ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 22-10-2009

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD), G. Soyugüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. van Tilburg, T. Passau, M. Arts, L. Koppen, H. Sonnemans, M. Bessems, M. van Aken, A. Cramers, H. Creemers en P. Kuppens

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op verzoek van de fractie PvdA wordt de kwestie Lemmers geagendeerd als punt 13A.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 22-10-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Ruimtelijke Ordening d.d. 10 september 2009;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 15 oktober 2009 .

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van het overzicht wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 10-09-2009

 Overzicht conclusies info RO 15-10-2009

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 23 september 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.3: Weert Lokaal merkt op dat de windmolens niet in het milieubeleidsplan zijn verwerkt. De vraag van Weert Lokaal over de brief aan de aanvrager van Truck City wordt ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord. N.a.v. een vraag van het CDA over de stand van zaken van de projecten waarin in het kader van de recessie zou worden geïnvesteerd zegt wethouder Kirkels toe, dat de stand van zaken van deze 6 projecten in een brief aan de commissie wordt toegelicht (TOEZEGGING). Er is een memo inzake vliegtuiglawaai Kleine Brogel uitgedeeld, waarmee de toezegging op de voortgangsrapportage wordt nagekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 09 11 130).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009 inzake de gewijzigde realisatieovereenkomst Kerkplein Stramproy met Van der Looy Projectmanagement BV (presentatie door mw. M. Bessems van de afdeling planrealisatie) (geagendeerd op verzoek van wethouder Kirkels).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Het college kan onder voorbehoud van besluitvorming over de financiën in de raadsvergadering van 9 december a.s. vervolgstappen zetten. Er is brede overeenstemming in de commissie over de wijzigingen in de realisatieovereenkomst, waarvoor zowel door de zakelijke partner als de gemeente behoorlijke inspanningen zijn geleverd. In december wordt in de raad verder gesproken over de nieuwe opzet van het fonds reserve stadsvernieuwing.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezeggingen

N.a.v. een vraag van Weert Lokaal over de stand van zaken bouwplannen Altweerterheide wordt toegezegd dat dhr. Van de Loo de recente brief aan dhr. Kneepkens van aannemersbedrijf Louis Scheepers BV zal ontvangen en het dossier desgewenst kan inzien.

Voor de volgende vergadering wordt geagendeerd een notitie inzake de status van de Ruimte-voor-Ruimte-projecten, incl. straatnaam- en perceelsaanduiding.

De brief van de PvdA d.d. 2-9-2009 over de vestiging van Lidl aan de Oude Graaf wordt in week 44 beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Besluiten een budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van invoering van de omgevingsvergunning (raadsvoorstel 09 11 143).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

A. Vaststellen van de verordening duurzaamheidslening gemeente Weert.

B. Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,- ter uitvoering hiervan (raadsvoorstel 09 11 144).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen Milieubeleidsplan 2010-2013 (raadsvoorstel 09 11 145).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: Bij het aspect duurzame organisatie moet ook sociale duurzaamheid worden uitgewerkt. Bij de doelstelling om het fietsgebruik te bevorderen wordt het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer gemist. Bezien moet worden of de bussen voor het schoolzwemmen kunnen worden ingezet om jonge kinderen naar het NMC te vervoeren.

Weert Lokaal: Is tegen het invoeren van een verhoging van de grondprijs voor bedrijventerreinen die opgeknapt moeten worden, omdat dit prijsopdrijvend werkt.

PvdA: Wil eisen die Bouwbesluit te boven gaan toch afdwingen. Fractie maakt zich zorgen over de slechte score van Weert bij de inzameling van restafval. De PvdA vindt de milieuhandhaving door de gemeente prima en wil het niveau zo houden. Voor bouwlawaai dient geen beleidsnota te worden opgesteld. Voor de bevordering van het fietsverkeer dient gebruik te worden gemaakt van fietsklemmen waar de moderne fietsen goed in passen.

Kernpunt: Vindt het een goed milieubeleidsplan. Betreurt het dat de strekking van de bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 ingediende motie over windturbines (incl. de informatie uit het symposium in Rotterdam) ondanks een toezegging van de wethouder daartoe niet in het milieubeleidsplan is verwerkt.

 

Toezeggingen

Commissie schriftelijk informeren over:

·          overzicht aanvragen, uitgevoerde en nog uit te voeren projecten Actief Bodembeheer de Kempen.

·          informatie over knelpunt intensieve veehouderij.

·          taakstelling Weert Ecologische Hoofdstructuur voor 2018.

In hoofdstuk duurzaamheid van milieubeleidsplan uitwerken:

·          aspect stimuleren gebruik openbaar vervoer;

·          aspect sociale duurzaamheid;

·          onderdeel windenergie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Milieubeleidsplan

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

A. Beschikbaar stellen van een krediet van € 425.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van de woning Wilhelminastraat 63.

B. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Wilhelminastraat 63 ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 11 146).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen en acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 13.

Onderwerp

Bespreken brief d.d. 7 juli 2009 van de fractie SP inzake problemen rond slachtkippenbedrijf aan de Kemperveldweg met antwoord college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 oktober 2009 (geagendeerd op verzoek van de fracties SP en PvdA).

 

Toezeggingen

Commissie zo spoedig mogelijk informeren over:

·          resultaten onderzoek naar het aantal gehouden dieren;

·          de vraag of, als een aanvraag om uitbreiding van het bedrijf wordt ingediend, vooruitlopend op de afhandeling daarvan teveel dieren (moeten) worden toegestaan.

 

Conclusies

Geen. 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Ingekomen brief van fractie SP

 Uitgaande brief aan fractie SP

 Ingekomen mail van mevr. C. Beenders

 Uitgaande brief aan mevr. C. Beenders

 Geluidsfragment 

 

 

 

13A.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2009 om de beslissing op de bezwaarschriften van Lemmers Foodgroup op te schorten (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is volledig geïnformeerd over de stand van zaken en is akkoord met de aanpak van het college.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de fractie SP over de mogelijkheid om de accountant van Lemmers Foodgroup aan te pakken vanwege een onjuiste accountantsverklaring en de af te geven kapvergunning voor de bomen bij de Moeselkerk aan de Nassaulaan worden door de wethouder ter vergadering beantwoord. De brieven van de bomenstichting over de kap van de bomen aan de Herenhuisstraat worden alsnog beantwoord als dat nog niet is gebeurd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2009,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,