ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 25-06-2009

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt) (tot 21.00 uur), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) (tot 20.45 uur), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en G. Soyugüzel (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en R.W.M. Jeurissen (CDA)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. van Tilburg, T. Passau, H. Sonnemans, M. Arts, O. Hermus, P. Kuppens, H. Janssen, L. Koppen en H. Velders

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en feliciteert de heer Soyugüzel die vandaag jarig is en de heer Kirkels die morgen jarig is. De heren Egging (Kernpunt) en Kusters (Weert Lokaal) zullen in verband met andere verplichtingen de vergadering vroegtijdig verlaten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·         Op 18 juni 2009 is een gewijzigde overeenkomst en een gewijzigd raadsvoorstel inzake de verwerving van het eigendom van dhr. Janssen ontvangen (agendapunt 12).

·         Op 22 juni 2009 zijn een aangepast raadsbesluit voor de vaststelling van het bestemmingsplan Rond de Kazerne en een aangepaste plankaart gemaild (agendapunt 10).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 25-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 mei 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 28-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei en 10 juni 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Naar aanleiding van 5.3:

·         Op de vraag van de SP of bij de stukken inzake het besluit op bezwaar betreffende Stationsstraat 6 ook het rapport over de brandveiligheid beschikbaar wordt gesteld, antwoordt wethouder Kirkels bevestigend (TOEZEGGING).

·         N.a.v. een vraag van de PvdA deelt wethouder Sijben mede dat de notitie over de door de gemeente bij de Raad van State verloren zaken vóór het zomerreces naar de commissie zal worden gestuurd (TOEZEGGING).

·         Op de vraag van Kernpunt of het college een standpunt heeft bepaald inzake het initiatief voor truckcity antwoordt wethouder Kirkels dat het college eind juli een notitie ter zake behandelt, die vervolgens naar de raad wordt gezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 09 07 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2008 (raadsvoorstel 09 07 090).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties vinden het een goed rapport. Weert Lokaal en PvdA vragen aandacht voor het halen van de termijnen gelet op het gestelde op pagina 9. De SP is van mening dat expliciet vermeld had moeten worden, dat de gemiddelde lengte van de termijnoverschrijdingen is toegenomen. De SP is verontrust over het toegenomen aantal niet acceptabele controles en de toegenomen afwijkingen op het gebied van constructieve veiligheid. Het CDA is tevreden dat het aantal overtredingen zich weer op een acceptabel niveau bevindt.

 

Toezeggingen

De vraag waarom er bijna tweemaal zoveel volledige controles categorie 1 hebben plaatsgevonden als gepland wordt schriftelijk beantwoord.

Na het zomerreces beleid t.a.v. (geluid van) straaljagers bespreken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarverslag Bouwen en Milieu 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen Nota grondbeleid 2009 (raadsvoorstel 09 07 091).

Hierbij wordt een presentatie verzorgd door de heren O. Hermus en P. Kuppens, afdeling Planrealisatie.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en PvdA vinden dat de gemeente te veel risico’s loopt door de gronden aan te kopen. Die risico’s hadden ook bij de projektontwikkelaar kunnen blijven.

De fracties SP, Kernpunt, Weert Lokaal en PvdA zijn van mening, dat de grens voor grondaankopen waarover het college de raad moet consulteren op € 300.000,- moet blijven liggen. De argumentatie van het college om deze grens op te trekken naar € 500.000,- is uitsluitend gemotiveerd door aantallen raadsconsultaties, maar niet naar de zwaarte van de gevallen. Het CDA gaat akkoord met ophoging van deze grens naar € 400.000,-, de VVD vindt de hoogte van het bedrag niet relevant, maar vindt dat de raad niet achterdochtig moet zijn in de richting van het college, dat voortvarend te werk wil gaan.

De fractie Kernpunt vindt dat de risico’s van het grondbeleid goed in beeld zijn gebracht en heeft vertrouwen in het grondbeleid en de risicoanalyse.

De PvdA-fractie wil het bedrag dat maximaal in het grondbedrijf mag zitten maximeren. De maximale hoogte zou door de raad moeten worden vastgesteld. De VVD vindt dat de raad dit voldoende kan controleren bij de jaarrekening.

 

Toezeggingen

Haalbaarheidstoets grondaankopen Laarveld en jaarlijkse risicoanalyse ter inzage leggen voor commissie. Risico’s grondbedrijf voor een volgende vergadering agenderen (aan de hand van de beschikbaar gestelde stukken bezien hoe het beleid in de praktijk werkt). 

 

Advies commissie

De fracties beraden zich over de wenselijke hoogte van het bedrag van de grondaankopen waarover het college de raad moet consulteren. Het college reageert eventueel nog voor de behandeling in de raad op de discussie in de commissie.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota grondbeleid 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Rond de Kazerne’ (raadsvoorstel

09 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP-fractie stelt dat bij de reactie op de bezwaren aangegeven moet worden dat sommige zaken niet opgelost kunnen worden in het bestemmingsplan, maar hun regeling zullen vinden in het inrichtingsplan. De reactie van het college over de toename van de verkeersdruk is naar de mening van de SP ontoereikend. Het verontrust de SP dat vanwege de leiding van Sabic de veiligheid  (groepsrisico) niet gewaarborgd is.  

 

Toezeggingen

In de begeleidende brief bij de reactie op de bezwaren van omwonenden hen er op wijzen dat sommige aangelegenheden hun regeling zullen vinden in het inrichtingsplan en dat er meerdere mogelijkheden zijn om met de gemeente in gesprek te blijven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘3e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’ (raadsvoorstel 09 07 094).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

1.  Kennisnemen van de bijgevoegde overeenkomst met betrekking tot de verwerving van de eigendom van Th. Janssen BV aan de Victor de Stuersstraat 5 te Weert.

2.  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken (raadsvoorstel 09 07 092).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

In de overeenkomst met Janssen Beheer BV het juiste verwervingsbedrag opnemen.

 

Advies commissie

De commissie adviseert de raad niet tot het uiten van wensen en/of bedenkingen.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment vervolg

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2009 om:

1.     In te stemmen met de projectopdracht Beekstraat Kwartier;

2.     In te stemmen met het Plan van Aanpak Definitiefase;

3.     In te stemmen met het communicatie- en participatieplan (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Wijkenaanpak Fatima

 Wijkenaanpak Leuken

 Wijkenaanpak Weert Centrum

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De volgende vragen worden door wethouder Kirkels ter vergadering beantwoord:

·         Wat wordt er gebouwd op de hoek Onzelievevrouwestraat – Roermondseweg? (PvdA);

·         Wat is de stand van zaken m.b.t. het braakliggend terrein aan de Maaspoort (voormalig pand Korsten)? (PvdA);

·         Wanneer wordt er gebouwd op de hoek Maaseikerweg – Castertweg? (CDA);

·         Heeft de gemeente besloten de bouwprojecten in Altweerterheide voorlopig stil te leggen? (Weert Lokaal).

De vraag van de PvdA naar de stand van zaken van de ontruiming van het perceel van de heer Pruijmboom aan de Roeventerpeelweg n.a.v. vonnis rechtbank wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

Wethouder Kirkels deelt mede, dat de Voedsel- en Warenautoriteit een opleidingscentrum in Horst gaat opzetten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment mededeling wethouder Kirkels

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.43 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2009,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,