ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 11-10-2010

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

M.A. Engelen-Weijen (VVD), J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD)  

 

 

Plaatsvervangende leden

H.J.H. Beuvens (SP) en H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

 

Ambtelijke ondersteuning

J. van Gilse, E. Kerssemakers, M. Nagel, P. Wijnen, T. Lemmen, G. van der Hoeven, P. Bulk

Externe ondersteuning

E. van Mierlo (brandweer), P. Richter (politie), R. Clement (politie), E. Wigman (PRC), A. van de Burg (PRC)

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

·          De voorzitter meldt de berichten van verhindering.

·          Agendapunt 6A (wijziging verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester) wordt toegevoegd.

·          Begroting 2011 (agendapunt 7): vrijdag is er een erratum ontvangen inzake pagina 17 van de begroting.

·          Het raadsvoorstel inzake de gevolgen van de mei- en septembercirculaire is afgelopen vrijdag ontvangen en kan bij de beraadslagingen over de begroting 2011 worden betrokken.

·          Aangaande agendapunt 9 is vandaag om 17.00 uur een mail ontvangen met antwoorden op vragen van de heer Beuvens en mw. Beenders. Deze ligt op tafel.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 10 wordt vóór 8 en 9 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 11-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 6 september 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 06-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 22 september 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen vragen c.q. opmerkingen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2011 (raadsvoorstel 10 11 144).

Hierbij worden betrokken (bijgevoegd):

·    Het collegebesluit van 20 juli 2010: Vaststellen van de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009 Weer(t) veiliger!

·   Het collegebesluit van 21 september 2010: Vaststellen van de evaluatie van het actieplan ‘Weert weert polarisatie en radicalisering’ (juni 2009 tot en met juni 2010).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: Betreurt het dat het veiligheidshuis van Weert naar Roermond is gegaan. De SP mist in de rapportage het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Weert en de risico’s die daaraan zijn verbonden. In de veiligheidsrapportage staat dat bij de registratie van aangiften voor een nieuwe systematiek is gekozen. De SP vindt het van belang voor de continuïteit om de gegevens van nu met die van voorheen te kunnen vergelijken. De targets moeten duidelijk meetbaar in de vorm van kwantitatieve doelstellingen in het beleid worden geformuleerd.

Weert Lokaal: Vindt het zorgwekkend dat de normen niet worden gehaald. De maatregelen tegen fietsendiefstallen zijn niet afdoende. Hiervoor dient een structurele aanpak te worden ontwikkeld. Wat gaat de gemeente doen aan de onveilige situaties in Altweerterheide? Er moet worden opgetreden tegen de jeugdbende.

VVD: Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, van groot belang voor burgers en bedrijven. Er is veel criminaliteit in Weert, o.a. fietsendiefstallen; geen reden voor tevredenheid. Weert moet op dit gebied meer ambitie uitstralen en hoog inzetten op de doelen. De doelstelling om het aantal geweldsincidenten en vermogensdelicten met 2% te laten dalen is te laag. Op smallere doelstellingen met veel daadkracht inzetten geeft betere resultaten dan lage targets over de volle breedte van het criminele spectrum. Er moet worden overgegaan tot het invoeren van cameratoezicht.

PvdA: Het gaat elk jaar beter met de veiligheid in Weert. De situatie op Keent is sterk verbeterd. De gezamenlijke intensieve aanpak werkt goed. Deze moet ook in Fatima en Biest worden toegepast. Tot nu toe was niet bekend dat er in Weert een jeugdbende actief is. Hierbij is een actieve houding belangrijk, dit probleem dient samen met de andere betrokken instanties te worden aangepakt, er moet een zorgtraject worden opgestart.

CDA: Waarschuwt ervoor dat als de omgeving veiliger wordt, mensen intoleranter worden en sneller een gevoel van onveiligheid krijgen. Veiligheid is belangrijk. Er moet onderzocht worden of cameratoezicht in Weert moet worden ingevoerd. Het bestaan van een criminele jeugdgroep is zorgwekkend. De passage in het rapport die hierop ingaat is volstrekt onvoldoende. Er moet een concrete aanpak in staan.

D66: De criminaliteitscijfers zijn zorgwekkend. Weert staat er niet goed voor. Bij veel burgers heerst een gevoel van onveiligheid. Hoe gaan we eraan werken dat het aantal fietsendiefstallen wordt teruggebracht? De preventieve aanpak heeft bij de groep jongeren, die zich heeft ontwikkeld tot een criminele jeugdbende, niet gewerkt. Moet het preventieve beleid worden aangepast?

 

Toezeggingen

Analyseren waar fietsendiefstallen vooral plaatsvinden en bezien of het mogelijk is door gemeentelijke maatregelen het aantal daarvan terug te brengen. Vorderingen aanpak criminele jeugdbende periodiek in commissie bespreken. Bij aanpak jeugdcriminaliteit aan jeugdzorg “/burgemeester” toevoegen. Bezien of het aantal door de politie bij het OM aangebrachte zaken voortaan in de veiligheidsrapportage kan worden opgenomen. Concrete acties inzake de structurele achteruitgang van het veiligheidsgevoel op Boshoven en in Altweerterheide uitvoeren en raad informeren.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel, gelet op de gedane toezeggingen, rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Integraal Veiligheidsbeleid 2011

 B&W-besluit Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009

 B&W-besluit Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college (1)

 Geluidsfragment dhr. E. van Mierlo (brandweer)

 Geluidsfragment 1e termijn college (2)

 Geluidsfragment dhr. P. Richter (politie)

 Geluidsfragment 1e termijn college (3)

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

6A.

Onderwerp

Wijzigen verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert (raadsvoorstel

10 10 165).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA denkt dat juridisch niet klopt dat de verordening wordt gewijzigd, terwijl de vertrouwenscommissie zijn werkzaamheden al heeft verricht.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 10 11 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: De opbouw van de OZB-inning in relatie tot het bedrag in 2010 is niet duidelijk. Er moet uitleg komen over de totstandkoming van de forse toename van het tekort in het meerjarenperspectief. In het meerjarenperspectief zijn nog geen bezuinigingsvoorstellen ingeboekt; gaat dat nog gebeuren?

Weert Lokaal stelt, onder verwijzing naar het BING-advies over de nevenfuncties, dat nagenoeg geen raadsleden zullen kunnen meestemmen over het vaststellen van de begroting, omdat vrijwel iedereen betrokken is bij maatschappelijke organisaties in Weert. Er is bij iedereen sprake van belangenverstrengeling. Na de besluitvorming over de begroting kan hierover politieke afrekening plaatsvinden. De raadsvoorzitter wordt verzocht hierover afspraken te maken. De SP wijst op een aantal slordigheden in de begroting.

Het CDA vraagt naar de ambtelijke consequenties die beantwoording van de brief van de VVD met het verzoek tot doorrekening van het regeerakkoord tot gevolg zal hebben. D66 betreurt de fout in de meerjarenbegroting. Desgevraagd geeft de VVD aan dat beantwoording van hun brief niet meer aan de orde is, gelet op de antwoorden van de wethouder.

 

Toezeggingen

De vraag over de OZB wordt schriftelijk beantwoord. Er volgt een schriftelijke toelichting over door welke menselijke fouten nu blijkt van een toename van het meerjarig begrotingstekort. De vraag over de nevenfuncties in relatie tot het vaststellen van de begroting wordt door de griffier aan BING voorgelegd, waarna de raad van de uitkomst hiervan in kennis wordt gesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2011

 Brief septembercirculaire 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer van de gemeente Weert in haar rapport “Planning en Control van het coalitieprogramma” en het college opdragen voor de implementatie hiervan zorg te dragen (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 11 145)

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 is teleurgesteld in de reactie van het college en de acties die het college wil uitvoeren naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Weert Lokaal vindt het een gortdroog rapport, maar kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen, met uitzondering van het advies om de vervangingsinvesteringen te rekenen tot bestaand beleid en niet meer apart te benoemen.

 

Toezeggingen

Gevolgen van het eventueel niet opvolgen van het advies van de rekenkamer om de vervangingsinvesteringen tot het bestaand beleid te rekenen schriftelijk aan raad mededelen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Rapport “Planning en Control van het coalitieprogramma”

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 31.896.000 voor de realisatie van een stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel

10 10 146).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt zich af of het bedrag van 2 miljoen voor het opvangen van mogelijke kosten voor onvoorzien meerwerk voldoende zal zijn en hoe dit geborgd kan worden. De fractie is wel akkoord met het beschikbaar stellen van 2 miljoen voor onvoorziene meerkosten, omdat er anders telkens negatieve publiciteit ontstaat als de raad meer geld beschikbaar moet stellen en bovendien een risico van vertraging in de bouw wordt gelopen. De fractie betreurt de onduidelijkheid over de cijfers. Weert Lokaal is van mening dat in de parkeergarage per minuut moet worden betaald voor het parkeren.

De VVD is van mening, dat door het reserveren van 2 miljoen uit het aanbestedingsvoordeel een aanbestedingsnadeel in het leven wordt geroepen door dit bedrag alvast te reserveren voor meerkosten. Meerwerk moet geen uitgangspunt zijn, maar incidenteel. In het voorstel wordt een lange opsomming gegeven van kosten die nu als onvoorzien worden beschouwd en eerder niet zijn gemeld. Een werkkrediet voor het college is akkoord, bv. ter hoogte van 650.000 euro, maar niet het meegeven van een bedrag van 2 miljoen voor het bestrijden door het college van meerkosten zonder dat de raad hierbij vooraf is betrokken. Op 14 oktober stelt de raad krediet beschikbaar voor de bouw van een nieuw stadhuis met parkeergarage zonder duidelijkheid te hebben over de aanbestedingen. Er is juist meer controle door de raad nodig.

Het CDA is akkoord met het voorstel, omdat de bouw vlot moet doorgaan. De raad moet vertrouwen hebben in het college en geen extra procedures in het leven roepen. D66 plaatst vraagtekens bij het verlenen van krediet door de raad aanstaande donderdag terwijl de aanbestedingen nog moeten worden gecontroleerd. De fractie is niet akkoord met het verhogen van de post onvoorzien vanuit het aanbestedingsvoordeel met 2 miljoen; een kleiner bedrag zoals de VVD noemt kan wel. D66 en SP vinden dat de financiële tussenrapportages in openbaarheid kunnen en moeten worden besproken omdat de aanbesteding dan al heeft plaatsgevonden. De SP is het eens met de VVD, behalve met de hoogte van het bedrag voor onvoorzien. Het college kan tijdig een raadsvoorstel in procedure brengen als het krediet onvoldoende blijkt te zijn. N.a.v. het gestelde halverwege pagina 6 van het raadsvoorstel stelt de SP dat het college geen geld kan uitgeven als er geen krediet beschikbaar is gesteld door de raad. De PvdA merkt op, dat het een moeilijke lokatie is om een stadhuis te bouwen, maar wel een lokatie met een meerwaarde voor Weert. Er moet nog een aantal zaken worden uitgewerkt voor de raadsvergadering van donderdag. Doordat het aanbestedingsvoordeel meteen wordt geclaimd voor onvoorziene kosten kan de aannemer het geld benutten, terwijl het niet in de aanbesteding zit. Niet onderbouwd is wat onder onvoorzien moet worden verstaan. Er moet een duidelijk voorstel komen. De raad heeft in een eerder stadium niet ingestemd met een voorstel om de parkeertarieven met 10 cent te verhogen en doet dat nu ook niet, dit moet uit het voorstel worden verwijderd (pagina 5). Het doorvoeren van een kwaliteitsslag is als motivatie onvoldoende. Het college dient over een beperkte armslag te beschikken voor onvoorziene kosten, maar in het voorliggende voorstel ontbreken sturingsmechanismen voor de raad. De raad moet zijn controlerende taak kunnen waarmaken. Het college kan in de verleiding komen om geld uit te geven omdat het er nu eenmaal is. Het CDA vindt dat de door de PvdA voorgestelde constructie op hetzelfde neerkomt als de constructie in het voorstel, met dit verschil dat de raad telkens apart over delen van het budgetten een besluit moet nemen. Dit vertraagt het project. Het CDA is wel van mening dat voorkomen moet worden dat het college het geld voor onvoorziene meerkosten uitgeeft aan extra’s. De raad moet hierop toezien. De VVD vindt dat de raad vooraf moet worden betrokken bij het besteden van het bedrag van 2 miljoen. D66 geeft aan tegen het voorstel te zijn.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt aangepast:

·          op de pagina’s 2 en 3 v.w.b. de cijfermatige ommissies;

·          op pagina 5 v.w.b. het verhogen van de parkeertarieven;

·          op pagina 6 v.w.b. de vertrouwelijkheid;

·          op pagina 6 v.w.b. de zin dat het mogelijk is dat het college besluit en de raad daarna ervan op de hoogte wordt gebracht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Mail vragen stadhuis

 Geluidsfragment aankondiging

 Geluidsfragment dhr. E. Wigman (PRC)

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college (1)

 Geluidsfragment dhr. E. Wigman (PRC)

 Geluidsfragment dhr. A. van de Burg (PRC)

 Geluidsfragment 1e termijn college (2)

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

10.

Onderwerp

Deelnemen in Stichting Essent Sustainability Development (“Stichting Duurzaamheid”) (raadsvoorstel 10 11 147).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal heeft moeite met het voorstel omdat er een bureaucratische constructie voorgesteld wordt met 3 besluitvormingslagen. Bovendien is de gemeente Weert er voor slechts een klein deel bij betrokken. D66 twijfelt aan het nut voor Weert.  

 

Toezeggingen

De raad wordt in kennis gesteld van de rapportage. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

 

">