ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 28-06-2010

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) en H. Stals (CDA) en F.H.H. Weekers (VVD)  

 

 

Plaatsvervangende leden

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel, T. Lemmen, H. Sonnemans, G. van der Hoeven, P. Bulk

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda is vorige week aangevuld en wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 28-06-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Bestuurlijke Zaken d.d. 25 mei 2010.

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen gedaan. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 25-05-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 19 mei 2010 (door het college zijn geen toezeggingen gedaan) en

10 juni 2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2010 en de bijstellingen van de begroting 2010 (raadsvoorstel 10 07 092).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP merkt op dat de terugloop in het aantal overlastincidenten een vertekend beeld kan geven. Mensen zijn minder geneigd aangifte te doen omdat de politie een beperkte capaciteit heeft om aangiften op te nemen en er vervolgens vaak niets mee doet.

De PvdA geeft aan dat nog niet bekend is of er een sluitend meerjarig perspectief zal zijn. Dat bemoeilijkt de discussie. PvdA en CDA merken op dat voor het inhuren van een externe procesbegeleider ontwikkeltraject ambtelijke organisatie niet de juiste procedure is gevolgd. De raad had eerst verzocht moeten worden een krediet beschikbaar te stellen. CDA en D66 vragen zich af hoe het inhuren van deze procesbegeleider zich verhoudt tot de noodzakelijke bezuinigingen en het beperken van de inhuur van derden. 

 

Toezeggingen

·          Bij het bespreken in de commissie van de prioriteiten 2011 in het kader van ‘Weer(t) veiliger’ in aanwezigheid van de korpschef van de politie spreken over het signaal dat mensen geen aangifte meer doen omdat ze het gevoel hebben dat er toch niets mee gebeurt.

·          Nagaan of en zo ja hoe de raad vóór het inhuren van de externe procesbegeleider ontwikkeltraject ambtelijke organisatie over de inhuur en de financiering daarvan (voorlopig via de post onvoorzien) is geïnformeerd.

 

Advies commissie

De commissie wenst voor de raadsvergadering van 14 juli a.s. een raadsvoorstel voor de inhuur van de externe procesbegeleider ontwikkeltraject ambtelijke organisatie inclusief de financiering.

De commissie acht het voorstel inzake de voorjaarsnota rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2010

 Aanvullend B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2009 (raadsvoorstel 10 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat bij onderdeel C van het raadsvoorstel teveel beslispunten onder één noemer staan.

De PvdA is van mening dat er alleen geld moet worden besteed aan wat echt noodzakelijk is en de rest doorschuiven totdat de financiële situatie en de prioriteiten bekend zijn. Het bestedingsvoorstel van het college m.b.t. het jaarrekeningresultaat lijkt een wensenlijstje van enkele organisatieonderdelen. Het is niet wenselijk om hierover zonder integrale afweging bij de begroting 2011 een besluit te nemen.

De CDA-fractie plaatst vraagtekens bij de besteding van het jaarrekeningoverschot. Het voorstel over de ICT-voorzieningen in het nieuwe stadhuis zou nader onderbouwd moeten worden. M.b.t. de verkeersprojecten zouden afzonderlijke kredietvoorstellen aan de raad dienen te worden voorgelegd. Gemotiveerd moet worden of de bijdrage aan de Hoge Dunk even hoog moet zijn als in de afgelopen periode. Een taalcursus voor ambtenaren vinden CDA en D66 niet nodig; het zou beter zijn als de nadruk wordt gelegd op het tijdig beantwoorden van brieven. Traineeship moet in deze periode van bezuinigingen niet worden opgepakt volgens het CDA. De externe procesbegeleider ontwikkeltraject ambtelijke organisatie kan naar d emening van het CDA worden bekostigd uit het overschot van de jaarrekening.

De fractie D66 is van mening dat de kosten voor de ICT in het nieuwe stadhuis niet uit het resultaat van de jaarrekening 2009 dienen te worden bestreden. De bijdrage voor de economische structuurversterking dient nader te worden onderbouwd. D66 vraagt zich af hoe met de bestemming van het jaarrekeningresultaat in de raadsvergadering dient te worden omgegaan.  

 

Toezeggingen

·          Schriftelijke onderbouwing ICT nieuwe stadhuis aan raad verstrekken vóór raad 14 juli 2010.

·          Raad informeren of brieven thans sneller worden beantwoord dan voorheen.

·          Bij iedere jaarschijf economische structuurverstreking ad € 250.000,- een motivering overleggen in relatie tot de resultaten in de afgelopen periode.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

8.

Onderwerp

Nota handhaven in Weert (raadsvoorstel 10 07 075).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het een technische nota en vraagt zich af hoe de werking ervan in de praktijk is. De VVD vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van het meldpunt waar klachten kunnen worden ingediend. Op het gebied van handhaving is een flink aantal fte’s gezet; worden deze uitgezonderd van de bezuinigingsoperatie? Het CDA is verheugd dat het aanpakken van de kleine ergernissen in de prioriteiten is opgenomen. De fractie is van mening dat het uitdijen van de terrassen en het niet in acht nemen van de eindtijd van evenementen hieronder valt. D66 vindt het belangrijk dat regels worden gehandhaafd, dat paracommercie is meegenomen en vindt het een prima nota.

 

Toezeggingen

·          Handhavingsuitvoeringsprogramma’s met inbreng alle betrokken partijen jaarlijks in commissie/raad bespreken.

·          De reden voor het opnemen van een prioriteit betaald parkeren wordt schriftelijk aan de raad verstrekt voor de raad van 14 juli 2010.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota handhaven

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

9.

Onderwerp

Aanpassen Tarieventabel precariobelastingen 2010 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010 (raadsvoorstel 10 07 076).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

·          De vraag of de precariobelasting ingezet kan worden voor het aanpakken van bedrijfsauto’s die voor een bedrijfspand in een woonwijk op de openbare weg staan geparkeerd wordt schriftelijk aan de commissie beantwoord. Mogelijke andere oplossingen worden hierbij betrokken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9A.

Onderwerp

Vaststellen nieuwe Marktverordening en nieuwe Standplaatsenverordening en aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening wat betreft uitstallingen (raadsvoorstel 10 07 103).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt het raadsvoorstel van slechte kwaliteit, omdat er niet in staat aangegeven wat de wijzigingen in de verordening zijn ten opzichte van de vorige verordening.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen Legesverordening 2010 versie 2 en de daarbij behorende tarieventabel 2010, versie 2 (raadsvoorstel 10 07 077).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

·         bij evaluatie bezien of door invoering Wabo behaalde tijdswinst terug gaat naar de aanvrager d.m.v. een tariefverlaging.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Legesverordening 2010 versie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

11.

Onderwerp

Verwerving eigendom Tiberius, Wilhelminasingel 107 ten behoeve van gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel – Driesveldlaan (raadsvoorstel 10 07 099). 

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP zal bij behandeling in de raad van dit voorstel een stemverklaring tegen het voorstel uitbrengen. D66 vindt het onjuist dat er nu al geld wordt uitgegeven terwijl de aanbesteding van het stadhuis nog moet plaatsvinden in september. De fracties CDA, Weert Lokaal en VVD steunen het voorstel. De CDA-fractie brengt de brief van het college aan de omwonenden ter sprake inzake de verkeers- en parkeerproblematiek tijdens de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe stadhuis. Het CDA is van mening dat de communicatie slecht is geweest en dat het college te weinig handreikingen doet aan de omwonenden om de overlast tot een minimum te beperken.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (raadsvoorstel 10 07 078).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (raadsvoorstel 10 07 079).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het rendement voor Weert van meedoen aan de GOML te gering. De bijdrage van Weert bedraagt € 37.500,- en Weert krijgt € 45.000,-. In het meerjareninvesteringsprogramma worden projecten genoemd waarvan enkele een subsidie uit het regiofonds krijgen. Als Weert niet was aangesloten bij het regiofonds zou er een subsidie bij de provincie Limburg kunnen worden aangevraagd en was het resultaat hetzelfde geweest. De PvdA merkt op dat de kern en de ambitie uit de visie van professor Bakker verdwijnen en er projectenlijstjes voor in de plaats komen. De provincie Limburg heeft met de provinciale opcenten een eigen financieringsbron. De fractie vindt niet dat gemeenten moeten meebetalen aan de projecten. PvdA en Weert Lokaal wijzen er op dat de raad eerder heeft besloten niet bij te dragen in de kosten voor de MER-studie voor de verbreding van de N280. Dit zit nu wel weer in het voorstel. D66 vindt het voorstel niet duidelijk omdat er zowel projecten in staan vermeld die bekostigd worden vanuit de GOML als projecten die een subsidie van de provincie krijgen. Ook is niet duidelijk wanneer de raad moet besluiten over projecten die in 2010 worden opgepakt. De VVD-fractie staat positief tegenover het meedoen aan de GOML; Weert krijgt er altijd wel iets voor terug, ook al is dit misschien op de langere termijn. Ook de bijdrage in de kosten MER-studie N280 is voor wat betreft de VVD akkoord. De financiering van de verbreding van de N280 komt pas later aan de orde. Het CDA merkt op dat onderhavig raadsvoorstel geen voorstel is dat in alle deelnemende gemeenten zal voorliggen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

Geen voorstellen.

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

">