CONCEPT-ADVIESLIJST EXTRA VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 26-05-2011

 

Voorzitter

L.C.G.  Kusters (WL)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA) en P.J.H. Sijben (CDA)

Afwezig de leden

H.J.W.M. Van de Loo (WL)

 

 

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

F.L.J.A. Adriaens (WL), G.J. van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), G.W.J. GabriŽls (WL), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) en H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels (VVD) en H.A. Litjens (WL)

 

 

Ambtelijke ondersteuning

J. van Gilse, E. Kerssemakers, M. Meertens, T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts, H. Velders, R. van de Tillaar, L. van de Laar, H. Aben (PRC)

 

 

Openbaar deel

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 6 (Beekstraatkwartier) is van de agenda verwijderd en niet door de commissie behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 26-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

WOZOCO Laarveld (informatief, bespreking B&W-besluit 3 mei 2011; presentatie door dhr. Segers van Wonen Weert en dhr. Van der Wulp van Cleevis-Kleinjans Architecten).

 

Toezeggingen

De opmerkingen van de commissie worden meegenomen bij de besluitvorming in het college. Het plan wordt meer in overeenstemming gebracht met het beeldkwaliteitsplan en opnieuw aan de commissie voorgelegd.

 

Conclusies

Geconstateerd wordt dat het plan niet past binnen het beeldkwaliteitsplan, niet akkoord is bevonden door de welstandscommissie en niet in de omgeving met landelijk karakter past. De raampartijen moeten de buitengevels van het gebouw Ďspeelserí maken. De kap dient beter aan te sluiten bij het landelijke karakter van de omgeving. De huurprijs moet in het oog worden gehouden en het feit dat er voor een bijzondere doelgroep wordt gebouwd. Bezien moet worden of er binnen het financiŽle kader andere mogelijkheden zijn.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment opening en woord dhr. Segers

 Geluidsfragment presentatie dhr. Van der Wulp

 Geluidsfragment bespreking 1e termijn

 Geluidsfragment bespreking 2e termijn

 Geluidsfragment bespreking 3e termijn

 

 

  

5.

Onderwerp

Complex Poort van Limburg (informatief; geen stukken).

 

 

Wethouder Kirkels leidt het onderwerp in. De commissie besluit om dit agendapunt verder in beslotenheid te behandelen. De SP-fractie neemt niet deel aan de besloten vergadering.

 

 

 Geluidsfragment tot besloten deel

 

 

 

6.

Onderwerp

Beekstraatkwartier.

 

 

Dit agendapunt is vervallen.

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2011,

 

De commissiegriffier,                                    De voorzitter,

 

 

 

P.A.W. Otten                                                  L.C.G. Kusters