ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BESTUURLIJKE ZAKEN D.D. 25-05-2010

 

Voorzitter       

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA) en F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen

 

 

Portefeuillehouder

J.M.L. Niederer

 

 

Ambtelijke ondersteuning

Van der Hoeven, Stribos, Gootzen 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze eerste vergadering van de commissie bestuurlijke zaken. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De heer Heuvelmans heeft een dringende opmerking voor de rondvraag van de burgemeester. Dit punt wordt aan de agenda toegevoegd (8A).  

 

Bestanden

 Agenda 25-05-2010 

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 8 februari 2010.

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniėrende raad d.d. 25 februari 2010.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie AZ 08-02-2010

 Advieslijst opiniėrende raad 25-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 maart 

       2010 (tijdens de raadsvergaderingen van 11 maart en 27 april

       2010 zijn door het college geen toezeggingen gedaan).

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

De heer Tak verzoekt om een planning aan te geven bij de toezeggingen op de voortgangsrapportage. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

 

Er zijn geen kandidaten. Afgesproken wordt dat bij verhindering van de voorzitter ter vergadering iemand wordt aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

7.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 06 065).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP-fractie vindt de juridische grondslag onder het voorstel niet sterk. Er wordt in het voorstel opgemerkt dat het de vraag is of een blowverbod in het buitengebied de openbare orde kan dienen, maar er wordt van uitgegaan dat de strafrechter een dergelijke bepaling wel zal accepteren. Er mag naar de mening van de SP geen sprake zijn van willekeur.

De PvdA-fractie wil niet dat Weert een politiestaat wordt. Er is al een blowverbod in bepaalde gebieden. Eerst moet bekeken worden wat het effect daarvan is voordat tot uitbreiding wordt overgegaan. De argumentatie van het Openbaar Ministerie om zo’n uitbreiding te wensen moet worden toegelicht. Er mag geen rechtsongelijkheid ontstaan door in bepaalde situaties wel en in andere niet op te treden. Er dient periodiek aan de raad te worden gerapporteerd over het gebruik van het instrument blowverbod.

De CDA-fractie vindt dat de gemeente het beleid in heel Weert actief moet uitvoeren en niet op sommige plekken moet handhaven en elders niet controleren, maar gedogen. 

 

Toezeggingen

In de jaarlijkse rapportage “Weer(t) veiliger” wordt voortaan aangegeven hoe vaak het blowverbod wordt toegepast.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

8.

Onderwerp

Vaststellen nieuwe Marktverordening en nieuwe Standplaatsen-verordening en aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening wat betreft uitstallingen (raadsvoorstel 10 06 050).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties SP en PvdA vinden dat dit voorstel vergezeld moet gaan van de aangekondigde noodzakelijke aanpassing van de legesverordening. De fractie van de PvdA merkt op dat er uitstallingen zijn die de hele nacht blijven staan, terwijl dit niet is toegestaan. Hier zou handhavend tegen moeten worden opgetreden.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad, zendt het terug naar het college en verzoekt het college het voorstel tegelijkertijd met de aanpassing van de legesverordening opnieuw in procedure te brengen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

Geen voorstellen. 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

Geen voorstellen. 

 

 

 

8A.

Rondvraag portefeuillehouder Niederer

De heer Heuvelmans merkt op het overdreven te vinden dat elk schoolgaand kind afzonderlijk een brief van de burgemeester kreeg na afloop van de Laatste School Dag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

">