ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 27-11-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (WL)

Afwezig de leden

H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), G. Soyügüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. van Aken, T. Passau, Th. v. Tilburg, L. Koppen, H. Sonnemans en M. Arts

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Duurzaam bouwen behoort tot de portefeuille van wethouder Sijben en wordt daarom na agendapunt 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 27-11-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.                  Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 9 oktober 2008;

B.                  Vaststelling advieslijst extra openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 23 oktober 2008;

C.                  Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 23 oktober 2008.

 

 

Advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld en van het overzicht met conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 09-10-2008

 Advieslijst RO 23-10-2008

 Overzicht conclusies infobijeenkomst 23-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 29 oktober 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.1 De vraag van Weert Lokaal over de LPG-inrichting aan de Maaseikerweg wordt ter vergadering beantwoord. De brief van de fractie Kernpunt over LOG en mestvergistingsinstallatie wordt op 2 december a.s. in het college behandeld.

Ad 5.3 beleidsregels windmolens worden geagendeerd voor de maartvergadering. De stand van zaken ILG-gelden wordt schriftelijk verstrekt. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.                  Behandelen van de najaarsnota 2008;

B.                  Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C.                  Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 08 12 201).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van de stand van zaken Lemmers, aan de hand van de brief van het college d.d. 24 oktober 2008 aan de advocaat van de heer Lemmers (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie).  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Het college deelt de commissie de stand van zaken op 16 januari 2009 mede en dan worden de verdere stappen bezien. De PvdA deelt mede te overwegen de raad voor te stellen een raadsonderzoek uit te voeren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Toekennen van planschadevergoeding en vergoeding kosten voor contra-expertise schaderapport ten name van de heer J. Peerlings en mevrouw G.M. Peerlings-Briels, Horsterweg 72 Stramproy (raadsvoorstel 08 12 190).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal vindt de afhandelingstermijn van 5 jaar niet goed.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

A.                  Aanwijzen van percelen ten oosten van het bedrijventerrein Roermondseweg/Moesdijk alsmede het perceel Roermondseweg 100 als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;

B.                  Aangeven dat die gronden zullen worden opgenomen in de vast te stellen structuurvisie (raadsvoorstel 08 12 208).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal vindt de vestiging van het voorkeursrecht voorbarig, aangezien er nog geen overeenkomst met ondernemers is, maar is vóór het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade nieuwe Wro' (raadsvoorstel
08 12 184
).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is niet akkoord met de termijnen in de verordening. Weert Lokaal is van mening, dat de termijn van artikel 2 dient te worden teruggebracht naar 6 weken en de termijn in artikel 6 lid 8 dient te worden verlengd naar 8 weken. De fracties PvdA en CDA zijn gelet op de noodzaak van een zorgvuldige besluitvorming akkoord met de voorgestelde termijnen. Het CDA kan wel instemmen met een verlenging van de termijn in artikel 6 lid 8 van 4 naar 6 weken.

 

Toezeggingen

Een memo met een vergelijking van de thans voorgestelde termijnen met de oude termijnen wordt vóór de raadsvergadering naar de commissie gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, kennisnemen van de ingediende zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Noord, Graswinkel en 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’ (raadsvoorstel 08 12 185).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 (raadsvoorstel 08 12 188).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Opnieuw vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen (raadsvoorstel 08 12 189).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA vindt het ambitieniveau is redelijk.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

15.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 12 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord (raadsvoorstel 08 12 187).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Aanvullende informatie ligt vanaf morgen in het geheime kastje ter inzage.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. vragen van de PvdA-fractie over het gewijzigde bouwplan Emmasingel-Paradijsstraatje wordt toegezegd het collegebesluit ter zake toe te zenden. Tevens wordt afgesproken in de informatiebijeenkomst voor de commissie RO op 18 december a.s. kort te laten zien hoe het bouwplan er aanvankelijk uitzag en hoe het zal worden.

De vragen van de PvdA-fractie over het bouwplan Sutjensstraat-Sutjensdwarsstraat-Kerkstraat worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2009,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,