CONCEPT-ADVIESLIJST EXTRA VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING
D.D. 23-10-2008

 

 

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (KP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (WL), H.P.M. Lempens (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

G. Soyügüzel (PvdA) en H.J.W.M. van de Loo (WL)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Meertens, T. Passau, Th. v. Tilburg en M. Arts

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 23-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

A.   Toewijzen van het verzoek van ARAG Rechtsbijstand namens de heer Th. van den Akker en mevrouw H. Hijmans om een planschadevergoeding als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van het appartementencomplex ´Panorama de Hameij´;

B.   Toekennen van een planschadevergoeding tot een bedrag van € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van de uitbetaling (raadsvoorstel 08 10 182).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties betreuren het, dat de afhandeling van onderhavig planschadeverzoek veel te lang heeft geduurd en zijn akkoord met het voorstel.

De SP plaatst kanttekeningen bij de tussentijdse informatievoorziening over de stand van zaken aan verzoekers en aan de SP-fractie. De SP is van mening, dat de bewoners aan de Jan van de Kroonstraat meer planschade ondervinden dan de bewoners van de Noordkade. De fracties Weert Lokaal, PvdA, VVD, Kernpunt en CDA verzoeken om een overzicht van de gang van zaken vanaf 18 augustus 2005 met daaraan gekoppeld een voorstel van het college voor een andere manier van werken.

 

Toezeggingen

Een rapportage over de gang van zaken in dit dossier wordt (al dan niet openbaar) ter kennis van de commissie gebracht. Hieraan is niet meteen een voorstel gekoppeld om de procesgang aan te passen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

Het betreffende raadsvoorstel wordt gepubliceerd na besluitvorming in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2008.

 

 

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

5.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,