ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 26-11-2009

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP) (tot 20.25 uur), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

G. Soyugüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. van Tilburg, M. Arts, G. Konings, H. Janssen, P. Kuppens, O. Hermus, L. Koppen en J. Ploumen

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. van den Berken, commercieel directeur van Adriaens Molenbouw (hij spreekt op persoonlijke titel) m.b.t. agendapunt 7 (windenergie).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 9: op 25 november 2009 is een brief ontvangen n.a.v. vragen van mw. Beenders (PvdA) over het grondprijsbeleid 2010.

Agendapunt 15: bij brief van 10 november 2009 is een overzicht van de stand van zaken Ruimte-voor-Ruimte woningen ontvangen.

De fractie Kernpunt wijst er op, dat de nieuwbouw van de basisschool in Stramproy en van het Bisschoppelijk College niet in de informatieve vergadering van de commissie RO zijn behandeld. De griffier gaat dit na en beziet wanneer dit alsnog kan (TOEZEGGING).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 22 oktober 2009;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 15 oktober 2009.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 22-10-2009

 Overzicht conclusies info RO 15-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 oktober en 4 november 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: N.a.v. een vraag van de fractie SP zal worden nagegaan of brief nummer 415 nog deze maand kan worden afgedaan. De heer Beuvens zal telefonisch worden geïnformeerd (TOEZEGGING).  

5.3: De vraag van de PvdA-fractie of er al veel verzoeken om vrijstelling t.b.v. wonen op verdiepingen zijn binnengekomen wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2009 (raadsvoorstel 09 12 156).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vraag van de fractie Kernpunt over het erratum op p.79 (of het nog zinvol is om 12 jaar na de herindeling met Stramproy baatbelasting van (dit jaar) € 3.480,- aan te houden) zal schriftelijk worden beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van de volgende informatie inzake windturbines:

·      De groei van Windenergie op land (werkdocument naar aanleiding van het windsymposium 7 juli 2009 );

·      Quick scan naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Weert d.d. juli 1999;

·      Feiten en ficties windenergie;

·      Testresultaten kleine windturbines;

·        Schema “duurzame ontwikkeling”.

 

Toezeggingen

De studie uit 1999 zal worden geactualiseerd met de huidige windmolenmodellen, mogelijke lokaties en rendement.

Energybowls op masten worden in 2010 betrokken bij het bestemmingsplan Buitengebied.

 

Conclusies

De commissie pleit voor het gebruik van duurzame energie; er bestaat verschil van mening over de invulling.

 

Bestanden

 Geluidsfragment spreekrecht 

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de fractie PvdA over de kwestie Lemmers worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Nota grondprijsbeleid 2010 (raadsvoorstel 09 12 166).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA is verheugd dat de grondprijs niet wordt verhoogd, maar betreurt het dat dit vorig jaar niet kon toen de fractie dat voorstelde. De risico’s waar toen op gewezen werd zijn er nu ook. De PvdA is niet gecharmeerd van de financiële dekking van de projecten Kampershooek-noord en Laarveld. De PvdA vindt het opnemen in overeenkomsten met derden van de bepaling dat in geval van functiewijziging van een gebouw dient te worden bijbetaald een goede zaak. Het CDA is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Prioriteiten reserve Stadsvernieuwing 2009

- 2013 (raadsvoorstel 09 12 167).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA vreest dat er tekorten ontstaan doordat de reserve stadsvernieuwing wordt gevoed vanuit de grondexploitatie. De fractie is van mening, dat het centrumgebied Leuken bij de prioriteiten had moeten staan. Leuken wordt nu naar achteren geschoven, terwijl Vrouwehof er aan vast wordt gebouwd. De fractie Kernpunt betreurt het knelpunt Leuken. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit tegelijkertijd met Vrouwehof zou worden opgepakt, maar dit is niet gebeurd. Ook wijst Kernpunt er op, dat de saneringskosten soms meevallen voor de gemeente, het is een dynamisch systeem.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bijdrage voor de sociale huurwoningen aan het Kerkplein in Stramproy (raadsvoorstel 09 12 168).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Kernpunt wijst er op, dat dit project in de informatieve vergadering van de commissie RO is behandeld en tijdens een informatieavond met de omwonenden is besproken. Zowel de commissie als de omwonenden konden ermee instemmen. 

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Ter inzage leggen van het ontwerpbesluit tot onteigening van gronden in het bestemmingsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 09 12 169).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Verlengen van de mogelijkheid om een projectbesluit te laten nemen door het college van Burgemeester en wethouders met de daaraan verbonden bevoegdheid af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan (raadsvoorstel 09 12 170).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal wil niet voor langer dan één jaar verlengen. De PvdA wijst er op, dat het een bevoegdheid van de raad betreft en vindt niet dat deze raad voor de nieuwe raad moet beslissen over het delegeren. De fractie Kernpunt vindt het een zorgvuldige procedure, er blijven voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel zal worden aangepast, zodat de delegatie wordt verlengd met één jaar en jaarlijks een voorstel ter zake aan de raad zal worden gedaan. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Zeven Ruimte voor Ruimtelocaties

buitengebied Weert (raadsvoorstel 09 12 171).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal wenst een regeling in het bestemmingsplan opgenomen te hebben die het mogelijk maakt dat mensen een all-in unit kunnen plaatsen voor mensen die zorg nodig hebben. Het dient niet zo te zijn dat het bestemmingsplan telkens aangepast dient te worden. De fractie Kernpunt plaatst vraagtekens bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling en vraagt zich af of de gemeente daar wel aan mee moet werken. De uitvoering stagneert en zorgt ervoor dat er concentraties van bebowuing en lintbebouwing ontstaan op plekken waar dat nooit het geval was en het ook niet wenselijk is. De kwaliteit van het buitengebied wordt aangetast. De fractie Weert Lokaal merkt op dat de Ruimte-voor-Ruimte-regeling financieel niet haalbaar is. De fractie Kernpunt is niet akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

De regeling in het bestemmingsplan voor mantelzorgwoningen wordt bekeken en indien nodig aangepast conform het besprokene in de commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities en raadsconsultaties

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009 inzake de stand van zaken Ruimte-voor-Ruimte woningen.

 

Toezeggingen

De vragen van de fractie Weert Lokaal over panden aan de Zoomweg in Altweerterheide en de mogelijkheid van ‘outsourcen’ worden schriftelijk beantwoord, indien mogelijk voor de volgende commissievergadering.  

 

Conclusies  

Geen.  

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 oktober 2009 om in te stemmen met de notitie ‘Aanzet verkenning t.b.v. de regionale woonvisie Weerterkwartier 2010-2014’ (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies  

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 oktober 2009 om vast te stellen de algemene verkoopvoorwaarden bij verkoop particuliere bouwkavels en bedrijfskavels (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 3 november 2009 om:

1.   Vast te stellen het eindverslag inspraak en het verslag vooroverleg.

2.   In te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Tungelroy 2009 en het plan in procedure brengen (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. een vraag van de fractie PvdA wordt toegezegd de commissie te informeren nadat het overleg met de exploitant van de dierenbegraafplaats heeft plaatsgevonden (TOEZEGGING). De stand van zaken Stationsstraatproject wordt ter vergadering toegelicht. De vraag van de CDA-fractie over selectiecriteria voor bouwprojecten in Weert wordt ter vergadering door de wethouder beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2010,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,