ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 17-06-2009

 

 

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD) en G. Soyugüzel (PvdA)

 

 

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

J.M. Cardinaal (VVD) en A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben

 

 

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken en M. Arts

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De advocaat van Lemmers, de heer Heuting, maakt gebruik van het spreekrecht evenals de heer Lelieveld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging (LET OP: besloten en openbaar deel van de vergadering!)

 Agenda 17-06-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeesters en Wethouders d.d. 8 juni 2009 om inzake de aanvraag projectbesluit Lemmers Foodgroup BV:

a.     In te stemmen met beleidsregeling agrarisch gerelateerde activiteiten en de beraadslaging commissie RO voorafgaande aan de vaststelling van deze regeling.

b.     Te weigeren aanvraag project besluit Lemmers Foodgroup BV.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties maken de wethouder en ambtenaren complimenten.

Volgens de SP hangt de kwaliteit van het dossier af van juiste en betrouwbare cijfers die door een deskundige beoordeeld zijn. De SP vraagt zich af of geruchten dat Lemmers het kippenlegbedrijf wil uitbreiden op de achtergrond meespelen. De fracties Weert Lokaal, SP, D66, Kernpunt en CDA vragen zich af wanneer de termijn van vijf jaar begint te lopen. De PvdA houdt vast aan strijdigheid met het huidige bestemmingsplan en vraagt zich af of men tekortschiet als de aanvraag niet getoetst wordt aan de beleidsregel. De betrouwbaarheid van de cijfers roept ook bij deze fractie vraagtekens op. Omdat in strijd met het bestemmingsplan gehandeld wordt, vindt ook de fractie Kernpunt dat de situatie niet langer mag voortduren. Verkeerd gebruik van het bestemmingsplan moet voorkomen worden en het moet zo geregeld worden dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. D66 is blij dat deze zaak nu opgepakt wordt. De zaak nu stilleggen vindt het CDA geen fijn vooruitzicht voor de medewerkers.

 

Conclusies

De fracties kunnen instemmen met de nieuwe beleidsregeling agrarisch gerelateerde activiteiten met de kanttekening van de PvdA en D66 dat de huidige activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat derhalve moet worden overgaan tot handhaving en het opleggen van directe maatregelen. Voor de andere fracties zou een termijn van maximaal 5 jaar aanvaardbaar zijn met de nuance dat verplaatsing van het bedrijf binnen 2-3 jaar voor de SP redelijk zou zijn.

De commissie wil dit onderwerp agenderen voor de raadsvergadering van 8 juli 2009, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Heuting

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Lelieveld

 Geluidsfragment 1e termijn

 Geluidsfragment 2e termijn

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

5.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De wethouder meldt dat er op de B&W-besluitenlijst van vorige week een besluit staat over een aangevraagde revisievergunning van Lemmers. Dit staat geheel los van deze procedure.

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededeling wethouder Sijben 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2009,

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,