ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 10-09-2009

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA),

 

H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), L.C.G. Kusters

 

(Weert Lokaal) (vanaf 20.45 uur), H.P.M. Lempens (VVD),

 

H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), en R.W.M. Jeurissen (CDA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en G. Soyugüzel (PvdA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portfeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Lemmen, H. Ensink, H. Sonnemans, M. Arts, M. Nagel,

 

T. Slenter, T. v. Tilburg, M. v. Aken en P. Kuppens

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Kusters later zal komen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er is één agendapunt toegevoegd, dat vandaag via de mail aan de commissieleden is toegezonden; dit wordt nummer 14B.

Omdat de presentatie bij agendapunt 17 door een externe wordt gegeven, wordt dit punt naar voren gehaald.

Op verzoek van de heer Kusters, zal agendapunt 6 pas worden behandeld nadat hij gearriveerd is.

 

Bestanden

 Agenda 10-09-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Ruimtelijke Ordening d.d. 25 juni 2009;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 2 juli 2009 .

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 25-06-2009

 Overzicht conclusies info RO 02-07-2009

 Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 juli 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ten aanzien van 5.1 verzoekt de SP de schriftelijke antwoorden op de brieven met de nrs. 243, 265 en 310 aan allen te doen toekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen en raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

6.

Onderwerp

Bespreken van de notitie over de zaken die de gemeente Weert bij de Raad van State heeft verloren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Notitie

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Mededeling stand van zaken Lemmers Foodgroup BV.

(geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA)

 

Toezeggingen

Zodra de gerechtelijke uitspraak er is, zal deze worden toegezonden naar de raadsleden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de heer Beuvens over het Beeldkwaliteitsplan Vrouwenhof en een aantal geschreven brieven, worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Realiseren Beekpoort - Poort van Limburg (raadsvoorstel

09 09 111).

 

Expliciete fractie-standpunten

Alle fracties kunnen zich vinden in het plan en hopen dat op zeer korte termijn met de bouw gestart worden.

Over enige punten is een nadere toelichting gevraagd, die ter vergadering is gegeven.

 

Toezeggingen

De huurintentieovereenkomst zal na opstelling ter inzage worden gelegd voor de raad.

De berekening van de financiële consequenties zal naar de commissieleden worden gezonden.

De gevolgen voor de verenigingen zal worden toegelicht in een (geïntegreerde) commissievergadering Welzijn en RO.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 25-08-2009

 B&W-besluit 21-07-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Laarveld 2009 (raadsvoorstel 09 09 119).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Tinnegietersweg-Moeselschansweg (raadsvoorstel 09 09 120).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen bouwverordening (raadsvoorstel 09 09 109).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 77.150,-- voor de bouw van 34 sociale huurwoningen (raadsvoorstel 09 09 110).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Aanpassen welstandsnota 2004 inclusief aanwijzen welstandsvrije gebieden (raadsvoorstel 09 09 118).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14B. 

Onderwerp

Delegeren bevoegdheid projectbesluit Wet ruimtelijke ordening

(raadsvoorstel 09 09 101). 

 

Expliciete fractie-standpunten

De VVD vindt het eigenlijk niet kunnen, dat een voorstel zo laat wordt ingebracht.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit met raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

15.

Onderwerp

Aankopen van gronden en opstallen aan de St. Sebastiaan-kapelstraat 34 (raadsvoorstel 09 09 121).

 

Expliciete fractie-standpunten

De PvdA zou het erg jammer vinden als de gebouwen gesloopt zouden worden. Wethouder Kirkels zegt dat voor een andere invulling gezorgd wordt; er is dan geen bewoning meer mogelijk, maar de gebouwen blijven wel behouden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Notities

16.

Onderwerp

Bespreken van de notitie inzake het verzoek om medewerking aan de realisatie van Truck City.

 

Toezeggingen

Realisatie van een Truck City op de voorgestelde locatie is niet mogelijk. Wel zal gekeken worden naar andere opties bij de 4 gemeenten van de Hoge Dunk (ribben A2). De commissieleden zullen op de hoogte gehouden worden van verder onderzoek.

 

Conclusies

De fracties kunnen zich vinden in de notitie, aangezien dit het gevolg is van een raadsbesluit.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

  

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Bespreken definitief ontwerp nieuwe brandweerkazerne

(Dr. Schaepmansstraat- De Savornin Lohmanstraat) met een presentatie door de heren M. Hoeben en W. Scheffer van BDG Architecten te Zwolle (presentatie en discussie maximaal 30 min.).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties zijn zeer tevreden met het ontwerp en de vormgeving.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2009 inzake afhandeling bezwaren Stationsstraat 6.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Opnemen van een extra categorie sociale huurwoning in grondprijsbeleid 2009.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels heeft informatie over 2 projecten, namelijk:

·          Kerkplein Stramproy. Hier komt een andere woninginvulling (zorgwoningen, huur en vrije sector). Met de woningstichting Stramproy is op hoofdlijnen mondeling akkoord bereikt. Bovendien is een subsidie van de Provincie te verwachten indien gestart wordt vóór 1-1-2010.

·          Stationsstraat. Hier komen 75 huurwoningen (mondelinge overeenstemming met Wonen Weert).

 

De opmerking van de heer Kusters over de informatiebijeen-komst over de moskee op de Biest wordt voor kennisgeving aangenomen.

De vragen van de PvdA over ruimte voor ruimte kavels en het informeren van direct omwonenden bij vergunningsaanvragen, worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededeling wethouder Kirkels

 Geluidsfragment 

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 2009,

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,