CONCEPT-ADVIESLIJST INFORMATIEBIJEENKOMST / VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 29-06-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), A.J. Egging (VVD) (aanwezig tot agendapunt 3), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), V.A. van Brussel (D66), H.J.W.M. Van de Loo (WL)

Afwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

 

 

Plaatsvervangende leden

L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.F. van Eersel (VVD), H.P.M. Lempens (VVD) en G.J. van Buuren (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

J. van Gilse, E. Kerssemakers, T. van Tilburg, M. Nagel, M. Arts, H. Aben (PRC)

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Agenda 29-06-2011 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

2.

Onderwerp

Presentatie LED-verlichting door de heren Van Groenewoud en Mans van de gemeente Tilburg.

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

3.

Onderwerp

- Beschikbaar stellen van een extra krediet ad. € 834.000,-- voor verdere realisatie van het Complex Poort van Limburg.

- Beschikbaar stellen van een extra krediet ad. € 567.000,-- voor de afbouw zalencentrum Poort van Limburg onder voorwaarde van vergoeding door derden.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Er is een krediet nodig van 1,2 miljoen euro. Uit de post onvoorzien zou een bedrag van 400.000 euro als dekking kunnen dienen. In het vanavond uitgedeelde overzicht staat weer iets anders. De raad wordt vaak geconfronteerd met nieuwe informatie. De raad moet op hoofdlijnen kunnen besluiten, maar de informatie roept meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Stoppen met bouwen is geen optie. Wat voor kantoorgebouw ontstaat er? Kan het verkocht of verhuurd worden? Ontstaan er extra kosten voor de gemeente door lagere opbrengsten bij verkoop? Nelissen heeft nog niet laten weten dat hij exploitant wil worden. Misschien trekt hij zich wel terug vanwege de hogere kosten. UWV heeft zich al teruggetrokken, als ook Nelissen afhaakt als exploitant, hoe ziet dan de exploitatie van het complex er voor de gemeente uit? Bij de opsomming van de mogelijke schadeclaims in geval van stoppen met de bouw zitten doublures. De gemeente heeft richting Hoogveld extra eisen toegevoegd zonder dat daarvoor krediet beschikbaar was; dat had niet mogen gebeuren. Het is onduidelijk of de documenten die Hoogveld nog moest aanleveren nu binnen zijn. Evenmin is bekend of Nelissen akkoord is met de hogere kosten. Uit het raadsvoorstel blijkt dat er extra advieskosten zijn, dat zou bij een turnkey-overeenkomst toch niet moeten kunnen. De VVD vraagt zich af of risicospreiding mogelijk is. Er zou eerst overeen-stemming met de exploitant moeten zijn voordat de raad tot kredietverstrekking overgaat. De VVD stelt voor de post onvoorzien van 800.000 euro eerst in te zetten, zodat de raad nu geen extra krediet hoeft te geven. Het bevreemdt de fractie dat de medewerkers van het UWV zouden hebben moeten betalen voor het gebruik van de parkeergarage. De VVD stelt dat er sprake is van een forse overschrijding; er zijn veel open einden; er moeten meer zekerheden omtrent de risico’s gegeven worden. De fractie vraagt zich af of 6 juli echt een deadline is. Het lijkt er op alsof de gemeente als enige probeert de afgesproken termijnen te halen. De raad wordt met de rug tegen de muur gezet en gedwongen binnen korte tijd een besluit te nemen. Dit besluit kan op deze manier niet goed gefundeerd genomen worden. Er komen te kort voor de raadsvergadering nog nieuwe stukken. De VVD stelt voor dat het college met Hoogveld bespreekt of het raadsbesluit een cyclus later genomen kan worden. Misschien is het openbaar aanbesteden van het zalencomplex een middel om de impasse te doorbreken.

CDA: Het CDA merkt op dat de post onvoorzien die aanvankelijk werd genoemd niet juist blijkt te zijn. De gemeente heeft turnkey gekocht, maar krijgt nu casco opgeleverd en is nog duurder uit ook. Het raadsvoorstel is niet duidelijk. Er is geen verband meer met eerdere besluiten. De probleemstelling zou uit de volgende 4 elementen moeten bestaan: 1) Hoogveld heeft een ontwerpfout gemaakt die nu extra kosten oplevert. 2) De gemeente heeft extra wensen bij Hoogveld neergelegd ter waarde van 1,5 miljoen euro voor alleen al het kantoorgebouw. Deze extra’s gaan er nu weer uit en er blijft een minimalistisch gebouw over waarvan we hopen dat het nog verkocht kan worden. 3) UWV heeft zich teruggetrokken. 4) Er is geen overeenkomst met de beoogd exploitant van het zalencentrum. Voor deze 4 probleemstellingen dient het raadsvoorstel oplossingsrichtingen te bevatten met daarbij een kostenoverzicht voor Poort van Limburg, de commerciële ruimten, de parkeergarage en het kantoorgebouw. Hierbij dienen tevens de meerkosten ten opzichte van 2009 te worden aangegeven. De kredietstelling in het raadsvoorstel moet aansluiten bij het in 2009 beschikbaar gestelde krediet. De indexeringskosten zijn een uitvloeisel van de overeenkomst uit 2010, in tegenstelling tot hetgeen in het raadsvoorstel staat. Er moet goed gekeken worden naar de onomkeerbare kosten. Het is de vraag wat de gemeente gaat betalen voor het horecaklaar opleveren van het zalencentrum en wat betekent dat voor de huurprijs. Het is zorgelijk dat er nog geen exploitatie-overeenkomst met Nelissen is. Alle informatie is beschikbaar, daar had al over onderhandeld kunnen worden. Uit de correspondentie met Nelissen over het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van Poort van Limburg blijkt dat bij de exploitatie van de parkeergarage rekening is gehouden met commercieel gebruik, maar niet met gebruik door kantoorpersoneel. Dat had wel gemoeten. Bij een gereduceerd tarief voor medewerkers wordt er immers geen sluitende exploitatie van de garage behaald. Het besluit over het zalencomplex is ingewikkelder dan het besluit over het kantoor. Dat laatste kan afgebouwd worden; we bezien later wel wat we ermee doen. M.b.t. het zalencomplex is er nog geen exploitatieovereenkomst. De omstandigheid dat UWV geen gebruik zal maken van het gebouw heeft niet tot deze meerkosten geleid. De financiële consequenties daarvan blijken later pas, als Sociale Zaken en Punt Welzijn elders zijn gehuisvest. Het CDA vraagt zich af waarom dingen zo zijn gegaan als ze zijn gegaan en waarom de raad zo laat is geïnformeerd. In februari 2009 was alles nog in orde. Ook als de bestekken toen beter waren gecontroleerd waren er nu kredietoverschrijdingen geweest. Bovendien diende de gemeente zonder de raad te informeren aanvullende wensen in bij Hoogveld. Nu grip op het project krijgen door terug te gaan naar de basis is een oplossing, maar zegt niets over wat er de afgelopen 4 jaar is misgegaan. De antwoorden op de zgn. ’30 vragen’ hadden zorgvuldiger moeten zijn. Er moet een dekking worden aangegeven voor de kosten van 567.000 euro die de gemeente aan Nelissen voorschiet. De zware eisen die Nelissen aan de parkeerplaatsen stelt blijven hangen. Het college geeft aan dat er pas in september of oktober een exploitatieovereenkomst met Nelissen zal zijn. Is het niet mogelijk nu een bepaalde zekerheid te verkrijgen door de afspraken tot nu toe vast te leggen? De formulering in het raadsvoorstel krediet “onder voorwaarde van vergoeding door derden” veronderstelt de zekerheid dat we die ook krijgen.

Weert Lokaal: Afspraken zijn niet contractueel vastgelegd, vergunningen zijn er niet op tijd. Er is onvoldoende controle op de stukken. Er zijn afspraken gemaakt over extra uitgaven zonder dat de raad daarvan in kennis is gesteld. Nu blijken er extra advieskosten te zijn. Er moet nu gezocht worden naar meer besparingen, bv. in de begeleiding van het project. Het wordt steeds onduidelijker, nu komt er weer een aangepast raadsvoorstel voor 6 juli. Voordat de raad een besluit neemt moet duidelijk zijn of ING akkoord is met het project. Ook moet helder zijn hoe het parkeren wordt geregeld. Dit laatste hoeft niet vóór 6 juli duidelijk te zijn, maar kan een keer in de commissie besproken worden.

PvdA: De fractie betwijfelt of het project Poort van Limburg kan worden gerealiseerd met voorliggend kredietvoorstel. Het voorstel geeft aan dat er ‘slechts’ 800.000 euro nodig is, welk tekort zou worden veroorzaakt doordat UWV zich heeft teruggetrokken. Het aanvullend krediet bedraagt in totaal echter 1,7 miljoen euro. De raad heeft in 2009 krediet gesteld. In 2010 heeft een transactie plaatsgevonden zonder de raad daarbij te betrekken. Stoppen met bouwen is geen optie en de gemeente wil een zalencomplex. De gemeente is de regie in dit project echter kwijt. De procesgang is ambtelijk en bestuurlijk onvoldoende geweest. Het is de vraag of de gemeente de regie nu wel heeft en hoe het in de toekomst verder gaat. Het gebouw wordt veel te groot voor waar de gemeente het voor nodig heeft. De PvdA vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. Als het voorstel op 6 juli toch in de raad moet worden behandeld, moeten de stukken vrijdag bij de raadsleden zijn.

SP: De fractie sluit zich aan bij de opmerkingen van de PvdA. Het is wrang dat het gebouw zoveel duurder wordt. Er is inzicht nodig in waar het is misgegaan. De SP kondigt een voorstel in de raad aan om te onderzoeken hoe de procesgang is verlopen en wat er mis ging. De fractie zal dit voorstel vóór de raadsvergadering naar de andere fracties zenden.

D66: De fractie merkt op dat het college ten onrechte denkt dat het probleem met dit extra krediet is opgelost. De projectleiding is te goedgelovig geweest aangaande UWV en Nelissen. Afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Er is een duidelijk gebrek aan sturing geweest bij de gemeente. In het raadsvoorstel worden bij UWV 3 oplossingsrichtingen genoemd, maar niet duidelijk is welke het college adviseert. Het is onbegrijpelijk dat er nog geen overeenkomst met de exploitant is. Kan uit het splitsen van het raadsvoorstel worden afgeleid dat er minder vertrouwen in de exploitant is? Een dekking voor het tweede deel van het krediet ontbreekt. Niet duidelijk is wat er gebeurt als Nelissen niet tekent. Het extra bedrag van 150.000 euro voor advieskosten had in de turnkey-overeenkomst opgenomen moeten zijn. Het pand als gemeente zelf gebruiken leidt tot meerkosten voor de inrichting. Het moeten verkopen in deze economisch slechte tijd, waarin er al veel leegstaande kantoorpanden zijn, leidt tot een lagere opbrengst dan de door de gemeente gemaakte kosten. Het voorstel is niet duidelijk. D66 is het eens met het voorstel tot uitstel van de VVD. Voor D66 zijn voorwaarden voor instemming het huurcontract met de exploitant (derhalve de dekking voor het bedrag voor het zalencentrum) en de overeenstemming met ING.

 

Toezeggingen

·        Berekening hoeveel de gemeente er op toelegt als er geen huurder of koper voor het kantoorgebouw komt en als er geen huurder van het zalencomplex komt naar raad zenden.

·        Kosten voor complex uitsplitsen in kantoor, zalen en parkeergarage. Daarbij betrekken het aanbestedingsvoordeel en de vraag hoe het mogelijk is om als gemeente onder het bestek te gaan zitten als het risico van de aanbesteding bij de projektontwikkelaar ligt en dan als gemeente toch meer kosten moeten maken.

·       In de raadsvergadering terugkomen op het grip krijgen op de situatie.

·        Het raadsvoorstel wordt aangepast en zo spoedig mogelijk naar de raad gezonden (eerder dan na de reguliere collegevergadering van 5 juli a.s.).

·        Een bundel met de vanavond en eerder schriftelijk gestelde vragen en de antwoorden daarop wordt eveneens zo spoedig mogelijk naar de raad gezonden (eerder dan na de reguliere collegevergadering van 5 juli a.s.).

·        De dekking vanuit de majeure projecten wordt schriftelijk toegelicht.

·        De technische en financiële vragen worden schriftelijk beantwoord, evenals de vragen die specifiek met UWV te maken hebben.

·        Op 30 juni met Hoogveld bespreken of deze ermee instemt dat het raadsbesluit een cyclus later wordt genomen.

·        Bezien of formulering in raadsvoorstel “onder voorwaarde dat” betekent dat gemeente in september nog terug kan als Nelissen zich terugtrekt.

 

Advies commissie

De commissie concludeert:

·        dat de aanvullende informatie gebundeld schriftelijk indien mogelijk morgen, maar anders vrijdag wordt aangeleverd;

·        dat de raad geen besluit zal nemen als er geen duidelijkheid is omtrent de overeenstemming met ING;

·        dat er over openbaar aanbesteden nu niets te zeggen is;

·        dat met Hoogveld wordt besproken wat de consequenties zijn als de raad in september een besluit neemt.

Aan de hand van de nog te ontvangen stukken zal blijken of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

4.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,