CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 01-12-2011, VOORTGEZET OP 6 DECEMBER 2011

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezige leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.W.M. Van de Loo (WL), P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

A.G. Jacobs (CDA) (op 6-12-2011 wel aanwezig)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.F. Van eersel (VVD), H.P.M. Lempens (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA) (op 6-12-2011 niet aanwezig) en G.J.W. Gabriëls (WL)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. v. Tilburg, L. Koppen, P. Verhappen, P. Kuppers, O. Hermus, P. Joppen, M. Van Aken, W. Mentens, E. Kerssemakers, O. Reijnen, G. van der Hoeven, J. Jongeling

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Normaliter kunt u het geluidsfragment van de behandeling per agendapunt beluisteren.

Op 1 december zijn echter vanwege defecte opname-apparatuur geen opnamen gemaakt kunnen worden. De behandeling van de agendapunten 1 t/m 10 kunt u derhalve niet beluisteren. Van de behandeling van de agendapunten 11 en 17 zijn geen geluidsopnamen gemaakt vanwege de besloten behandeling. De overige agendapunten kunt u wel beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering van de heer Jacobs (CDA) en de extra deelnemers aan de vergadering: de raadsleden Van Eersel (VVD), B. Lempens (VVD), Heuvelmans (PvdA) en Gabriëls (Weert Lokaal).

 

Bestanden

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Hermans uit de Kazernelaan, mede namens een aantal buurtbewoners, over agendapunt 10 (bestemmingsplan Kazernelaan-Havenweg).

 

Bestanden

 Tekst spreekrecht de heer Hermans

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 11 (huurovereenkomst met Bert Nelissen BV) en 17 (voortgangsrapportage Complex Poort van Limburg) worden tesamen behandeld bij punt 11. Agendapunt 10 (bestemmingsplan Kazernelaan-Havenweg) wordt vóór de rondvraag (agendapunt 6) behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 01-12-2011

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 oktober 2011, met wijzigingsverzoek commissielid P. Sijben.

 

 

De commissie stelt de advieslijst met inachtneming van de voorgestelde wijziging vast.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie RO 26-10-2011

 Wijzigingsverzoek dhr. P. Sijben

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 november 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 Met betrekking tot de punten 4, 6, 35 en 36 is actuele informatie ontvangen. Deze wordt op de lijst verwerkt. De vraag van het CDA wanneer de raad het bouwbeleidsplan ontvangt wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 02-11-2011

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

De vragen van CDA over TILS-stuk 294 (gunning raamovereen-komsten archeologische werkzaamheden > € 136.000,= en gunning casus Kampershoek-Noord) zijn niet meer aan de orde. De vragen van CDA en PvdA over TILS-298 (inzet gedeelte bouwleges voor extra tijdelijke capaciteit MBZ voor controle en handhaving grote projecten) en CDA, PvdA en WL over TILS-307 (verwerving perceel ten behoeve van een nieuwe gemeentelijke begraafplaats) worden ter vergadering beantwoord. Bezien wordt of de kosten die de gemeente heeft gemaakt kunnen worden verhaald op de onderzoeker, nu de grondwaterstand te hoog blijkt voor het realiseren van een begraafplaats aan de Herenvennenweg/ Kruispeelweg (TOEZEGGING).

De 8 vragen van PvdA over de monumentale bomen in Kampershoek-Noord worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

De vragen van Weert Lokaal over Wolfsven zijn afdoende beantwoord. N.a.v. de vragen van Weert Lokaal over plan Heidehof in Altweerterheide wordt het logboek met de procedure tot nu toe aan de commissie beschikbaar gesteld (TOEZEGGING). Weert Lokaal maakt opmerkingen over het projekt Kerkplein Altweerterheide.

N.a.v. vragen van de PvdA over Roermondseweg 33 ontvangt de commissie schriftelijk een overzicht van wat er tot op heden is gebeurd (TOEZEGGING). De vragen van VVD en PvdA over Lemmers worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 TILS-stuk 294

 TILS-stuk 298

 TILS-stuk 307

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de najaarsnota 2011 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: de raad wordt verzocht de grondexploitatie van de Laurentiusschool vast te stellen, dit zou in het concept-raadsbesluit moeten staan. De opbrengst van de bouwleges is achtergebleven bij de verwachting. Dit kan niet alleen een nadeel opleveren voor 2011, maar ook voor 2012. PvdA: vindt het niet terecht dat de hogere apparaatskosten van het grondbedrijf ten laste van de algemene dienst zijn gebracht. Hieromtrent zou de raad een voorstel moeten worden voorgelegd.  

 

Toezeggingen

Schriftelijke reactie op opmerkingen PvdA en CDA.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota 2011 Weert

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken werkplan CZW herplant 2012-2015 en werkplan stichting ARK.

 

Toezeggingen

CZW: de vragen van de commissie (gebruik grond klasse A of B, omvang herplantplicht, bevoegdheidsverdeling gemeente-provincie) worden schriftelijk beantwoord en naar de provincie gezonden als reactie op het werkplan.  

 

Conclusies

ARK: aandacht voor vernatting van het gebied, het werkplan moet uitgebreider, geen wildroosters in openbare wegen, snelheid projekt kan valkuil zijn, oerossen mogen niet los rondlopen, bevoegdheidsverdeling rijk-provincie-gemeente-ARK moet duidelijk worden, regie dient bij gemeente te liggen. 

 

Bestanden

 Brief ARK

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: dit projekt is een belangrijke ontwikkeling, die met een breed draagvlak moet worden gerealiseerd. Er moet een onderbouwde visie komen met minimale risico’s en financieel verantwoord. Het projekt dient niet vanwege de economische crisis uitgesteld te worden. Met deze bestuursopdracht kunnen we verder, het is een goed sturingsinstrument en de richting van de aangenomen motie is er in verwerkt, maar er is wel meer financieel inzicht nodig en na elke fase een go-no-go-moment. Om te kunnen beoordelen of de optie die het college voorstelt financieel verantwoord is moet er niet alleen een kostenbegroting worden gemaakt, maar ook een dekkingsanalyse. De raad moet na elke projektfase een besluit kunnen nemen over de voortgang. Goede communicatie is van belang. Niet duidelijk is hoe hoog de totale investering voor de aan te kopen panden zal uitvallen. De risico’s moeten in beeld worden gebracht en SMART gemaakt. De gemeente dient niet op te treden als projektontwikkelaar. Mogelijke subsidies (GOML, provincie, rijk, EU) in kaart brengen en bezien of plan commercieel weggezet kan worden. De plankosten zijn al exorbitant hoog en mogen niet verder oplopen. Op deze lokatie moet geen bouwput ontstaan. De gemeente moet de regie houden, de raad moet zich op hoofdlijnen met het projekt bezighouden.

CDA: De gemeente is afhankelijk van een private partij. De financieel-economische situatie maakt het moeilijk dit plan te realiseren, tenzij het hele plangebied wordt ingevuld met gemeentelijke voorzieningen. Het is wellicht beter om met het plan te wachten op economisch betere tijden. Het open planproces heeft onvoldoende opgeleverd. Er zijn te weinig randvoorwaarden gesteld. Het opstellen van een visie op het stadshart en die uitwerken v.w.b. Beekstraatkwartier is niet de juiste methode. Het splitsen van plandeel A en B is logisch, maar het is d evraag of de ontwikkeling mogelijk is. De gemeente moet eerst randvoorwaarden formuleren. De verbinding tussen de Hoogstraat en de Beekstraat is belangrijk, maar moet die zoveel kosten? Bezien moet worden of een deel van Beekpoort-noord naar Beekstraatkwartier kan. Gelet op de economische situatie en de belasting van het grondbedrijf dient er nu niet te worden overgegaan tot het beschikbaar stellen van 2,5 miljoen voor de aankoop van panden. Nu is een globaal overzicht van de totale kosten nodig, gevolgd door een uitgewerkt kredietvoorstel voor de raad. Dit voorstel moet niet door naar de raad, eerst dient er een raadswerkgroep te worden ingesteld. Er moet een verbinding komen tussen het stadshart en Beekstraatkwartier. De punten 5 en 6 uit het voorstel (aankoop panden en beschikbaar stellen krediet) zijn niet akkoord.

PvdA: Er dient nu geen bestuursopdracht te worden vastgesteld tot 2020. De gemeente moet niet overhaast te werk gaan. Eerst moet er een visie met een planning van de ontwikkelingen door een raadswerkgroep worden opgesteld. De risico’s zijn te groot om nu een besluit te nemen. Er moet inzicht komen in de 450.000 euro die aan personeelskosten zijn uitgegeven. De fractie is niet akkoord met de voorliggende bestuursopdracht, de planning van de fases en de beslismomenten lopen door elkaar. We moeten nu geen plan vaststellen met een looptijd van meer dan 1 jaar.

Weert Lokaal: Heeft geen goed gevoel bij de bestuursopdracht. Er ligt nog niets voor (geen visie, geen geld, geen inzicht in de risico’s). WL gaat niet akkoord met plandeel A, omdat er geen inzicht is in kosten voor de gemeente, wat er met archief en fietsenkelder gaat gebeuren en de planologische aspecten. De fractie vraagt zich af of deel 2 van de Beekstraat wordt afgeschreven, gelet op de geplande doorsteek. Het krediet van 2,5 miljoen euro voor de aankoop van de resterende panden is niet voldoende voor alle panden. De fractie gaat niet akkoord met het beschikbaar stellen van 2,5 miljoen euro hiervoor. Weert Lokaal stemt in met de sloop van het huidige stadhuis. Parkeergarage en parkeerdek moeten in stand worden gelaten. Aan de randen van het parkeerdek kunnen bijvoorbeeld terrasjes worden gerealiseerd. Nu moet alleen de parkeerkelder worden opgeknapt, over de invulling voor de komende 10 jaren dient nog te worden nagedacht. De bestuursopdracht moet in 2 delen worden gesplitst. De plankredieten moeten worden uitgesplitst. De fractie stemt niet in met de aankoop van de panden, wel met de sloop van het stadhuis. De toekomstvisie moet in een raadswerkgroep worden besproken.  

D66: maakt zich zorgen om dit projekt vanwege de kosten. De aankoop van de woningen is duur. De gemeente moet niet als projektontwikkelaar optreden, dat is niet haar taak. Er moeten investeerders worden gezocht. Sloop van het gebouw met behoud garage is een tussenoplossing. Intussen moet worden nagedacht over de toekomst. Bezien moet worden wat realiseerbaar is, waarbij we ons breed moeten oriënteren. Het verhuren van de aangekochte woningen en de inkomsten uit de parkeergelden kunnen het verlies van de gemeente enigszins beperken. D66 is voorstander van het instellen van een raadswerkgroep.

SP: is positief over het voorliggende voorstel, maar stemt in met het instellen van een werkgroep en het uitstellen van de besluitvorming over voorliggende bestuursopdracht.

 

Toezeggingen

Een uitgewerkt kostenoverzicht aan de raad beschikbaar stellen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Voorliggende bestuursopdracht is een prima uitgangspunt, maar moet verder worden uitgewerkt. Daarvoor wordt een raadswerkgroep ingesteld. De resultaten van de door het college ingeschakelde externe deskundigen worden deze maand naar de werkgroep gezonden. De werkgroep start meteen na de jaarwisseling, in het eerste kwartaal van 2012 vinden 3 sessies plaats. De werkgroep beraadt zich onder meer over de sturingsmechanismen en de diverse onderdelen van plandeel A.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kazernelaan-Havenweg’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat niet duidelijk is waarom in 2003 het bestemmingsplan is aangepast en de groenstrook is doorgetrokken tot de Havenweg. Planschade kan worden vergoed, maar dit kost veel gemeenschapsgeld. Een redelijke afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de tuinen van de woningen aan de Kazernelaan, alsmede het hanteren van een goede buffer moet worden afgezet tegen het financiële belang. De PvdA vraagt zich af waarom de eigenaar van de grond waarvan nu de bestemming verandert in 2003 geen zienswijze heeft ingediend en of er voldoende reden is voor deze bestemmingsplanwijziging. De VVD stelt voor het voorstel een raadscyclus aan te houden. Weert Lokaal geeft aan dat er planschadevergoeding kan worden gevraagd. De gemeente moet het algemeen belang afwegen. Een bestemmingsplan dient niet uitsluitend tot bescherming van belangen van burgers, maar om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. De SP is tegen het voorstel.

 

Toezeggingen

Commissie informeren omtrent de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het bestemmingsplan uit 2003.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Het wordt opnieuw geagendeerd voor de tweede raadscyclus van 2012.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

 

 

 

 Geluidsfragment voortzetting commissie RO op 6 dec. 2011

 Geluidsfragment behandeling en volgorde agendapunten

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Ingebruikname van het zalencentrum Poort van Limburg en het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op de huurovereenkomst met Bert Nelissen BV (de commissie heeft dit onderwerp tesamen met agendapunt 17 in beslotenheid behandeld, maar geen geheimhouding opgelegd).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: De huur moet minimaal de kapitaallasten dekken. Wat is de positie van de gemeente als Nelissen failliet gaat? Er is nog geen getekende huurovereenkomst. Wie ie eigenaar van de aan te leggen zaken?

CDA: Het kan niet de bedoeling zijn dat er een krediet beschikbaar wordt gesteld zonder dat er een getekende huurovereenkomst ligt. De fractie wil inzicht in wat er in het college aan de orde is geweest waarover de raad wensen en bedenkingen zou hebben kunnen uitbrengen. Daarnaast wil het CDA weten wat er met Nelissen is afgesproken over het parkeren, welke afspraken er door Nelissen met verenigingen zijn gemaakt over het medegebruik van Complex Poort van Limburg, wat er gaat gebeuren met de naastgelegen fietsenhandel en brasserie en welke aanvullende eisen Nelissen heeft gesteld. Het risico moet voor de gemeente zo klein mogelijk zijn. Ondanks dat ernaar is gevraagd liggen het bedrijfsplan van Nelissen en het dossier over de gevoerde onderhandelingen nog niet ter inzage voor de raad. Het CDA wil meer informatie over de door UWV aangeboden schadevergoeding. Het was aanvankelijk de bedoeling een turn key-overeenkomst te hebben, we zijn doorgegaan zonder een huurovereenkomst met Nelissen en krijgen nu een casco-gebouw. Een parkeerexploitatie moet er zijn vóór het ondertekenen van een overeenkomst. Complex Poort van Limburg wordt een commerciële evenementenruimte, waarvan de exploitatie ook commercieel gedekt moet kunnen worden.

PvdA: De gemeente loopt onaanvaardbare risico’s. Bezien moet worden welke andere constructie beter is voor de gemeente in geval van faillissement van Nelissen BV. De regie wordt niet gevoerd door de gemeente, maar hetzij door Hoogveld, hetzij door Nelissen. Het is onacceptabel dat Nelissen eenzijdig wijzigingen in de concept-huurovereenkomst aanbrengt. De PvdA is voorstander van het onderbrengen van een theater in Complex Poort van Limburg.

D66: Merkt op dat Nelissen geen financiële risico’s loopt, aangezien hij geld leent maar geen rente betaalt. De gemeente loopt daarentegen een groot, niet afgedekt risico. De fractie heeft geen goed gevoel bij dit project. Het is de vraag wat verstandiger is, doorgaan of stoppen. Als het projekt wordt beëindigd resteert een casco-zalengebouw, dat niet interessant is voor particulieren. D66 verzoekt om een inventarisatie van de extra kosten.

VVD: We praten al jaren over dit projekt en nog steeds is niet duidelijk of de beoogd exploitant de zaak rendabel kan maken. De VVD denkt dat dat niet mogelijk is. Het college geeft niet aan waar het gat van € 670.000,- uit gedekt moet worden. De VVD verzoekt om een gedegen risico-analyse. Het projekt wordt gekenmerkt door verder uitstel en steeds grotere complexiteit. De vraag wat verstandiger is, stoppen of doorgaan, is relevant, maar we moeten ons wel realiseren dat zowel raad als college een nieuw zalencomplex wilden.

De SP merkt op dat er bij de gemeente vaak wordt gesproken over de onwenselijkheid van paracommercialisme, maar hier de grootste paracommerciële organisatie van Weert wordt neergezet.

VVD, Weert Lokaal en PvdA geven aan steeds weer opnieuw te worden verrast met aanvullende kredietvoorstellen, waardoor de raad voor een voldongen feit wordt geplaatst.

CDA en PvdA merken op dat een parkeergarage aan de Penitentenstraat niet eerder aan de orde is geweest. De te realiseren parkeerplaatsen moeten ten laste van de exploitatie van Nelissen komen en niet (deels) ten laste van het gemeentelijke parkeerbedrijf.

Conclusies: Alle fracties twijfelen over doorgaan of stoppen. Bezien wordt of een raadswerkgroep zich met dit projekt gaat bezighouden. De parkeerplaatsen dienen in samenhang met de huurovereenkomst te worden bezien. Een risico-analyse is noodzakelijk. De opmerkingen over paracommercialisme worden meegenomen.

 

Toezeggingen

Raad informeren of bij de overeenkomst met Nelissen sprake is van een huurkoopconstructie.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Er wordt een bijeenkomst met de heer Nelissen georganiseerd om over dit projekt door te praten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen nota grondprijsbeleid 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en VVD vragen naar de stand van zaken algemene herwaardering gemeentelijke bezittingen en de gevolgen voor de positie van de gemeente. Weert Lokaal vraagt naar de actuele waarde van de Hegstraat. De PvdA merkt op dat enkele jaren geleden nog door het college werd afgeraden de grondprijzen niet te verhogen. Nu wordt het wel voorgesteld. Het afwaarderen van gronden is niet het enige risico voor de gemeente. De PvdA vraagt wat het verlagen van de grondprijzen op kanaalzone I heeft opgeleverd. Nog meer verlagen is ongunstig voor de eigenaar (gemeente). De SP wil inzicht in de risico’s die de gemeente loopt en verzoekt om scenario’s uit te werken. Het CDA is akkoord met het voorstel, maar vindt het moeilijk om criteria te bepalen voor de hoogte van de verschillende prijzen voor de uiteenlopende terreinen. Er moet een doorrekening komen met een langere looptijd van projekten.

 

Toezeggingen

De vragen worden schriftelijk beantwoord en meegenomen naar 2012. Ook de vraag of prijselasticiteit het beoogde effect heeft wordt schriftelijk beantwoord. De vragen over het afwaarderen van bezittingen wordt vóór de raad van 14 december a.s. beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen kantorennota 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: Er bestaat geen verbinding tussen brainport Eindhoven en de maakindustrie in Weert. In Weert wordt regelmatig gesproken over documenten die ervan uit gaan dat dat wel het geval is en we van brainport kunnen profiteren. Deze nota is daar een voorbeeld van. De nota gaat uit van de wenselijke situatie en bevat een laag realiteitsgehalte. Niet duidelijk is wat met deze nota wordt vastgesteld. De nota geeft aan dat de kantoortoren langs de A2 een broedplaats voor kleine kantoren wordt. Startende ondernemers kunnen echter ook elders kantoor gaan houden. Het is niet nodig dat zij op een zichtlokatie worden gevestigd. De toren die langs de A2 is gepland heeft een bedrijvenbestemming en geen kantoorbestemming. Het is de vraag of de gemeente zelf afwegingen maakt of dat alleen de markt bepalend is. CDA en PvdA willen in de commissie spreken over bevoegdheden op grond van de WABO, waarbij het college bevoegd gezag is, maar waar de raad wel bij betrokken wil worden. Er moeten hierover nieuwe afspraken met het college worden gemaakt.

PvdA: Niet duidelijk is wat nu wordt besloten met het vaststellen van deze nota. Als Weert een goed beleid hanteert, waarom moet er dan nu een nieuwe kantorennota worden vastgesteld? De leegstand onder commerciële ruimten is groot. Voordat op Centrum-noord kantoren worden gerealiseerd kan er kantoorruimte in Beekstraatkwartier op de markt worden gebracht. Het college heeft geen duidelijke motivatie voor de kantoortoren langs de A2. Het nieuwe werken zal directe invloed hebben op de kantorenmarkt. Het gemeentelijke beleid moet hierop worden afgestemd.

Weert Lokaal: Mist zicht op de toekomst. Er zal door nieuwe werkwijzen en een veranderende maatschappij steeds minder gebruik gemaakt gaan worden van traditionele kantoren. Er staan kantoren bij oude bedrijven leeg op bestaande bedrijventerreinen. Deze moeten blijven bestaan, maar verpaupering daarvan moet worden tegengegaan, omdat zich daardoor geen nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen zullen vestigen. De keuzes voor verschillende soorten kantoren moeten worden overgelaten aan de ondernemers zelf. Startende ondernemers hebben vooral behoefte aan goedkope kantoren. De gemeente moet daarom het gebruik van oude kantoren op bestaande bedrijventerreinen niet blokkeren.

SP: Is blij met het uitstel van de realisatie van kantoren in de spoorzone. Ambitie is prima, maar deze mag niet leiden tot leegstand. In Weert doen we het, afgezet tegen de rest van Nederland, goed.

D66: De markt bepaalt wat voor soort kantoren er worden gerealiseerd en op welke lokaties. De fractie had meer visie verwacht van het college. Er zullen in de nabije toekomst andere kantoorvormen ontstaan door bv. flexibel werken. Een goede zichtlokatie langs de A2 verkoopt waarschijnlijk goed. We moeten echter niet langs de A2 gaan bouwen en de rest laten verpauperen. De kantorennota moet onder meer daaraan richting geven en dan zowel voor de middellange als de lange termijn. Weert heeft een unieke positie ten opzichte van Eindhoven, Helmond, Maastricht en België. Daar moeten we gebruik van maken.

VVD: Weert heeft een realistisch beleid op kantorengebied gevoerd. We doen het landelijk goed. Er zijn passende lokaties te vinden. Flexibel en vergrijzing hebben gevolgen voor de toekomst. Toch moet de gemeente ambitie hebben.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Kantorennota 2011

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

Bouwen wintertuin Korenmarkt 1.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties SP, Weert Lokaal, PvdA, CDA en VVD zijn het eens met het advies van monumentencommissie en welstandscommissie dat er geen wintertuin mag worden gerealiseerd aan het pand Korenmarkt 1. D66 is er niet op tegen en vindt dat de welstandscommissie overleg moet voeren met de ondernemer om te bezien wat er wel mogelijk is.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met dhr. W.P.G. Wijen, mw. G.P.M.Th. Coolen, dhr. P.G.W. Wijen en mw. M.M.S.J.G. Berghs inzake het plan Laarveld.

2. Verstrekken van een krediet van € 670.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de afkoop van de milieurechten van het bedrijf aan de Laarderweg 70 te Weert.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing, op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is blij met deze oplossing en vindt het een prima voorstel. De VVD-fractie merkt op dat er geen dekking voor het krediet in het voorstel is aangegeven.  

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel wordt de dekking aangegeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

16.

Onderwerp

Besluiten omtrent opheffen geheimhouding van het behandelde tijdens en de advieslijst van de besloten vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 23 oktober 2008.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie besluit conform het voorstel.

 

Bestanden

 Besluit opheffen geheimhouding

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de zesde tussenrapportage Complex Poort van Limburg (in kleur) (vast agendapunt) (de commissie heeft dit onderwerp tesamen met agendapunt 11 in beslotenheid behandeld, maar geen geheimhouding opgelegd).

 

 

Zie agendapunt 11 voor de verslaglegging over de behandeling van deze rapportage.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

18.

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.47 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters