ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 28-02-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD), H.J.H. Beuvens (SP) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. Passau, L. de Loo, M. Arts, B. Frohn, P. Hecker, M. van Aken, H. Creemers, T. Zusterzeel

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De vergadering wordt geopend. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Beuvens (SP). De heer B. Lempens (VVD) meldt zich aan als extra deelnemer aan de beraadslagingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Voor agendapunt 12 (woontoren Bloemen) zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1.      Paul Gielis namens de bewoners Roermondseweg;

2.      Paul Gouw namens bewoners appartementen Bloemen fase I,

beiden namens het actiecomité “Stop woontoren Bloemen”.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 12 wordt naar voren gehaald.

 

Bestanden

 Agenda RO 28-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 17 januari 2008;

B.  Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad
d.d. 10 januari 2008;

C. Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst
d.d. 24 januari 2008.

 

 

Worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 17-01-2008

 Advieslijst Opiniërende raad 10-01-2008

 Overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO 24-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Voortgangsrapportage: huisvesting Polen in Vosseven: fractie Kernpunt wijst vanwege hun economisch belang op de noodzaak van goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Het onderwerp wordt geagendeerd zodra het college een standpunt heeft ingenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Op verzoek van de VVD-fractie wordt bekeken of in beslotenheid in het presidium over deze kwestie kan worden gesproken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwep

A.    In stand laten van het besluit van 19 september 2007 waarbij verklaard is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nr. 97, plaatselijk bekend Kempenweg 90 te Weert;

B.    Ongegrond verklaren van de hierboven genoemde bezwaren van Straatman Koster Advocaten, namens Mourik Groot-Ammers BV (raadsvoorstel 08 03 033).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is niet gerust op een goede afloop van de procedure en twijfelt over de houdbaarheid van een ongegrondverklaring. Er is geen onderbouwing voor de financiële haalbaarheid van natuurontwikkeling op deze plek. Weert Lokaal stelt een andere aanpak voor die tot hetzelfde resultaat als onderhavig voorstel zou kunnen leiden. De fractie zal deze met de betrokken medewerkers bespreken voor de raadsbehandeling.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Adcies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van het eerste cluster woningen in het WVG-gebied Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat (raadsvoorstel 08 03 043).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en Kernpunt zijn geen voorstander van toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De fractie Weert Lokaal opteert voor optie B, de fractie Kernpunt is tegen het voorstel en de andere fracties kiezen voor optie A.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit aan de Bergsheisteeg/ Bocholterweg (raadsvoorstel 08 03 035).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Adcies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg in verband met de door de heer J.C. van de Vin ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een paardenstal (raadsvoorstel 08 03 039).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is van mening, dat dit soort zaken sneller moet worden afgerond.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.                    

 

Notities

12.

Onderwerp

Bespreken memo inzake woontoren Bloemen fase 2 ter zake van de aspecten:

·    voor wat voor soort bouwplannen wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt;

·    de verhoging van het gebouw;

·    de definitie van een landmark;

·    verkeersbewegingen fietsers;

·    stand van zaken onderzoeken geluidsbelasting, luchtkwaliteit en schaduwwerking;

·    inkijk vanaf toren;

·    de gevolgen als de vergunning niet vóór 1 juli 2008 is aangevraagd. 

 

Toezeggingen

Zie bij conclusies.

 

Conclusies

Na het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken vindt collegebesluitvorming plaats. Hierbij worden de vragen van de sprekers betrokken. Ook zal worden ingegaan op de verdere procedure en de positie van college en raad. Het verslag van de inspraakavond wordt aan betrokkenen gezonden. De commissie zal een volgende keer op dit onderwerp terugkomen. De belanghebbenden worden dan uitgenodigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Spreekrecht de heer Gielis

 Spreekrecht de heer Gouw

 

 

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Weert Lokaal stelt voor de bijeenkomst over milieubeleid te laten plaatsvinden op 6 maart. De griffier zal nagaan of dit mogelijk is.

N.a.v. een vraag van het CDA zal worden nagegaan of de systematiek van de huisnummers van de appartementen van het Beracomplex aan de Twijnderstraat afwijkt van het reguliere (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,