-fractie vindt de samenwerking van de overheden in de GOML prima. De PvdA stelt dat een visie ontbreekt. Leiden de ontwikkelingen tot samenwerking in Midden-Limburg en een economische impuls? Het is de vraag of de projecten die nu worden genoemd niet alleen door gemeenten kunnen worden gedragen en of er sprake is van een vernieuwingsslag. Zijn dit projecten die we met gemeenschapsgeld willen financieren? In de verordening staat dat de stuurgroep een bindend advies doet, maar de raad heeft het budgetrecht. Dit is strijdig met elkaar. Temporiseren is beter voor de ontwikkeling van gemeenten en sluit beter aan op het bestuurlijk nivo van gemeenten. De PvdA vindt het niet wenselijk dat er in de tweede tranche 2 miljoen euro op tafel moet worden gelegd terwijl het geld van de eerste tranche nog niet is besteed. De fractie Weert Lokaal plaatst vraagtekens bij de rol van de raad in relatie tot de verordening van de provincie en vraagt aandacht voor de huisvesting van buitenlandse werknemers bij het HCE.

 

Toezeggingen

·       De projectaanvragen van de gemeente Weert worden met de onderliggende stukken aan de raad beschikbaar gesteld.

·       Organisatiestructuur en stand van zaken MIP worden begin 2011 in een informatiebijeenkomst door de GOML-directie toegelicht.

·       Als er geld van de gemeente bij het HCE moet, wordt dit met een kredietvoorstel aan de raad voorgelegd.

·       Onderbouwing HCE naar raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nazending wijziging Verordening Regiofonds Midden-Limburg

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden  

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">