ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 28-05-2009

 

 

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

 

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en G. Soyugüzel (PvdA)

 

Afwezig de leden

A.J. Egging (Kernpunt), H.P.M. Lempens (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken, M. Arts, J. Gramberg, T. Passau en T. van Tilburg

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in de commissiezaal omdat de raadzaal gebruikt wordt voor instructie Europese verkiezingen. Hij deelt de bericht van verhindering mee.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 28-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 2009.

B.  Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 23 april 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en het overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 23 april wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 16-04-2009

 Overzicht conclusies info RO 23-04-2009

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.1 De heer Beuvens vraagt kopieën op van antwoordbrieven op ingekomen brieven 148, 149, 151, 152, 158, 163, 164, 172, 176, 180 en 182.

De SP verzoekt het college de brandweer een inspectie te laten uitvoeren naar brandgevaar bij magazijn verpakkingsmateriaal aan de Stationsstraat 6. Volgende vergadering wordt Stationsstraat 6 als agendapunt geagendeerd. (TOEZEGGING)

Ad 5.2 Toezeggingen van de raad van 6 mei zijn nog niet ter kennis van de raad gebracht en worden voor de volgende cyclus opnieuw geagendeerd.

Ad 5.3 De voortgangsrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter meldt dat het werkbezoek aan Wonen Weert niet meer lukt voor de zomer.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met de Voorjaarsnota 2009 (raadsvoorstel

09 06 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie).

 

Toezeggingen

Op 8 juni a.s. neemt het college een principebesluit over het rapport Lemmers, vervolgens wordt het z.s.m. voorgelegd aan de commissie waarna het college een definitief besluit neemt. 

 

Conclusies

Na 8 juni wordt bekeken of het rapport tussentijds nog aan de raad voorgelegd moet worden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP inzake vliegtuiglawaai wordt ter vergadering beantwoord. Klachten over vliegtuiglawaai van Kleine Brogel kunnen gemeld worden bij de milieuklachtentelefoon. De gemeente zal een lijst verzamelen en deze kenbaar maken bij de Belgische luchthaven. Het telefoonnummer van de klachtenlijn vliegveld Budel zal bekend gemaakt worden.

N.a.v. de vraag van de PvdA meldt de wethouder dat de raad morgen een brief toegestuurd krijgt met de stand van zaken betreffende het stadhuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 16’ (raadsvoorstel

09 06 076).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is van mening dat het raadsvoorstel niet compleet is nu perceel nr. 14 er niet bij betrokken is.  

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

Raadsconsultaties

10.

Onderwerp

1.  Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 17 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord.

2.  Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende stukken zonder eindtermijn op basis van art. 10 lid 2 sub b en sub g van de WOB (raadsvoorstel 09 06 077).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd over het bedrag en of er aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009 om akkoord gaan met het

aanpassen van het woningbouwprogramma voor nieuwbouw in Tungelroy.

 

Toezeggingen

De wethouder gaat in gesprek met de provincie over afdracht rode contouren.

Het volledige ETIL-rapport/cijfermateriaal wordt in de leeszaal ter inzage gelegd.

De wethouder gaat op korte termijn in overleg met de dorpsraad.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden 

 B&W-besluit

 Geluidsfragmen

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 april 2009 om:

1.    Akkoord te gaan met het inhuren van extra capaciteit op het gebied van bouwplantoetsing en digitalisering en hiervoor de restanten van de kredieten voor actualisatie bestemmingsplannen, bestemmingsplan Buitengebied en nieuw geurbeleid / strategische milieubeoordeling inzetten;

2.    De gemeenteraad te informeren middels de TILS-lijst.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

N.a.v. het verzoek van Weert Lokaal om Truck City te agenderen wordt afgesproken dat de commissie, gezien de complexiteit, schriftelijk geïnformeerd wordt. De informatiebrief zal vervolgens in de commissie besproken worden. (TOEZEGGING)

De vraag van de PvdA inzake huisvesting buitenlandse werknemers wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.30 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2009,

 

 

 De commissiegriffier,                            De voorzitter,