ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 16-04-2009

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en G. Soyugüzel (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en R.W.M. Jeurissen (CDA)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. van Tilburg, M. Arts, P. Verhappen, A. Cramers, M. Van Aken, T. Zusterzeel, H. Janssen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer L. Roos namens D66 m.b.t. agendapunt 7 convenant duurzame energievoorziening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 16-04-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 5 maart 2009;

B.  Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 12 maart 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de conclusies worden voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 05-03-2009

 Overzicht conclusies info RO 12-03-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart en 18 maart 2009.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Voor kennisgeving aangenomen. Met de portefeuillehouders wordt afgesproken dat de voortgangsrapportage voor de volgende vergadering helemaal wordt opgeschoond. Wethouder Kirkels beantwoordt ter vergadering vragen over Swinnen, planschade Van den Akker-Hijmans en resultaten onderzoek woningmarkt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)  

6.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Voorgenomen standpunt college over aangevraagd projectbesluit en concept-eindverslag inspraak n.a.v. zienswijzen worden door college aan raad/commissie voorgelegd alvorens definitieve besluitvorming.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 25 februari 2009 om:

1.        Kennis te nemen van het convenant “Gezamenlijk omschakelen naar een duurzame energievoorziening”;

2.        In te stemmen met het ondertekenen van het omschakelconvenant 16 maart a.s.;

3.        In te stemmen met het opstellen van een SLOK-aanvraag voor 1 september 2009;

4.        In te stemmen met het aanwijzen van een duurzaamheidscoördinator;

5.        Dit advies ter kennis te brengen van de commissie RO (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Rapport provincie en Senternovem over plaatsing windturbines in Weert ter inzage leggen voor commissie en onderwerp bespreken.

 

Conclusies

Het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator is niet meer aan de orde. De raad hoeft hiervoor dan ook geen budget beschikbaar te stellen. Het aangaan van het convenant is een collegebevoegdheid. De commissie kan opmerkingen maken over de inhoud van het convenant. Dit is niet het geval.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2009 om:

Kennis te nemen van de evaluatie van de ingediende milieuklachten in 2008 (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

De ambtenaren, die milieuklachten afhandelen, gaan een rijvaardigheidstraining en een cursus omgaan met gevaarlijke stoffen volgen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP over het gebruik van energiebesparende verlichting in de openbare ruimte wordt door wethoouder Sijben beantwoord. Nagegaan wordt of de verlichting bij de school Aan de Bron te sterk is. Indien dit het geval is wordt deze aangepast (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “1e partiële herziening Paraplubestemmingsplan Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en evenementen”, met bijbehorende toelichting (raadsvoorstel 09 05 052).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de aankoop van woningen in het WVG-gebied Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat (raadsvoorstel 09 05 053).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is van mening, dat de WVG alleen voor de Hegstraat zou moeten gelden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2009’ (raadsvoorstel 09 05 054).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt, dat ook bij doorverkoop van sociale koopwoningen een anti-speculatiebeding van bijvoorbeeld 10 jaar zou moeten gelden. De PvdA stelt, dat de norm voor het kunnen kopen van een sociale koopwoning in Weert lager moet zijn dan de landelijke norm, omdat woningen in Weert minder duur zijn. Ook de PvdA vindt, dat er een anti-speculatiebeding voor sociale koopwoningen moet worden gehanteerd. Tot slot merkt de PvdA op, dat door de prijsstijgingen van de woningen in Weert de sociale koopwoningen na een aantal jaren geen sociale koopwoning meer zullen zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (raadsvoorstel 09 05 055).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Mepro Weert III BV/Holding Meulen Bedrijven BV inzake het project Laarveld;

B.   Verstrekken van een krediet van € 4.400.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van een aantal percelen ten behoeve van dit project (raadsvoorstel 09 05 056).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal uit bedenkingen tegen het overnemen van de eigendommen, omdat de verkoop van de huizen in Laarveld zal tegenvallen. Als de gemeente de grond koopt en ermee blijft zitten, zijn de rentelasten voor de gemeente. De fractie gaat er niet mee akkoord dat de gemeente de financiële risico’s, die de verkopende partij destijds bewust genomen heeft, overneemt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De fractie Weert Lokaal is tegen het voorstel. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

A.  Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van panden aan de Straevenweg 1/1a en 18 van Beheersmaatschappij Veredelingsindustrie Weert B.V. respectievelijk Maessen Groep B.V.

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 910.000,- respectievelijk € 490.000,- (incl. notariskosten) voor de verwerving van beide percelen (raadsvoorstel 09 05 057).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels doet de volgende mededelingen:

1)      Er is voortgang geboekt in het project PDV-lokatie Roermondseweg. De commissie stemt in met het rechtstreeks in de raad van 6 mei a.s. agenderen van een voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt op 22 april a.s. beschikbaar gesteld, indien het college op 21 april akkoord gaat.

2)      Wonen Weert heeft vooroorlogse woningen in Fatima opgeknapt in nauw overleg met bewoners. Hierover is een DVD-presentatie uitgebracht.

3)      Er wordt voor 22.000 woningen in Weert een glasvezelaansluiting gerealiseerd. Hiermee zijn niet alleen de commerciële en sociale dienstverlening, maar ook de werkgelegenheid gediend.

N.a.v. een vraag van de PvdA wordt afgesproken een bezoek aan Wonen Weert te organiseren (TOEZEGGING).

De vraag van het CDA over de verhuur van de aangekochte appartementen rondom het stadhuis wordt ter vergadering beantwoord.

De brief van de wethouder over de samenstelling van de welstandscommissie wordt naar Weert Lokaal gezonden (TOEZEGGING).

N.a.v. een vraag van de fractie Kernpunt zegt de wethouder toe de commissie schriftelijk te informeren over het initiatief truckcity, nadat het college dit heeft besproken (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededelingen Wethouder Kirkels

 Geluidsfragment rondvraag

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter vraagt aandacht voor het werkbezoek aan de mestvergistingsinstallatie in Sterksel op 22 april a.s.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2009,

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,