ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 11-02-2010

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts, M. van Aken

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 11-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 14 januari 2010;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 21 januari 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennis genomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 14-01-2010

 Overzicht conclusies info RO 21-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari

       2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1 N.a.v. een vraag van de PvdA-fractie naar de stand van zaken beantwoording brief PvdA d.d. 11 januari 2010 inzake aanbestedingsbeleid zegt wethouder Sijben toe dat deze aspecten zullen worden betrokken bij het nieuw op te stellen aanbestedingsbeleid dat aan de orde komt in de eerste reguliere vergadering van de raad na de verkiezingen (TOEZEGGING).

5.3 M.b.t. Stationsstraat 6 is een notitie ontvangen. De PvdA-fractie verzoekt de voortgangsrapportage op te schonen. De vragen van de fractie Kernpunt over kraan(huis) Landbouwbelang en woningbouw Altweerterheide worden door wethouder Kirkels ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken Lemmers Food Group.

 

Toezeggingen

Zowel het verslag van het openbare deel van de hoorzitting als van het besloten deel zal aan de raad beschikbaar worden gesteld.  

 

Conclusies

Het college zal op 23 februari a.s. een besluit zal nemen op de bezwaren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de fractie SP over illegaal lozen op een leiding door Lemmers Food Group wordt ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ter uitvoering van de regeling Limburgse Energie Subsidie (LES) (raadsvoorstel 10 03 030).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad 2009 (raadsvoorstel 10 03 031).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt de toegevoegde ontheffingsmogelijkheid voor afhankelijke woonruimten t.b.v. verzorging ouderen of hulpbehoevende familieleden een prima regeling.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen in het gebied nabij Roermondseweg, spoorlijn Weert-Roermond en Tungelroysebeek) (raadsvoorstel 10 03 032).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is niet akkoord met het afwijzen van dit verzoek. Afgezien van het gebied van de Tungelroyse beek is het landschap niet dusdanig waardevol dat er geen ontwikkelingen zouden mogen plaatsvinden. Het voorgestelde plan zag er prima uit en was economisch gezien een goede ontwikkeling. De fractie SP is akkoord met het voorstel. In de open ruimte bij de meanderende Tungelroyse beek mag een ontwikkeling als voorgesteld niet gebeuren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Tungelroy 2009 (raadsvoorstel 10 03 033).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA betreurt het dat er geen ontwikkeling plaatsvindt aan de Tungelerdorpsstraat en vraagt zich af of het verstandig is om buiten de provinciale contouren te bouwen zoals aan de Truppertstraat. Het is prima dat er woningbouw wordt gepleegd waar behoefte aan is en dat dit gefaseerd gebeurt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De wethouder beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

·          dierenbegraafplaats Diesterbaan (PvdA);

·          bouw- en milieuvergunning maatschap Schram (Weert Lokaal);

·          bouwactiviteiten Maaseikerweg-Castertweg (CDA en Weert Lokaal);

·          pand Coenen aan de Roermondseweg (CDA).

De vraag of er een sloopvergunning is afgegeven voor het pand hoek Maaseikerweg-Castertweg wordt schriftelijk beantwoord vóór de volgende commissievergadering (TOEZEGGING).

Mw. Beenders (PvdA) bedankt de ambtelijke organisatie voor de prima ondersteuning die zij de afgelopen 4 jaar hebben geleverd aan de commissieleden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 april 2010,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,