CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 08-09-2011

(VOORTGEZET NA AGENDAPUNT 11 OP 14-9-2011)

Voorzitter

L.C.G. Kusters

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezige leden

S. Altun (VVD), J.W.J. Goubet (SP) t/m agendapunt 11 en na agendapunt 11 tot 23.47 uur, P.J.H. Sijben (CDA), V.A. van Brussel (D66), H.J.W.M. Van de Loo (WL), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (VVD), A.G. Jacobs (CDA)

Plaatsvervangende leden

A.F. van Eersel (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.J. van Buuren (VVD) t/m agendapunt 11, G.J.W. Gabriëls (WL) t/m agendapunt 11, L.F.A. Heuvelmans (PvdA) t/m agendapunt 11 en na agendapunt 11 tot 22.04 uur, C. Jacobs-Verstappen (WL) t/m agendapunt 11, H. Lempens (VVD), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) na agendapunt 11, H.H.M. Peters (VVD) t/m agendapunt 11

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, P. Joppen, P. Kuppens, E. Kerssemakers, M. Meertens, T. Nooijen, T. v. Tilburg, T. Passau

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering

ontvangen van de heer Jacobs (CDA) en de heer Egging (VVD). De

heer van Eersel (VVD) komt als plaatsvervanger van de heer

Egging en de heren Lempens en van Buuren (VVD) zullen eveneens deelnemen aan de vergadering. De heer Gabriëls (WL) heeft zich

ook voor de vergadering aangemeld.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment dhr. Smolenaars (Diesterbaan Weert)

 Geluidsfragment vragen raadsleden over onderwerp

 Geluidsfragment beantwoording wethouder Kirkels

 Geluidsfragment dhr. Heerschap (agendapunt 11)

 

 

Er zijn twee verzoeken om spreekrecht ontvangen.

·         Beheersmaatschappij L.G. Smolenaers BV, Emmasingel 48 6001 BD te Weert met betrekking tot het onderwerp Diesterbaan Weert (vervolg). Dit onderwerp is niet geagendeerd: spreekrecht wordt derhalve uitgeoefend bij punt 2.

·         Heerschap Groep, Heverstraat 8 6088 BH te Roggel met betrekking tot agendapunt 11, bestemmingsplan Ringbaan-West 15. Spreekrecht wordt uitgeoefend bij punt 11.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

 Agenda 08-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

4.

Onderwerp

a. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 mei 2011 .

b. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 23 juni 2011.

c. Vaststellen advieslijst informatiebijeenkomst / openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 29 juni 2011.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie RO 26-05-2011

 Advieslijst raadscommissie RO 23-06-2011

 Advieslijst informatiebijeenkomst/commissie RO 29-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De advieslijsten worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 juni 2011 en 6 juli 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 14-06-2011

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 06-07-2011

 Geluidsfragment

 

 

 Van de bovengenoemde onderwerpen wordt kennisgenomen.

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveelmogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De PvdA-fractie heeft vragen aangekondigd betreffende de volgende TILS-stukken: 217 (Koelebeemdweg ongenummerd), 218 (ontwerpbestemmingsplan “Integrale Verplaatsing Maatschap Koppen”), 219 (waterberging en parkeerplaatsen Roermondseweg), 220 (ontwerpbestemmingsplan Ringbaan West 15) en 233 (projectrapportages). Tevens heeft de PvdA vragen voor de rondvraag ingediend over de Fatimakerk en het klooster van de Paters van de Heilige Geest (reeds in uw bezit). De CDA-fractie heeft vragen aangekondigd betreffende de volgende TILS-stukken: 219 (principeverzoeken CAB) en 233 (projectrapportages).

 

Bestanden

 TILS 217 (Koelebeemdweg ongenummerd)

 TILS 218 (Integrale Verplaatsing Maatschap Koppen)

 TILS 219 (waterberging / parkeerplaatsen Roermondseweg)

 TILS 220 (Ringbaan West 15)

 TILS 233 (projectrapportages)

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment vervolg rondvraag (14-09-2011)

 

 

De vragen van de PvdA over de TILS-stukken 217, 218 en 233 zijn vervallen. De vragen over TILS-stuk 220 worden betrokken bij agendapunt 11. De vragen van de PvdA met betrekking TILS-stuk 219 waterberging en parkeerplaatsen Roermondseweg (past dit binnen Limburgs kwaliteitsmenu, zit het binnen of buiten de contouren, waarom meer parkeerplaatsen? ) worden ter vergadering beantwoord. Verder geeft de wethouder aan vanwege de juridische aspecten hier nog uitvoeriger op terug te komen (TOEZEGGING).Het CDA geeft aan dat er veel parkeerplaatsen berekend worden. Verder vindt het CDA de volgorde dat eerst principe verzoeken worden gemaakt met de ondernemer en daarna de raad als sluitstuk het bestemmingsplan vaststelt verkeerd. De vragen van de PvDA met betrekking tot Fatimakerk en het klooster van de Paters van de Heilige Geest (welke rol kan de gemeente spelen, is er al actie ondernomen, voorkomen van verpaupering en de onderhoudstoestand van de kerk?) en van Weert Lokaal of het college bereid is de monumentenstatus van het gebouw af te halen als bekend is wat het vervolgtraject is worden ter vergadering beantwoord. Bij de voorzetting van de vergadering op 14 september 2011 geeft de PvdA aan dat zij in de besluitenlijst van B&W gezien heeft dat er een alternatief wordt geboden voor de Fatimakerk en klooster. De PvdA wil kunnen beschikken over de bijlagen hiervan en wil dit geagendeerd hebben voor de commissie RO. Wethouder Kirkels geeft aan dat bekeken moet worden wanneer dit het beste kan (TOEZEGGING). De vragen van de PvdA met betrekking tot de aankoop pand Hegstraat (moet nog doorgegaan worden met het aankopen van woningen en is de aankoopprijs niet te hoog), de kavel kantorenpark Centrum Noord (waarom aanpassing bestemmingsplan?), de tuin, bostuin, tuinberging aan de Stienestraat (hoe kan het dat dit gebouwd wordt en kan de PvdA de achterliggende stukken ontvangen?) worden ter vergadering beantwoord. De wethouder zegt toe dat de stukken met betrekking tot de Stienestraat kunnen worden ingezien (TOEZEGGING). Met betrekking tot de vraag van het CDA over TILS-stuk 233 (projectrapportages) zegt de wethouder toe dat deze voor de volgende keer geagendeerd worden (TOEZEGGING). De vragen van het CDA hoe het verder gaat met het bestemmingsplan buitengebied, wordt er al vooruitgelopen op het bestemmingsplan, kan er een notitie komen over de Wildenberg in relatie tot de uitbreiding van de activiteiten, hoe zit het met het werkplan CZW 2012/2013, wanneer komt er een antwoord op de brief met betrekking tot Stichting ARC, worden edelherten losgelaten in verband met de aanleg van ecoducten, volgt Weert de ontwikkelingen met betrekking tot schaliegas en kan daar meer informatie over worden verstrekt en hoe gaat het procedureel verder met de gebiedsvisie Kempenbroek worden ter vergadering beantwoord. Wethouder Kirkels zegt toe informatie over het stappenplan voor het bestemmingsplan buitengebied en de gebiedsvisie Kempenbroek uiterlijk begin volgende week aan de raad te doen toekomen (TOEZEGGING). Wethouder Coolen zegt de notitie omtrent de Wildenberg toe (TOEZEGGING). Ook met betrekking tot CZW wordt een notitie toegezegd (TOEZEGGING). Met betrekking tot schaliegas wordt een stroomschema aan de commissie gezonden hoe dit werkt (TOEZEGGING). Met betrekking tot ARC zal wethouder Coolen een overzicht verstrekken over wat er wel en niet met vergunning uitgevoerd is en of de gemeente daar sturend in kan optreden (TOEZEGGING). De vraag van de SP met betrekking tot uitvaartonderneming Groenewoud wordt schriftelijk beantwoord (het besluit op het bezwaar op de Wabo vergunning) aan de commissie (TOEZEGGING). De VVD vraagt de gang van zaken met betrekking tot de rondvraag op de agenda van het presidium te plaatsen. Dit zal gebeuren.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de zevende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af hoe de communicatie met de omwonenden gaat en of het onderwerp niet bij AZ thuishoort. Weert Lokaal geeft aan dat wanneer zaken afgehandeld zijn dit uit de rapportage mag (zie het voorbeeld van de Poort van Limburg maar dan wel in kleur). Verder vraagt Weert Lokaal zich af hoe het met de verkoop van appartementen door BAM gaat en of de klankbordgroep op korte termijn bij elkaar komt. Het CDA mist bij de uitwerking van het kantoorconcept de mogelijkheid dat Sociale Zaken ook in het nieuwe gemeentehuis komt. Het verhalen van de meerkosten op de verzekering zou duidelijker mogen worden weergegeven. Dit is overigens ook een zaak van de aannemer en niet de gemeente als opdrachtgever voor het gebouw, maar van de gemeente als publiek orgaan. De rollen moeten duidelijk worden weergegeven. Hoe gaat het verder met het meningsverschil over de vloer en wat waren de eerdere inzichten met betrekking tot het grondwater? Het CDA wil geen kortere rapportage als dat ten koste van de informatie gaat. De VVD is het eens met het CDA en vraagt zich verder af waarom het bestek nu nog in discussie is en of de raadsvergadering wel met camera’s moet worden opgenomen. Planschade zit in de begroting en hoeft niet genoemd te worden.

 

Toezeggingen

-In de volgende rapportage wordt duidelijk op de rol van sociale zaken ingegaan.
-De volgende rapportage geschiedt volgens het format zoals bij de Poort van Limburg in kleur.
-Er zal zo spoedig mogelijk een datum voor de klankbordgroep nieuwbouw gemeentehuis gepland worden.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'De Lichtenberg'.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt of de grondposities zijn veranderd zodat het bestemmingsplan kan worden uitgevoerd. Het CDA vraagt naar de meerwaarde ten opzichte van het bestemmingsplan NRP-gebied waarin al regels zijn opgenomen. Daarnaast vraagt de CDA zich af waarom de vrijstelling voor het hotel en gezondheidscentrum is vervallen en of daardoor risico op planschade bestaat. Omdat dezelfde definitie voor evenementen wordt aangehouden dan in het Paraplubestemmingsplan zou ook dezelfde systematiek moeten worden aangehouden. Nu is er namelijk sprake van een bijzonder evenemententerrein. Het CDA vraagt zich verder af of er wel een reële gebruiksmogelijkheid voor de Lichtenberg is (er wordt geen afstemming gezien met de gebiedsvisie Kempenbroek) en hoe het met de financiering van het gemeentelijk aandeel zit. De PvdA geeft aan dat het doel is het gebied rondom de Lichtenberg beter te beschermen. Het bestemmingplan voorziet hierin. De kans op planschade is volgens de PvdA beperkt. De vraag is welke verdere stappen worden ondernomen, ook voor provisorisch herstel. D66 vraagt zich af of door de nadruk te leggen op conserveren de ontwikkelingen niet worden tegengehouden. D66 kan zich verder in de opmerkingen van het CDA vinden. Voor de VVD is niet duidelijk waarom geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

 

Toezeggingen

Er wordt schriftelijk antwoord gegeven m.b.t. de verschillen en overeenkomsten van het voorliggende plan t.o.v. het Paraplubestemmingsplan in relatie tot evenementen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 195.048,- voor Wonen Weert als bijdrage in de onrendabele investering van het woonzorgcomplex Groenewoud.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment opnieuw besproken (14-09-2011)

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA was aanvankelijk sceptisch maar geeft nu aan te begrijpen dat er geen vergoeding komt vanuit de WMO omdat een bijdrage komt uit het Volkshuisvestingfonds en dat alleen dit wozoco en dat op de Rietstraat daarvoor nog in aanmerking komen. Gezien de doelgroep moeten voorzieningen worden aangelegd. Duidelijk zou door Wonen Weert moeten worden aangegeven wat aangelegd wordt zodat zicht op de kosten ontstaat. Het niet de bedoeling dat er nog veel uit de WMO betaald moet worden. Het CDA merkt op dat een deel van de bewoners kan bestaan uit mensen met hogere inkomens en dan zou ook een hogere huur betaald kunnen worden. Verder de vraag of de collectieve voorzieningen nog uit de WMO kunnen worden betaald. Afgesproken was namelijk dat dit niet meer zou gebeuren. De VVD vraagt zich af of mensen met een inkomen hoger dan 33.000 euro niet voor zorg in aanmerking kunnen komen en als dat klopt dit een heel ander licht op de zaak werpt. Verder de vraag of daadwerkelijk niets meer uit WMO betaald gaat worden.

Bij de voorzetting van de vergadering op 14 september 2011 geeft de VVD aan dat onduidelijkheid is ontstaan of het voorstel wel op de aangegeven manier mag worden vastgesteld. De VVD wil het daarom van hamerstuk in bespreekstuk wijzigingen. Weert Lokaal is het eens met het wijzigen van hamerstuk in bespreekstuk. Wethouder Kirkels geeft aan dat de juridische consequenties voor de raadsvergadering duidelijk moeten zijn. Mocht dit niet zo zijn zo zijn moet het voorstel in een later stadium in de raad worden behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

 

 

10. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dr. Schaepmanstraat 7 Stramproy’.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Ringbaan-West 15’.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Heerschap

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

 

 Geluidsfragment schorsing vergadering 

 Geluidsfragment vervolg vergadering 

 

 

Bij dit agendapunt wordt spreekrecht uitgeoefend door de heer S. Heerschap, Heverstraat 8 te Roggel.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat de verkeersveiligheid een groot probleem is. Verder vraagt de PvdA zich af of de branchering van de Moesdijk niet aangepast moet worden nu particulieren ook bij de Sligro kunnen winkelen, of de locatie de beste locatie is en waarom er geen andere locaties zijn, wat de argumentatie voor het Ford terrein is, hoe de verkeersdruk op de Ringbaan beheerst wordt en fietsers een veilige oversteek krijgen en wat op de Keulerstraat gebeurd. Verder wordt gevraagd of de bouw van de supermarkt binnen het bestemmingsplan past. De afspraak met het retailplatform Hoge Dunk is niet nagekomen. Omdat er geen zienswijzen door omwonenden zijn ingediend is de vraag of er wel goed gecommuniceerd is en of de vakantieperiode hier soms mee te maken heeft. De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de Lidl, kijkt echter kritisch naar de vestiging waarbij de verkeersveiligheid de hoofdzaak is. Agenderen als bepreekstuk. Weert Lokaal vraagt zich af waarom geen vestiging op de PDV locatie mogelijk is. Verder maakt Weert Lokaal zich eveneens zorgen over de verkeerssituatie en vraagt zich af of je schoolgaand fietsverkeer wel kunt reguleren. De vernieuwing van de omgeving van het Ford terrein rekening houdend met de wensen en bedenkingen van de omwonenden is een goede zaak. Dit geldt eveneens voor de vestiging van een supermarkt aan de rand van de stad. Weert Lokaal is overtuigd van het plan en gaat hiermee akkoord. Het CDA vraagt of er door de gemeente getoetst is aan gemeentelijk beleid en regelgeving. Daarnaast de vraag of de norm van oppervlakte aan supermarkten in Weert niet wordt overschreden. De informatie over het distributieonderzoek is te summier. Verder is het CDA van mening dat er alleen een mogelijkheid moet zijn voor vestiging van supermarkten op het terrein, detailhandel is namelijk een ruimer begrip. De rechtbank zal geen boodschap aan het coalitieprogramma hebben waarin vestiging elders wordt toegestaan. Het CDA gaat er vanuit dat de aanpassingen aan de fietspaden betaald moeten worden door de gemeente. Het CDA vindt dat wanneer het bedrijfsplan van Lidl uitgaat van grotere verschuivingen dan in het DPO aangenomen, wat meer ten koste gaat van andere bedrijven, de locatie ter discussie staat. De DPO informatie is juridisch niet hard maar speelt wel een rol in de afweging van de gemeente. Wanneer deze supermarkt buiten de wijk wordt toegestaan hoe kun je anderen dan nog weigeren dit ook te doen? De vernieuwing van de omgeving kan ook gerealiseerd worden via andere plannen. De VVD zet veel vraagtekens bij de verkeersveiligheid waarvoor geen duidelijke oplossing wordt gegeven. Verder wordt het bouwoppervlak groter, het komt dichter bij de woningen waardoor tuinen in de schaduw komen te liggen. De bewoners aan de doodlopende Keulerstraat hebben ook bezwaar gemaakt en ook het Bisschoppelijk College heeft moeite met de Lidl. De VVD heeft geen bezwaar tegen de Lidl op zich. Een bestemmingsplan vaststellen los van de verkeersituatie zal tot problemen leiden. Overwogen kan worden de snelheid ter plaatse te verlagen naar 50 km/u. Op de informatieavond hebben de omwonenden geen informatie gekregen over het verhogen van het gebouw in relatie tot de schaduwwerking. D66 geeft aan dat door de verkeersonveiligheid de jeugd een groot gevaar loopt. D66 vraagt zich af waarom het plan niet is voorgelegd aan de Hoge Dunk. Verder heeft D66 veel dezelfde vragen dan de andere fracties zoals waarom deze locatie enz. De SP geeft aan aanvankelijk weinig vraagtekens te hebben gezet maar is met name door de argumenten van PvdA en VVD overtuigd dat het stuk geagendeerd moeten worden als bespreekstuk.

 

Toezeggingen

-Er komt een verbetervoorstel voor het fietsverkeer.
-Nagegaan wordt hoe zeker het is dat er alleen een supermarkt kan komen en geen andere activiteiten. En als er andere activiteiten kunnen komen, welke?
-Er wordt een overzicht aan de raad verstrekt met betrekking tot verschuivingen en ontwikkelingen in vestigingen en vierkante meters van supermarkten.
-Nagegaan wordt of de schaduwsimulatie al beschikbaar was op de informatieavond.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

 

 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.13u. De rest van de agenda wordt behandeld op 14 september 2011 na de opiniërende raadsvergadering.

 

 

 

 

 

De voorzitter heropent de vergadering.

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 van de kinderen Van den Boogaert.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat voor de gronden binnen en buiten de WVG dezelfde prijs wordt betaald en de kosten van deskundigenbijstand buiten de WVG ook betaald worden. Komen deze laatste wel voor vergoeding in aanmerking?

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 juli 2011 om

·          In te stemmen met het bestuursakkoord afsprakenkaders Limburgs Kwaliteitsmenu, na behandeling van dit advies in de commissie RO.

·          Het bestuursakkoord te ondertekenen na behandeling van dit advies in de commissie RO.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af of Weert zelf nog een kwaliteitsmenu kan vaststellen na ondertekening (bepaling voor de vergoedingen). Wat betekent dit voor de regionale kwaliteitcommissie mede gezien het feit dat er 1 januari a.s. zo’n commissie gevormd zou moeten worden? Bestaat het eerdere argument van bureaucratie om dit niet te doen nog?

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

 

Notities

14.

Onderwerp

Bespreken van de eerste actualisatie Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014. 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geeft aan dat het een goed besluit is maar er wel van geschrokken te zijn. Vrouwenhof stagneert en er zijn twijfels over Laarveld. De projecten concurreren met elkaar. Verder is Weert Lokaal bezorgd over het doorschuiven van sportterrein Leuken omdat er daardoor misschien verloedering gaat optreden. De vraag is daarbij wat er met de sporthal gebeurt. Wat betreft het Centrum van Leuken vindt Weert Lokaal dat er iets moet gebeuren omdat dit anders verpaupert. Weert Lokaal geeft aan dat gekeken moet worden naar welke plannen zich het beste ontwikkelen. Verder vindt Weert Lokaal dat de ETIL prognoses een richting aangeven, je moet kijken naar de trend. Het optimisme over het grondbedrijf wordt niet gedeeld. Bij wozoco’s wordt terecht gekeken hoe zich dat ontwikkeld. De zorg gaat verminderen en daarom zullen we aan de eigen woning gebonden blijven. De VVD spreekt haar dank uit voor de actualisatie en geeft aan dat dat ook noodzakelijk is. De cijfers ETIL schommelen sterk, daarmee kun je geen beleid maken. Met betrekking tot het toekomstbeeld wordt door de VVD aangegeven dat het ontbreekt aan een multidisciplinaire aanpak en visie. Drakensteyn is als PM post opgenomen maar hieromtrent zijn er wel ontwikkelingen. Is dit door de gemeente bekeken? Wanneer een woonvisie wordt opgesteld waarbij te weinig rekening wordt gehouden met andere gremia leidt dit tot problemen. Wie bepaalt welke plannen doorgang vinden en op basis waarvan? Verder vindt de VVD dat het een gemiste kans is om niet met een commerciële partij een visie te ontwikkelen voor Leuken. Appartementen in de binnenstad staan niet in de woonvisie, gaan deze ten koste van andere woningen? De VVD geeft aan het stuk onsamenhangend te vinden. De ontwikkelingen met betrekking tot sociale huurwoningen moeten aandacht krijgen in een volgende actualisatie. Het CDA vraagt zich af of een bijstelling met beleidswijziging niet door de raad bekrachtigd zou moeten worden.  De CDA ziet het stuk als multidisciplinair. Verder vindt het CDA dat de demografische ontwikkelingen gevolgen gaan hebben voor de voorzieningen. Er is reeds een dalende tendens zichtbaar als gevolg van demografische ontwikkelingen. Dit wordt slechts gedeeltelijk door de crisis veroorzaakt. Verder vindt het CDA dat ten aanzien van de positie van het grondbedrijf een probleem wordt gesignaleerd maar niet verder uitgewerkt. Het CDA betwijfeld of er een basis is voor schadeclaims  wanneer niet doorgegaan wordt met projecten waar verplichtingen met derden zijn aangegaan. Met betrekking tot het Centrum Leuken betekent het doorschuiven nogal wat. Kan met name de school gebouwd worden? Het CDA vindt het vreemd dat in een tabel projecten gemotiveerd worden doorgeschoven na 2018, terwijl in hetzelfde jaar al weer nagedacht wordt over verdere ontwikkeling. Dit is een te flexibele benadering. Weert Lokaal heeft hier minder moeite mee. Er staat wat we dit jaar doen en dat kan volgend jaar aangepast worden. Het CDA vindt dat het grondbedrijf terug moet komen bij het grondprijsbeleid 2012. De PvdA geeft met betrekking tot de grondexploitatie aan dat we misschien moeten verkopen omdat anders het risico bestaat dat we met grond blijven zitten. Verder geeft de PvdA aan dat er teveel dure appartementen en huurwoningen gebouwd worden terwijl er een tekort is aan goedkope woningen. De vraag is of het verstandig is wat ten aanzien van Midden Limburg gedaan wordt omdat je niet kunt bepalen waar mensen gaan wonen. In het stuk wordt geen duidelijke visie gegeven (bouwen we naar vraag en behoefte, wat is de ambitie?). Ook met betrekking tot de tennishal ontbreekt het aan visie. Waar kan worden ingezet op de bouw van huurwoningen? Wat betreft Sportterrein Leuken moet er iets gebeuren omdat anders verloedering optreedt en ook het centrum Leuken verdient aandacht. Bij Drakensteyn bestaan er geen contractuele verplichtingen. Daarom daar niet meer mee verder gaan maar wel met het centrum van Leuken. Wat betreft de demografische ontwikkelingen geeft de PvdA aan dat er meer woningen nodig zijn door gezinsverdunning. Welke woningen vindt de PvdA meer flexibel dan welke locatie. De SP is het eens met de VVD. De SP mist de analyses waar we naar toe willen. Is het percentage groei realistisch en hoe is dat onderbouwd? D66 vindt dat toegewerkt moet worden naar flexibel bouwen. Je moet inspringen op de vraag van het moment. Dit is echter moeilijk in te vullen. Daarnaast vraagt D66 aandacht voor woningverbetering en modernisering omdat veel mensen in hun woning blijven wonen. Er dient gewaakt te worden voor de kwaliteit van woningen. Als ontwikkelingen lang stil liggen is er kans op verloedering. Bij het remmen van ontwikkelingen dient de kwaliteit van wonen niet te verslechteren. Met betrekking tot Laarveld wordt de opmerking gemaakt dat goed is gestart maar de vraag is of dit niet ten koste gaat van Vrouwehof. Leuken heeft prioriteit. Het stuk geeft een doorkijk naar de nabije toekomst en niet verder.

De commissie is van mening dat het stuk niet bekrachtigd hoeft te worden door de gemeenteraad.

 

Toezeggingen

Er komt een schriftelijk antwoord op de vraag met betrekking tot verplichtingen t.a.v. derden en claims.

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de vierde tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt de lay out te verbeteren (graag in kleur). Het CDA vraagt nogmaals hoe gegarandeerd is dat de van der Laan gelden ten goede komen aan de woningbouw. Verder vindt het CDA dat de extra projectleider betaald moet worden uit het daarvoor bestemde krediet. Het zou goed zijn als het financiële overzicht aansluit op dat van juli. Met betrekking tot de concept huurovereenkomst met de beoogde exploitant de vraag wat de stand van zaken is. Het CDA heeft de hypothese dat dit niet goed komt en vreest dat van het traject met een commerciële benadering niet meer terecht komt. Een optie zou zijn het gebouw te bouwen met de mogelijkheid er iets anders in te vestigen. De VVD vraagt of de exploitatie in de toekomst sluitend is.

 

Toezeggingen

 -De vraag met betrekking tot het UWV, welke optieroutes gevolgd worden, wordt nog beantwoord. De vraag met betrekking tot de dekking van de financiering van de projectleider wordt hierbij betrokken.
-Een kopie van het antwoord met betrekking tot de van der Laan gelden wordt aan de heer Sijben verstrekt.
-Met betrekking tot de aansluiting op de cijfers van juli wordt schriftelijk geantwoord.

 

 

 

 

BESLOTEN GEDEELTE

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen concept-advieslijsten besloten vergaderingen commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 mei 2011 en 23 juni 2011 (ter inzage in geheime kastje).

 

 

 

17.

Onderwerp

Complex Poort van Limburg (informatief; geen stukken) (de fractie CDA wenst in een besloten deel van de vergadering vragen te kunnen stellen).

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluiten omtrent opleggen geheimhouding.

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2011,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,