ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 29-01-2009

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

G. Soyügüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken, T. Zusterzeel, J. Ploumen, M. Arts, P. Kuppens en H. Sonnemans, alsmede de heer Corsten van de gebiedscommissie Nederweert.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·                      Agendapunt 14 (plattelandsvernieuwing) behoort tot de portefeuille van wethouder Sijben en wordt na 7 behandeld.

·                      Bij agendapunt 6 (Lemmers) is op 27 januari een notitie toegezonden.

·                      Bij agendapunt 12 is een onderdeel van het raadsvoorstel gewijzigd.

·                      Bij agendapunt 14 is op 26 januari de concept-overeenkomst met de heer Koppen toegestuurd.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 29-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 27 november 2008;

B.  Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 18 december 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld; van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie RO 27-11-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2   Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 5 november 2008 en 10 december 2008.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties

 

 

5.3: de vragen over bomenkap Theunishof/BC worden snel beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen en raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

6.

Onderwerp

Bespreken notitie stand van zaken Lemmers Food Group.

 

Toezeggingen

Het verloop van de inspraakprocedure en het concept-besluit wordt in openbaarheid in commissie of raad besproken; indien noodzakelijk wordt het ondernemersplan in beslotenheid behandeld.

 

Conclusies

De commissie is akkoord met de gedane toezegging.

 

Bestanden

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken brief fractie Kernpunt d.d. 30 oktober 2008 inzake mestvergistingsinstallatie in LOG Tungelroy. Hierbij wordt tevens een toelichting gegeven op de emissie-eisen intensieve veehouderij die vanaf 2010 gaan gelden (geagendeerd op verzoek van de fractie Kernpunt).

 

Toezeggingen

Er vindt nog nader onderzoek plaats naar de stankoverlast in de omgeving van het bedrijf Saes. Over de uitkomsten hiervan worden de commissie en de omwonenden geïnformeerd.

 

Conclusies

Er wordt door de gebiedscommissie Nederweert in het voorjaar een excursie georganiseerd voor de commissie RO, raadsleden van Nederweert, de dorpsraad Tungelroy en de heer Saes naar de mestvergistingsinstallatie in Sterksel. Hierbij wordt ook een discussie over nut en noodzaak van een dergelijke installatie alsmede combi-wassers gehouden.

 

Bestanden

 Brief Kernpunt inclusief antwoord

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

A.  Beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000,-- ter voorfinanciering van een woonrecht verband houdende met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, met als dekking de reserve plattelandsvernieuwing.

B.  Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen op de 3 overeenkomsten waarbij gemeente Weert betrokken is

(09 02 018).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal constateert een verschil tussen het raadsvoorstel en het schema van de overeenkomsten. Deze fractie pleit voor een snelle aanplant van het terrein (als compensatie van natuur voor industrieterrein de Kempen). Weert Lokaal is niet akkoord met de financieringswijze, die door de provincie wordt opgelegd, maar niets met ruimtelijke ordening te maken heeft. De fractie kan zich wel vinden in de bedrijfsverplaatsing en de overeenkomst met de heer Koppen.

De SP-fractie gaat ervan uit, dat beleidsregels van de gemeente ook bij  andere instanties die in het buitengebied werkzaam zijn kenbaar moeten zijn en in acht worden genomen.

De fractie Kernpunt vindt het een vreemde constructie en vreest leegstand en ruimtevervuiling op het platteland.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geïnformeerd over het bedrag dat in het fonds plattelandsvernieuwing zit.

 

Advies commissie

Met inachtname van het standpunt van de fractie Weert Lokaal (niet akkoord met de financieringswijze, wel akkoord met de bedrijfsverplaatsing en de overeenkomst) acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

De vragen over een logiesgebouw voor buitenlandse werknemers in het LOG en over de LPG-installatie aan de Maaseikerweg worden ter vergadering door de wethouder beantwoord.

Op verzoek van de fractie Weert Lokaal wordt een notitie opgesteld over de zaken die de gemeente in 2008 bij de Raad van State heeft verloren, welke notitie in een volgende commissievergadering wordt besproken (TOEZEGGING).

In de volgende commissievergadering wordt gesproken over het al dan niet meedoen van de gemeente aan de subsidieregeling aanpak zwerfafval (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget ad € 310.000,- voor het digitaliseren van bouwvergunningendossiers en deze via internet beschikbaar stellen (09 02 013).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,- als bijdrage in het tekort op de grondexploitatie van het project Binnenmolen aan de Looimolenstraat (09 02 014).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op, dat het verhogen van de grondprijs voor sociale woningbouw niet heeft geleid tot kostendekkendheid. PvdA en Kernpunt geven aan dat het budget ook aangewend moet worden voor een kwaliteitsverbetering in het gebied (inrichting van de straat).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de meerjarenbegroting onderhoud gemeentegebouwen 2009-2013 (09 02 015).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het grondprijsbeleid 2009 (09 02 016).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA-fractie is verheugd over het toevoegen van een categorie in Kanaalzone I; de prijsstelling kan een impuls zijn voor Kanaalzone I. De kredietcrisis kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van projecten, dit dwingt tot nadenken over het verhogen van de grondprijs. Er dienen goede afspraken tussen gemeenten te worden gemaakt en er moet gebouwd worden naar behoefte. De PvdA is voorstander van het bevriezen van de grondprijzen op het nivo van 2008, waarbij een creatieve oplossing voor de gevolgen hiervan voor het exploitatieplan wordt bedacht.

Weert Lokaal wijst er op, dat Vrouwenhof de gevolgen van de financiële crisis al ondervindt. Weert Lokaal, SP en Kernpunt vinden de grondprijzen voor sociale woningbouw al jaren veel te hoog. Sociale woningbouw zou gestimuleerd kunnen worden door verlaging van de grondprijs. De fractie Kernpunt wil met prijsbevriezingen niet vooruit lopen op landelijke maatregelen zoals het opschorten van de overdrachtsbelasting. De VVD vindt, dat de grondprijzen laag moeten blijven, zodat mensen uit Zuid-Oost Brabant zich in Weert vestigen. Het CDA is akkoord met het voorstel, inclusief prijsindexeringen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. De fractie PvdA beraadt zich over prijsbevriezing. Mocht de PvdA toch akkoord gaan met het voorstel, dan wordt tijdig aangegeven dat het als een hamerstuk kan worden behandeld.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Nota grondprijsbeleid 2009

 Wijziging nota grondprijsbeleid 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

13.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de fa. Derckx ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen.

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 825.000,-- voor de verwerving van percelen gelegen aan de Suffolkweg 50

(09 02 017).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Als de onderbouwing van de waarde van de gronden niet ter inzage heeft gelegen wordt deze nog vóór de raadsvergadering verstrekt.

 

Advies commissie

Onder voorbehoud van de nog te ontvangen onderbouwing van de waarde van de gronden acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken notitie beleidskeuzes bestemmingsplan Binnenstad.

 

Toezeggingen

Het horecabeleidsplan wordt aangepast als gevolg van de beleidskeuzes voor het bestemmingsplan binnenstad.

 

Conclusies

De commissie kan zich vinden in de notitie, maar wijst op het belang van handhaving na vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Bestanden 

 Gespreksnotitie

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over de minder fraaie plekken in de binnenstad, het te huur staan van veel bedrijfsruimtes in Centrum-Noord, een woning aan de Odamolenstraat en het te slopen huis aan de Maaseikerweg worden ter vergadering door de wethouder beantwoord. De twee antwoordbrieven van het college op de brieven van de belangengroep bereikbaar wozoco Boshoven worden naar de commissie gezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2009,

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,