ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 05-03-2009

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.C.A. Huijs

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA) en G. Soyügüzel (PvdA)

Afwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), A.J. Egging (Kernpunt) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemer aan de beraadslagingen

De heer A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, P. Verhappen, H. Kessels, P. de Sera, H. Eggengoor, H. Sonnemans

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

§     De brief van het college d.d. 4 maart jl. inzake bomenkap wordt zo nodig behandeld bij agendapunt 6.

§     Bij de rondvraag van wethouder Kirkels zal deze een mededeling doen en mondeling ingaan op art. 40 vragen van Weert Lokaal inzake inschrijving voor bouwkavels.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 05-03-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 29 januari 2009;

B. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 5 februari 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van het overzicht wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie RO 29-01-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2   Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 t/m 5.3 worden voor kennisgeving aangenomen.

Van 5.3 wordt geschrapt: ‘verwerven eigendom Stapershofpad 10 Tungelroy’, ‘bomenkap’ en ‘subsidieregeling zwerfafval’.

N.a.v. de opmerking van de PvdA dat de subsidieregeling zwerfafval vandaag geagendeerd zou worden, antwoordt de wethouder dat de gemeente dit jaar niet meedoet aan deze subsidieregeling, maar dat het zwerfafval wel aangepakt wordt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen inzake bomenkap zijn bevredigend beantwoord.

N.a.v. vragen van Weert Lokaal wordt de commissie geïnformeerd over de aanpak van de gevaarlijke situaties bij bermverharding. (Toezegging)

 

Bestanden

 Antwoordbrief inzake bomenkap

 Geluidsfragment bomenkap

 Geluidsfragment rondvraag

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van het Structuurvisie fase-1 document en de  Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen (09 03 036).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vraagt zich o.a. af wat de consequenties zijn voor de grondprijzen. Deze fractie wenst geen wozoco op Laarveld.

In tegenstelling tot hetgeen op blz. 29 in dit voorstel staat, wil de PvdA dat in de raad teruggekomen wordt op de bouwlagen. Dat is ook conform een aangenomen amendement van deze fractie.

De wethouder verzoekt de fracties om technische vragen tussentijds in te sturen, zodat die voor de raadsvergadering beantwoord kunnen worden, opdat men maximaal geïnformeerd kan debatteren.

 

Toezeggingen

§     De definitieve ontsluiting van Laarveld wordt t.z.t. voorgelegd aan de commissie.

§     Er wordt nog een voorstel aan de commissie voorgelegd wat te doen met € 36.000,- voorzieningen.

§     De lijst ruimtelijke ontwikkelingen wordt heroverwogen, want daar staan ten onrechte gebouwen op.

§     Voorstellen m.b.t. het ringbaanstelsel komen terug na uitgebreid participatieproces.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Structuurvisie Fase-1

 Meerjareninvesteringsplan

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

8.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de heer B.P.A. Otten en mw. J. Smink aan de Rietstraat 2 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.  Verstrekken van een krediet ad € 780.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (09 03 030).

 

Toezeggingen

Op verzoek van het CDA zal nog bericht worden wat de WOZ-waarde van het pand is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 januari 2009, waarbij de volgende voorstellen inzake welstand en deregulering voor advies aan de commissie worden voorgelegd:

A.  In principe instemmen met het voor een proefperiode van 4 jaar aanwijzen van gebieden zoals in de toelichting genoemd en weergegeven op bijlage I en II waarin geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. Proefperiode opstarten met ingang van publicatie definitief besluit;

B.    In principe instemmen met verdere verruiming van de sneltoetscriteria zoals is aangegeven in de toelichting;

C.  In principe instemmen met het aanwijzen van het grondgebied van de    gemeente Weert als welstandvrij gebied voor de in de toelichting aangegeven thema’s voor zover niet gelegen aan de openbare weg (geagendeerd op verzoek van college).

 

Expliciete fractiestandpunten

Om scheve verhoudingen te voorkomen roept de PvdA op om de welstandsvrije percelen aan de sportzone Leuken en kanaalzone II niet ver van elkaar af te geven. Goede monitoring is voor Weert Lokaal een voorwaarde. De VVD is voor afschaffing van het welstandsbeleid omdat de criteria subjectief zijn en zou de welstandstoets willen vervangen door simpele regels die voor iedereen duidelijk zijn. De SP gaat ervan uit dat er een evaluatie komt aan het einde van de proefperiode. Voorts is de SP van mening dat het zonder welstand niet veel slechter kan. De PvdA hoopt dat in de evaluatie ook de architectuurambitie bij welstandsvrije bouw meegenomen wordt. Weert Lokaal wil dat de tijd in beeld gebracht wordt en dat alle plannen voorgelegd worden aan welstand, opdat de verschillen inzichtelijk worden en blijkt of welstand wel of niet nodig is. Deze fractie vraagt zich af of het aangewezen gebied geschikt is voor deze proef.

 

Toezeggingen

De wethouder deelt het voorstel om het welstandsvrije gebied te clusteren en een evaluatie zal in het stuk opgenomen worden. Ook wordt opgenomen hoe en wanneer de monitoring plaatsvindt. Gelet zal worden op tijd en kwaliteit.

 

Conclusies

De commissie kan zich unaniem vinden in een proefperiode van vier jaar waarbij nadrukkelijk naar voren is gekomen de behoefte om te monitoren en te evalueren en de manier waarop de evaluatie aangepakt gaat worden.

 

Bestanden

 B&W-besluit

  Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009 om:

a. niet akkoord gaan met de ondertekening van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst;

b.  instemmen met en ondertekenen van de brief aan de familie Bocken;

c.   instemmen met en ondertekenen van de brief aan de gemeenteraadsleden (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

De wethouder zal de familie Bocken persoonlijk laten weten dat het gesprek niet goed verlopen is.

 

Conclusies

Bij dit dossier gaat alles mis wat mis kan gaan. De PvdA kan zich vinden in de beslissing, maar betreurt het dat personen beschadigd zijn en dat de antwoordbrief van het college al op de website stond voordat de familie Brocken in kennis was gesteld. De fractie hoopt dat hier lering uit getrokken wordt. De SP is het eens met de voorliggende brief, maar wijst op de verstoorde verhoudingen met de familie Bocken en betreurt het eveneens dat de familie het antwoord via internet moest vernemen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Brief woningbouw Stapershofpad

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels licht de gang van zaken toe n.a.v. art. 40 RvO-vragen van Weert Lokaal inzake inschrijving bouwkavels.

 

 

De wethouder doet mededelingen over de bouwactiviteiten en de inzet van het bedrijfsteam m.b.t. de kredietcrisis.

De vragen van de PvdA inzake de regionale woonvisie, Isis, landbouwbelang, Poort van Limburg, het prijsverzamelgebouw met parkeergarage en de kraan van Landbouwbelang worden ter vergadering beantwoord. Wel wijst de PvdA op de bittere noodzaak van een parkeerterrein bij het Ceresgebouw.

§     De wethouder deelt mee dat de wozoco’s vertraging oplopen. In de raad van maart of april wordt gemeld hoeveel vertraging wordt opgelopen en of alsnog begonnen kan worden. (Toezegging)

§     De vraag van Weert Lokaal naar de samenstelling van de welstandscommissie op het moment dat besloten werd dat een pand aan de Molenstraat binnen de kaders van de welstand valt, wordt schriftelijk beantwoord. (TOEZEGGING)

§     De vraag van de PvdA naar de stand van zaken Wet voorkeursrecht stadhuis wordt schriftelijk beantwoord. Afgesproken is dergelijke informatie te clusteren, maar hier wordt een uitzondering gemaakt. (Toezegging)

§     De commissie ontvangt een herziene lijst met aangepaste data waarop aangegeven wordt welke verschuivingen hebben plaatsgevonden. De commissie ontvangt eveneens een lijst met correcties waar het wozoco Groenewoud betreft. (Toezegging)

§     In een Info RO wordt teruggekomen op de kraan en het kraanhuisje van Landbouwbelang. (Toezegging)

 

Bestanden

 Brief artikel 40 inzake inschrijving bouwkavels

 Geluidsfragment artikel 40 brief inzake bouwkavels

 Geluidsfragment Kanaalzone I en Straevenweg

 Geluidsfragment meldingen recessie

 Geluidsfragment rondvraag

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2009,

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,