CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN D.D. 26-10-2011 

 

 

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezige leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), H.J.W.M. Van de Loo (WL), P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, T. Nooijen, T. v. Tilburg, T. Passau, L. Koppen, L. Schrijen, H. Janssen, L. Spreuwenberg, P. Verhappen, H. Velders, P. Kuppers, P. Joppen, M. ‘t Hardt

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 15 (Complex Poort van Limburg) wordt op verzoek van de CDA-fractie deels in beslotenheid behandeld. Dit onderwerp komt daarom als laatste agendapunt aan de orde.  

 

Bestanden

 Agenda 26-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 8 september 2011.

b. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 31 augustus 2011.

c. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 14 september 2011.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie RO 08-09-2011

 Advieslijst opiniërende raad 31-08-2011

 Advieslijst opiniërende raad 14-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2          Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 september 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: Toezegging 1 (mogelijke taakvermindering bouwinspecteurs) wordt betrokken bij het FLOW-traject. Toezegging 2 (plan kraan

(-huisje) landbouwbelang) wordt in het 1e kwartaal van 2012 nagekomen. Toezegging 11 (werkplan CZW herplant 2012-2015) wordt voor de volgende commissievergadering geagendeerd. Toezegging 30 (aangepast plan wozoco Laarveld) wordt aan de commissie voorlegd. Motie Lichtenberg: wethouder Coolen licht ter vergadering de stand van zaken toe. 

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 21-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

·    De vragen (over tijdpad en rolverdeling) van PvdA en CDA over TILS-260 (intentieovereenkomst woonvisie Leuken) en de vragen (over lokatie en parkeernorm) van de PvdA over TILS-275 (bestemmingsplan Emmasingel-Boerhaavestraat) worden ter vergadering beantwoord.

·    N.a.v. vragen (over opstelling ARK richting gemeente en impact grootschalig project) van CDA en VVD over TILS-267 (antwoord op vragen CDA plan ARK) worden het verslag van het overleg met ARK d.d. 26-10-2011 en een overzicht van de door ARK uitgevoerde en geplande werkzaamheden naar de commissie gestuurd (TOEZEGGING). De griffie zal nagaan wanneer de excursie plaatsvindt waarvoor ARK raad en college uitnodigt (TOEZEGGING). De werkplannen voor 2011 en 2012 worden zodra beschikbaar naar de commissie gezonden (TOEZEGGING).

·    De vragen (over milieuvergunning, luchtwassers en handhavingstraject) van SP en Weert Lokaal over de handhaving bij Wolfsven BV worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

·    De vragen van de SP over de stand van zaken herinrichting Bassin zijn schriftelijk beantwoord en worden niet besproken.

·    Of er een bestemmingsplanwijziging nodig is voor de horecafunctie in Intratuin wordt nagegaan (TOEZEGGING).

·    De vragen van de PvdA over stand van zaken Lemmers en stand van zaken nakoming motie publiekstrekkers worden ter vergadering beantwoord.

·    De vragen (over overleg met omwonenden) van de PvdA over bestemmingsplan Ringbaan-West 15 en over het stadhuisproject (afdichtingslaag en nooduitgang) worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

·    Op verzoek van Weert Lokaal wordt de recente uitspraak van de Raad van State over burgerwoningen in het buitengebied met een toelichting over de gevolgen voor Weert naar de commissie gezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-260 (intentieovereenkomst woonvisie Leuken)

 TILS-267 (antwoord op vragen CDA plan ARK)

 TILS-275 (bestemmingsplan Emmasingel-Boerhaavestraat)

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting gemeente Weert 2012

 Septembercirculaire gemeentefonds 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Coolenstraat 15’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Breijbaan 30’.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wijst er op dat de maximale inhoudsmaat voor agrarische bedrijfswoningen in dit bestemmingsplan afwijkt van de maximale maat die als uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in de discussienotitie is opgenomen.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Integrale verplaatsing Maatschap Koppen”.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wijst er op dat de maximale inhoudsmaat voor agrarische bedrijfswoningen in dit bestemmingsplan afwijkt van de maximale maat die als uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in de discussienotitie is opgenomen. Ook wordt hiermee vooruitgelopen op de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied v.w.b. bestemmingen als agrarische bestemming met waarden. 

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de "Beleidsregels aanleg bijzondere particuliere begraafplaats".

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Bezien of de tekst van artikel 2B aangepast dient te worden.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

1.Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.A.J. Franssen en mevrouw H.M.J. Franssen inzake het plan Laarveld.

2.Verstrekken van een krediet van € 1.050.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie C nummer 1058 en sectie W nummers 354 (ged.) en 355 (ged.) gezamenlijk groot ca. 18.220 m2.

3.Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

Notities

13.

Onderwerp

Bespreken schakelnotitie Beekstraatkwartier (vooruitlopend op nieuwe bestuursopdracht die in december in de raad komt).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: Het project is niet uitvoerbaar. De gemeente moet er veel geld in steken en dat geld is er niet. Er moet een heel nieuw, minder ambitieus plan worden ontwikkeld. Een plan, waarbij het stadhuis wordt verbouwd voor kantoorfuncties op de verdiepingen, commerciële ruimten op de begane grond en de parkeergarage wordt opgeknapt. Het omliggende gebied wordt dan niet ontwikkeld. De leefbaarheid moet wel op peil blijven. Weert Lokaal betreurt het dat er 4,5 miljoen euro is uitgegeven in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de gemeente de huizen nu niet meer kwijtraakt. Er moet helderheid komen over wat plandeel A inhoudt en wie de kosten daarvan gaat dragen. Plan B uitstellen is akkoord.

D66: De notitie bevat tegenstrijdigheden. De fractie betreurt het dat er zoveel geld is uitgegeven zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. D66 gaat niet akkoord met tijdelijk hergebruik, want de investeringen die daarvoor nodig zijn zijn extra kosten die de gemeente niet meer terugverdient. Het is een aantrekkelijke lokatie. De ontwikkeling moet worden overgelaten aan particuliere initiatieven. De gemeente moet private investeerders zoeken.

De SP heeft zorgen over de financiële haalbaarheid van het plan en is voorstander van het snel ontwikkelen van het gebied om leegstand te voorkomen.

PvdA: Is van mening dat het college de regie kwijt is, geen visie heeft, de planning niet in de hand heeft gehouden en in de voorliggende notitie geen duidelijkheid verschaft. Ook constateert de PvdA dat de eenheid in de raad, die bleek uit de in september aangenomen motie, weg is. Daarmee is het draagvlak van het project in de raad verdwenen. Er moet een koers worden bepaald. De motie zou leidend moeten zijn voor de bestuursopdracht. Het college dient keuzes aan de raad voor te leggen: al dan niet slopen, gemeente of marktpartijen leidende positie, is de gemeente bereid verlies te nemen, etc. Het college moet een open discussie voeren met raad en burgers over de plannen die marktpartijen aanleveren. Planologisch lukt het niet om op deze lokatie tijdig een nieuwe invulling te realiseren. De raad moet meer sturen, bv. door na elke projektfase te besluiten over een go-no go. De PvdA vindt dat er een combinatie van kantoren, winkels, woningen en maatschappelijke functies moet worden gerealiseerd.

CDA: Niet duidelijk is wat de komende jaren haalbaar is. De gemeente heeft geen goede ideëen en investeerders hebben zich ook nog niet gemeld. Het masterplan moet passen in het stedenbouwkundig beeld van het gebied. Het is wellicht het beste om te wachten op economisch betere tijden. Nu wordt voorgesteld om het stadhuis te handhaven en hergebruiken. Niet duidelijk is of dat financieel haalbaar is. De eerste bestuursopdracht heeft niet geleid tot een keuze. Er moet pas een bestuursopdracht worden gemaakt als bekend is wat haalbaar is. Een bestuursopdracht moet niet te breed zijn. Onderzocht moet worden of het ontwikkelen van alleen plandeel A uitvoerbaar is. Het plangebied moet duidelijk worden aangegeven en aan welke functies wordt gedacht voor plandeel B. Een bestuursopdracht moet financieel onderbouwd worden. Een plan waaraan een particulier ontwikkelingswinst behaalt, maar waarbij de gemeente met een tekort blijft zitten is onbespreekbaar. Een sociaal-culturele invulling kan verder worden uitgewerkt.

VVD: De fractie stemt in met de notitie. De lokatie komt eind 2013 vrij. Een totaalplan is momenteel niet haalbaar. Verpaupering dient te worden tegengegaan. Het plangebied moet goed kunnen blijven functioneren, de middenstand mag er niet onder lijden. De tijdsdruk op fasering en planning moet worden opgevoerd. De fractie stemt in met het eerst ontwikkelen van deelgebied A. De Hoge Kei moet erbij worden betrokken. Het niet slopen van het stadhuis en er een tijdelijke functie aan geven is te overwegen, omdat het zorgt voor kwaliteit in het gebied. Er moet dan wel inzicht in de exploitatiekosten komen. De VVD vindt dat er een projektleider fulltime vrijgemaakt moet worden voor dit project.

 

Toezeggingen

Een specificatie van de besteding van het bedrag van 650.000 euro wordt aan de raad beschikbaar gesteld.  

 

Conclusies

Het besprokene wordt meegenomen bij het ontwikkelen van de bestuursopdracht.  

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken van de evaluatie van de prestatieafspraken met Wonen Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66: Sociale huurwoningen moeten langer dan 15 jaar beschikbaar worden gehouden.

PvdA: Wonen Weert is goed omgesprongen met de wensen van woonwagenbewoners op het gebied van de afmetingen. De fractie is verbaasd dat Wonen Weert zich niet heeft gehouden aan de afspraken over de verkoop van de portiekflats aan de St. Jozeflaan. De PvdA mist in de afspraken de regeling die Wonen Weert had genaamd “Kopen dichterbij”. Als de gemeente wel startersleningen beschikbaar stelt is dat voor de verkeerde markt en lossen wij het probleem voor Wonen Weert op. Aankopen van coöperatief bezit moet in de gemeentelijke regeling voor startersleningen worden uitgezonderd. D66 vindt dit een sympathiek voorstel dat onderzocht moet worden. Weert Lokaal is tegen, wil geen onderscheid maken. Weert Lokaal wijst op het risico dat huurders oude, afgeschreven woningen van Wonen Weert kopen en vervolgens het noodzakelijke onderhoud niet kunnen betalen. De fractie is tevreden met het beeld dat uit de evaluatie komt.

Het CDA vindt het realisatiepercentage van sociale huurwoningen (27%) laag.

VVD: Complimenteert Wonen Weert met de inspanningen voor de leefbaarheid en de starters. Vervanging van riolering moet zoveel mogelijk worden gecombineerd met werkzaamheden van Wonen Weert aan de woningvoorraad. De VVD stelt voor dat de gemeente met Wonen Weert overleg voert over verkoop van de apartementen boven de MFA in Swartbroek aan Wonen Weert. Deze staan al geruime tijd te koop.

 

Toezeggingen

Bijeenkomst van commissie RO en Wonen Limburg organiseren.  

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 Geluidsfragment woord voorzitter “gezien de tijd”

 

 

 

Informatie(brieven)

15. 

Onderwerp

Kennisnemen van de vijfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg (dit agendapunt wordt gedeeltelijk in beslotenheid behandeld).

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA en PvdA: De kosten van het aantrekken van een externe projektleider moeten worden gedekt uit het projekt. Duidelijk dient te worden hoe is gegarandeerd dat de Van der Laan-gelden worden ingezet conform het doel. De concept-huurovereenkomst met Nelissen moet aan de commissie beschikbaar worden gesteld.

CDA, VVD en PvdA vinden dat er informatie moet worden verstrekt over de inhoud van het akkoord met Nelissen over het parkeren t.b.v. het zalencentrum. De PvdA wil het risico van de huurovereenkomst afdekken in geval van faillissement van Nelissen.

 

Toezeggingen

De verslagen van het overleg met Nelissen en van de bijeenkomsten van de stuurgroep tot heden worden in de leeszaal gelegd.

 

Conclusies

Geen. 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken van de voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 3e kwartaal 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: Het doel van de voortgangsrapportages is de raad snel inzicht te geven in de voortgang van projekten. Bij Poort van Limburg is dat niet gelukt. De rapportage is deels procedureel van aard. De raad heeft geen grip op de inhoud. De raad heeft alleen de rapportage over de strategische projekten ontvangen. Het overzicht van de zware en reguliere projekten was niet beschikbaar. De raad kan daarom niet schuiven met projekten, hetgeen wel de bedoeling was.

VVD: De klankbordgroep is v.w.b. het interieur van het nieuwe stadhuis nog niet zover dat er mee kan worden ingestemd. De aanbesteding daarvan hoeft ook nog niet op korte termijn plaats te vinden.

 

Toezeggingen

Voortgangsrapportages en projektenoverzicht voortaan agenderen voor alle commissies.

Op rapportages voortaan doorkijk aangeven zoals “voorstel volgt”.

Op welke termijn de aanbesteding van het interieur van het nieuwe stadhuis dient plaats te vinden wordt schriftelijk aan de raad medegedeeld.

 

Conclusies

Geen.  

 

Bestanden

 Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 3e kwartaal

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2011 om in te stemmen met de realisatie van 4 extra woningen in deelgebied Sutjensstraat-Zuid in afwijking van het contingent zoals opgenomen in de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 en in principe in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan Keent 2008 als gevolg van de realisatie van de 4 extra woningen in deelgebied Sutjensstraat-Zuid.

 

Expliciete fractiestandpunten

PvdA: De buitenmaat van de woningen voldoet niet aan de eisen van Woonkeur. Een tekort op de exploitatie in een deel van de Sutjensstraat zuid leidt tot dit projekt. Het projekt brengt geen kwaliteit en voldoet niet aan de uitgangspunten van Keent Kiest Kwaliteit. De PvdA vraagt zich af of de geplande woningen à 176.000 euro afzetbaar zijn, aangezien er geen startersleningen meer beschikbaar zijn en de strenge eisen die banken stellen voor verstrekking van hypotheken. De fractie wil inzicht in andere mogelijkheden: cascobouw of uitgifte bouwkavels. We moeten niet eerst 8 woningen laten bouwen en daarna pas beslissen wat we met de andere 8 woningen doen. Afgesproken was dat er geen verlies meer zou worden gemaakt op de grondexploitatie. In dit projekt is dat voor 160.000 euro wel gebeurd.

Weert Lokaal: Er werden woningen in een andere prijsklasse verwacht in het kader van Keent Kiest Kwaliteit. Voor dat soort woningen is er momenteel helaas geen afzetmarkt. Duidelijk moet worden of door de projektontwikkelaar fietsenstallingen aan de woningen worden toegevoegd.

CDA: Vraagt zich af of dit projekt op deze manier moet worden gerealiseerd. Onderzocht moet worden of een ander bouwplan met meer kwaliteit mogelijk is. CDA en PvdA willen graag weten of er meer partijen dan Kero waren die voor dit gebied een plan wilden maken.

D66: De woningen moeten voldoen een de eisen van Woonkeur. De vraag of we starterswoningen moeten bouwen nu de startersleningen op zijn is gerechtvaardigd. Indien mogelijk moeten we teruggaan naar de uitgangspunten van Keent Kiest Kwaliteit en 2-onder-1-kap-woningen bouwen.

VVD: Woningen in een hoger prijssegment zijn hier niet haalbaar. Er is een bewuste keuze gemaakt. De fractie stemt hiermee in.

 

Toezeggingen

In leeszaal enkele plannen ter inzage leggen voor woningen à 170.000 euro v.o.n.

De kwaliteit van de woningen toetsen aan Woonkeur.

 

Conclusies

De overeenkomst wordt voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad. Daarvóór wordt het plan niet in uitvoering genomen. 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouder d.d. 4 oktober 2011 inzake het vergroten van tuinen en bouwen van bergingen bij ‘ruimte voor ruimte’ woningen in strijd met het bestemmingsplan, om:

- Betrokkenen te informeren middels bijgaande brief;

- Problematiek te betrekken bij Gemeentelijke Kwaliteitsmenu Weert (GKW);

- Advies te bespreken met de commissie RO.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: Heeft er geen bezwaar tegen als landbouwgrond wordt omgezet in tuin, aangezien er dan sprake is van een kwaliteitsverbetering. Het bouwen van bergingen moet vanwege de toename van verstening in het buitengebied niet worden toegestaan.

CDA: Is akkoord met het besluit van het college. Het voorkomen van aantasting van het gebied is het doel. Als de situatie al is gewijzigd is er niets meer aan te doen en moet de betreffende burger er maar voor betalen. Het moet echter in zijn algemeenheid niet zo zijn dat de gemeente instemt met onwenselijke ontwikkelingen als er maar voor wordt betaald.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De meerderheid van de commissie (fracties Weert Lokaal, CDA en VVD) vindt dat alleen het bouwen van bergingen moet worden tegengegaan in het buitengebied. De fracties PvdA en D66 vinden dat ook het omzetten van landbouwgrond in tuinen moet worden tegengegaan.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 01.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2011,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters