ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 06-09-2010

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de

leden

A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel, E. Kerssemakers, E. de Leeuw, T. Lemmen, G. van der Hoeven, P. Otten

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen, namelijk van dhr. Frans Goosens van Stichting Groen Weert ten aanzien van agendapunt 9 (APV). Hij vraagt spreekrecht aan inzake bewaren houtopstanden. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda is vorige week aangevuld. Vanwege de aanwezigheid van een inspreker m.b.t. agendapunt 9, wordt dit punt meteen na punt 6 behandeld. Agendapunt 8 wordt NIET in de commissie BZ behandeld, maar in de commissie RZ.

 

Bestanden

 Agenda 06-09-2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 28 juni 2010, met wijzigingsvoorstel van de heer J. Tak (SP) d.d. 12 juli 2010 (ligt ter inzage).

 

 

Er is een wijzigingsvoorstel ontvangen van dhr. Tak. De advieslijst wordt vastgesteld met inachtneming van dit wijzigingsvoorstel.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 28-06-2010

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 14 juli 2010.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De heer Tak verzoekt de antwoorden op de brieven met de nummers 213 en 254 te mogen ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Installatie nieuwe gast van de burgemeester.

 

 

De burgemeester neemt afscheid van Roos Veltman als gast van de Burgemeester, waarna hij de nieuwe gast van de burgemeester (Thomas van Gemert) installeert. Thomas van Gemert stelt zich voor aan de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Tekst toespraak gast van de burgemeester

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen en J.M. Cardinaal

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2009 en instemmen met de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (B&W 29 juni 2010) (raadsvoorstel 10 09 112).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal gaat akkoord met het voorstel met uitzondering van het gedeelte, waar vermeld wordt dat de efficiencywinst wordt ingezet voor de organisatieontwikkeling. Weert Lokaal vindt dat deze winst terug moet vloeien naar de gemeenten.

De VVD en de CDA vinden dat de gemeenten - bij de huidige opzet - inhoudelijk weinig te zeggen hebben; het is moeilijk hierop te sturen. De VVD vindt dat de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar de planning & controlcyclus ook voor de Veiligheidsregio van toepassing dienen te zijn.

 

Toezeggingen

Er zal vóór 22 september een brief uitgaan (opzet voor maken) naar het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio waarin de zienswijze op de jaarrekening en de begroting van de Veiligheidsregio wordt weergegeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

8. 

Onderwerp

Aanwenden van de reserve evenementen (raadsvoorstel 10 09 138).

 

 

Dit agendapunt is NIET in de commissie BZ behandeld, maar wordt behandeld in de commissie RZ d.d. 8 september 2010.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

9.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 09 114). Noot: wijzigingen van de APV worden in de commissie BZ behandeld; deze wijziging betreft vooral WABO-aspecten en is daarom ook voor leden van de commissie RZ relevant.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties zijn van mening dat het raadsvoorstel tevens door de commissie RZ behandeld dient te worden.

 

Toezeggingen

De vragen van dhr. Tak (SP) zullen schriftelijk beantwoord worden. Getracht wordt de vragen vóór woensdagavond (8 september) te beantwoorden, zodat het voorstel dan verder behandeld kan worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Wijziging verordening APV

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen brandbeveiligingsverordening (raadsvoorstel 10 09 115).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brandbeveiligingsverordening

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Aangaan beperkte Gemeenschappelijke Regeling Anti-Discriminatievoorziening Limburg (raadsvoorstel 10 09 111).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De jaarverslagen van de Gemeenschappelijke Regeling Anti-Discriminatievoorziening Limburg zullen voortaan op de TILS-lijst worden geplaatst.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Regeling ADV

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer van de gemeente Weert in haar rapport “Planning en Control van het coalitieprogramma” en het college opdragen voor de implementatie hiervan zorg te dragen (initiatiefvoorstel presidium. Sector Middelen stelt hierover mogelijk nog een B&W-advies op; dit zal u dan worden nagezonden) (raadsvoorstel 10 09 117).

 

 

Omdat de sector Middelen mogelijk nog een B&W-advies over dit raadsvoorstel zal opstellen, wordt dit punt verplaatst naar de volgende cyclus.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Rapport Planning en Control coalitieprogramma

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennis nemen van de rapportage over het onderzoek 2009 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert (onderzoeksplan 2009) (raadsvoorstel 10 09 116).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is van mening dat over processen, waarbij duidelijk kritische elementen of bedrijfsrisico’s naar voren zijn gekomen, jaarlijks gerapporteerd dient te worden (en niet pas over enkele jaren).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Rapportage Onderzoeksplan 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2009 (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 09 137).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en de SP vinden dat de verantwoording voor 1 maart dient plaats te vinden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 324.000,-- voor de nieuwbouw stadhuis (raadsvoorstel 10 09 118).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal hoopt dat het de laatste keer is, dat op deze wijze (achteraf) een aanvullend krediet wordt gevraagd.

De SP zal tijdens de raadsvergadering (waarschijnlijk) een motie indienen over de gevolgde procedure.

Ook de VVD vindt deze kwestie een voorbeeld van slechte project- en budgetbewaking.

D66 zal mogelijk bij de raadsbehandeling een stemverklaring afleggen.

 

Toezeggingen

Omdat de afspraken in relatie tot de kaderstellende rol van de raad vastliggen, wordt toegezegd dat het niet meer zal voorkomen, dat pas achteraf een kredietvoorstel wordt voorgelegd aan de raad.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

16.

Onderwerp

Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, benoemen leden en adviseur vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester en vaststellen verordening herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 09 113).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De Griffie zal uitzoeken of de vertrouwenscommissie advies kan en mag inwinnen bij een MT-lid. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening vertrouwenscie herbenoeming burgemeester

 Geluidsfragment 

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met de besteding van € 20.000,- van het jaarrekeningresultaat 2009 aan het project Taalgebruik (raadsvoorstel 10 09 119).

 

Expliciete fractiestandpunten

De CDA vindt het goede zaak dat gewerkt wordt aan een betere/ duidelijkere communicatie met de burger.

De SP oppert het idee om in de voetnoot van uitgaande brieven de burger op te roepen mogelijke verbeterpunten - ten aanzien van de communicatie/schrijftaal – aan te dragen. 

 

Toezeggingen

De vraag van de VVD wat de werkelijk kosten aan interne uren zijn, zal schriftelijk worden beantwoord. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2010.

 

De commissiegriffier,                                                  De voorzitter,

 

 

 

 

 

">