ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 14-01-2010

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts, M. van Aken, M. Jans,

J. Ploumen, H. Sonnemans

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 9 (vaststellen bestemmingsplan binnenstad) wordt op verzoek van het college van de agenda afgevoerd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2009;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 3 december 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 26-11-2009

 Overzicht conclusies info RO 03-12-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 november en 9 december 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: het antwoord op brief 492 (rappel brief d.d. 23-03-2009 met betrekking tot bebouwingsplan Multifunctioneel Centrum (bedrijfs-verzamelgebouw) locatie Uilenweg) zal naar de commissie worden gezonden (TOEZEGGING). Betrokkene ontvangt een tussenbericht over de stand van zaken.

N..a.v. vragen over de brieven 493, 494, 495 en 496 wordt afgesproken dat de commissie een resumé over de situatie van het magazijn aan de Stationsstraat 6 ontvangt (TOEZEGGING). 

5.3: de voortgangsrapportage wordt geactualiseerd, m.n. de stand van zaken vliegtuiglawaai, woningbouw Altweerterheide en bomen aan de Herenhuisstraat. De ter vergadering mondeling door de wethouders verstrekte stand van zaken vliegtuiglawaai en truckcity wordt op de voortgangsrapportage opgenomen, daarna kunnen de acties vervallen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken stappenplan verplaatsing eierverwerkingsbedrijf Lemmers.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

De commissie uit zijn ongenoegen over de gang van zaken rondom de accountantsverklaringen die door Lemmers Food Groep zijn aangeleverd, en waarvan er één vervalst blijkt te zijn. Het bedrijf schaadt de belangen van zijn werknemers, de omwonenden en de gemeente. De commissie is volledig geïnformeerd en zal verder op de hoogte worden gehouden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Blaakven (raadsvoorstel 10 01 012).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad 2009 (raadsvoorstel 10 01 013).

 

 

Dit onderwerp is op verzoek van het college van de agenda verwijderd en zal voor de volgende cyclus opnieuw worden geagendeerd.

 

Bestanden

 Brief College B&W

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen Eerste herziening 2009 Beeldkwaliteitsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 10 01 014).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De suggestie van de CDA-fractie om kunststof kozijnen als optie in Laarveld te gebruiken wordt meegenomen bij de verdere planuitwerking.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Werkmansweg 155” (raadsvoorstel 10 01 015).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal, SP en PvdA zijn van mening, dat het bouwblok niet moet worden doorsneden door de openbare weg. De openbare weg moet als zodanig gebruikt kunnen blijven worden. Als de situatie van de openbare weg niet verslechtert behoeft deze niet omgelegd te worden. Verslechtert de situatie wel dan moet de weg om het bouwblok heengelegd worden of de uitbreiding moet aan de andere kant van de weg komen. Het CDA is akkoord met het voorstel zoals het voorligt. De VVD-fractie wijst er op, dat de ondernemer op korte termijn uitsluitsel dient te krijgen. 

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt conform advies commissie aangepast.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad het bestemmingsplan vast te stellen onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de weg bereikbaar en berijdbaar blijft en draagt het college op de tekst in het raadsvoorstel dienovereenkomstig aan te passen. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Antwoordbrief inzake Werkmansweg 155

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen ter plaatse van Zoomweg 36 (raadsvoorstel

10 01 018).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stelt dat als de bouwvergunning en milieuvergunning van de maatschap Schram onherroepelijk zijn geworden het bedrijf op slot zit vanwege de geuremissie. De bedrijfswoning wordt al 12 jaar als burgerwoning gebruikt, dit is al die tijd gedoogd. Door voorliggend besluit te nemen mag de familie Kolthof er niet blijven wonen en lopen zij financiële schade omdat de woning alleen als bedrijfswoning verkocht mag worden. Weert Lokaal stelt voor het voorstel terug te zenden en te bepalen dat de woning als burgerwoning gebruikt mag worden.

 

Toezeggingen

Vraag of bouwvergunning en milieuvergunning maatschap Schram inmiddels onherroepelijk zijn geworden wordt schriftelijk beantwoord.

Juridische consequenties van bestemmen als burgerwoning onderzoeken, overleg voeren met provincie Limburg en situatie bewonende familie voor korte termijn, verkoopmogelijkheden woning en belangen aangrenzend landbouwbdrijf bezien. Commissie informeren.

 

Advies commissie

De commissie gaat ermee akkoord dat het voorstel blijft zoals het is en het college met een nieuw voorstel komt als blijkt dat de woning toch als burgerwoning bestemd kan worden. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Antwoordbrief inzake Zoomweg 36

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Raadsconsultaties

13.

Onderwerp

Participeren in Stichting WoonstadWeert.nl (raadsvoorstel

10 01 016).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het oprichten van een stichting een zwaar middel en is van mening, dat het ook eenvoudiger moet kunnen.  

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet grondverwerving Provisus Stichting Sint Jozef (raadsvoorstel 10 01 017).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2009 om:

1. Over te gaan tot ondertekening van de Realisatie- en Turnkey-overeenkomst complex Poort van Limburg;

2. Wethouder Kirkels te machtigen om namens de burgemeester te tekenen (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en PvdA).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen. 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2010,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,