CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 23-06-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), V.A. van Brussel (D66), H.J.W.M. Van de Loo (WL), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

Afwezig de leden

---

 

 

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA) en J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen (CDA) en A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

J. van Gilse, E. Kerssemakers, T. van Tilburg, T. Passau, B. van Dijk, M. Arts, L. Koppen, T. Nooijen, M. Jans, M. Dolders, M. ’t Hardt, H. Aben (PRC)

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Aan het einde van de commissievergadering vindt er een besloten deel van de vergadering plaats over Complex Poort van Limburg. De commissie besluit aan de agenda toe te voegen het agendapunt “Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 in Kampershoek-Noord van de familie Van den Boogaert”.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 23-06-2011

 Aanvullende agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken d.d. 11 mei 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie RZ 11-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 mei 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: SP en D66 vragen antwoordbrief 212 op.

5.3: Op verzoek van de VVD wordt toezegging 6 betrokken bij agendapunt 11 (voortgangsrapportage stadhuis).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

 

De heer A. Jacobs wordt aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De fracties VVD, PvdA en WL hebben schriftelijk vragen ingediend over de onderwerpen bouwplannen Smolenaersgroep Diesterbaan, Hoco beton, Swaans beton, plan Heidehof, bestemmingsplan Buitengebied, verkoopresultaten Vrouwenhof en Laarveld (bijlagen). Deze worden ter vergadering door de wethouders beantwoord. Vóór de volgende commissiecyclus ontvangt de commissie een memo met de stand van zaken bouwplannen Smolenaersgroep Diesterbaan (TOEZEGGING). Het CDA stelt mondeling vragen over de regionale uitvoeringsdiensten en Lemmers. De commissie ontvangt een memo over de gevolgen van het uitblijven van een aanvraag van Lemmers van een vergunning voor de vestiging van een bedrijfshal in  Nederweert (TOEZEGGING). De vragen van de SP over de procedure N280 en het CDA over wozoco Rietstraat worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Schriftelijke vragen VVD

 Schriftelijke vragen PvdA

 Schriftelijke vragen Weert Lokaal

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA maakt zich zorgen om de financiële risico’s zoals aangegeven in de risicoparagraaf en de paragraaf grondbedrijf. Er is ten opzichte van 2009 niet veel verbeterd. De jaarrekening is vaag over de te nemen beheersmaatregelen. Deze maatregelen zouden moeten bestaan uit kostenbeperking en het spoedig uitgeven van gronden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,- voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart en bodemnota en de integratie van bodemsaneringsbeschikkingen en - gegevens in het bodeminformatiesysteem.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt om inzicht in waarom er zoveel moet worden uitgegeven. De VVD vindt het vreemd dat er budget wordt gevraagd terwijl nog niet bekend is wat het opstellen gaat kosten.

 

Toezeggingen

De commissie ontvangt een memo over wat er nog moet gebeuren.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen jaarverslag uitvoering omgevingsrecht 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat de vacature bij de afdeling MBZ weer (tijdelijk) is opgevuld, terwijl er op de ambtelijke organisatie bezuinigd moet worden. D66 twijfelt aan de haalbaarheid van projektmatige aanpak ICT en werkprocessen in 2011 en verzoekt om inzicht in de aansprakelijkheidsrisico’s bij de termijnoverschrijding bij milieuvergunningen. D66 is voorstander van het afschaffen van de welstandscommissie en vindt het aantal afgewezen plannen erg groot. Het lijkt er op dat de welstandscommissie te kritisch is.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd of het aantal overige controles bij bouwen en ruimtelijke ordening in 2010 is teruggelopen naar 0 en zo ja, wat daarvoor de reden is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de zesde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd over de rijroute van de vrachtwagens, de communicatie daarover met de omgeving en de recente problemen daaromtrent.

 

Conclusies

In de volgende rapportage een chronologisch overzicht opnemen, engineeringskosten verduidelijken en inzicht in eventuele meerkosten geven.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Bijlage Verkeer - Routering bouwprojecten.pdf

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen 

12.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 en beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal en PvdA vragen aandacht voor initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan. In hoeverre ligt duidelijk vast wat wel en niet mag? De PvdA vindt de grootte van de kavels in het middengebied van 15 ha. dusdanig dat de raad wensen en bedenkingen zou moeten kunnen uitbrengen in geval van aankopen van meer dan 4 ha. Het CDA merkt op dat de mogelijkheden nu verruimd zijn ten opzichte van het plan uit 2003, door marktomstandigheden. Deze omstandigheden mogen echter niet allesbepalend zijn. De afstemming van bedrijven per bedrijventerrein wordt losgelaten, m.n. bij kantoorfuncties. Rondom de stadspoort van 60 meter hoog is ook ruimte voor kantoren. Willekeurig in het plangebied kunnen bedrijfsverzamelgebouwen ontstaan. Kantoorfuncties moeten in het stedelijk gebied worden gerealiseerd, maar is daar voldoende ruimte? Het CDA merkt verder op dat op de gronden die de gemeente uitgeeft thans een hogere bouwhoogte mogelijk is dan in het vorige plan. De vraag is of de grondprijs daarmee ook stijgt. Ook blijkt het plan nu minder cultuurhistorische bescherming te bieden dan voorheen. De kavelgrootte in het middengebied geeft weinig mogelijkheden voor het tegengaan van onwenselijke activiteiten of vestigingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer P.J.J. Neijnens, Maaseikerweg 65 te Weert, om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het bouwen van een woning op het adres Wilhelminastraat 40.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en VVD zijn van mening dat het raadsvoorstel terecht voorligt gelet op de kavel en hetgeen er overblijft als er gebouwd wordt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan “Maaseikerweg 78”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt de onderbouwing van het raadsvoorstel summier. Er wordt alleen gesteld dat realisatie van een extra woning niet in het bestemmingsplan past.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van ten Brinke Poortier Roemein Projecten B.V. om medewerking aan een herontwikkeling van het perceel Roermondseweg 201/203 en omgeving.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het terecht dat dit verzoek wordt afgewezen gelet op eerdere projecten die zijn afgewezen. Er mag best iets komen, maar niet dit.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

15A.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 in Kampershoek-Noord van de familie Van den Boogaert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat de waarde van de grond in deze fase behoorlijk hoog is. Vergelijkbare gronden in gemeenten als Venlo en Echt-Susteren worden aanzienlijk goedkoper uitgegeven.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen en acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Opschonen buitengebied (bespreken brief van college met reactie n.a.v. motie).

 

Toezeggingen

Deze zomer bezien of de ene lokatie waar het om gaat toch aangepakt kan worden. De commissie informeren waarom er al dan niet wordt gecontroleerd aan de Standaardmolen.

 

Conclusies

De fracties begrijpen niet dat deze noodkreet wordt gedaan door de ambtelijke organisatie. Er zijn maar 2 of 3 gevallen in Weert die onder deze opschoonactie zouden vallen. Dat kost hooguit een paar dagen. De commissie vindt dat er aan de Standaardmolen ook gecontroleerd moet worden. De fracties vinden het jammer dat er alleen argumenten worden aangedragen om iets niet te doen. Flexibiliteit en motivatie ontbreken.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

BESLOTEN GEDEELTE

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de derde tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment aankondiging onderwerp en besluiten tot besloten vergadering  

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken niet-openbare informatie Complex Poort van Limburg.

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2011,

 

De commissiegriffier,                                       De voorzitter,