ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 17-01-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

Afwezig de leden

S. Altun (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemer aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, H. Creemers, P. Verhappen, R. Reumers, P. Otten

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De vergadering wordt geopend.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·    aanvullende agenda 10-01-2008: agendapunt 9 toegevoegd (voorkeursrecht omgeving stadhuis);

·    memo uitgedeeld: onjuistheid in raadsvoorstel aanpassing startersregeling (agendapunt 12) rechtgezet;

·    memo uitgedeeld: informatie verstrekt over woontoren Bloemen n.a.v. verzoek fractie PvdA, vooruitlopend op behandeling artikel 40 RvO-brief in de raadsvergadering van 30 januari a.s.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 17-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 29 november 2007;

B.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 6 december 2007.

 

 

Geen opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de conclusies wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 29-11-2007

 Conclusies RO 06-12-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 8 november 2007 en 12 december 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel
08 01 003).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers Foodgroup.

 

Toezeggingen

Vóór 24 januari 2008 wordt een overzicht van de ontvangen klachten aan de commissie verstrekt.

 

Conclusies

Het onderwerp wordt besproken in de informatieve bijeenkomst van de commissie RO op 24 januari 2008, in openbaarheid, tenzij dit niet mogelijk is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwep

Aanwijzen van percelen met de daarop staande panden in het gebied omsloten door de Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat, als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (raadsvoorstel 08 01 021).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal en Kernpunt wijzen op de risico´s verbonden aan de Wet voorkeursrecht gemeenten. Weert Lokaal merkt op, dat er geen zicht bestaat in de gevolgen v.w.b. de exploitatieopzet en de financiering. Het CDA wijst op het belang van een goede externe communicatie. Alle fracties zijn van mening, dat de procedure uiterst zorgvuldig is uitgevoerd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ´Centrum Swartbroek´ (raadsvoorstel 08 01 006).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “2e partiële herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost en West” (raadsvoorstel 08 01 007).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met aanpassing van de ´Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007´ (raadsvoorstel 08 01 004).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is blij met alle uitbreidingen van mogelijkheden voor starters.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.375.000,-- ten behoeve van de sloop, sanering en bijkomende kosten van onderzoek en begeleiding van het pand en perceel Straevenweg 3-5 (raadsvoorstel 08 01 020).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA merkt op dat de huidige situatie aan kanaalzone I verre van ideaal is: er is sprake van leegstand, vervuiling en vandalisme. De PvdA wijst op het belang van handhaving. Alle fracties zijn blij met de bereikte oplossing. Kernpunt vindt dat er een gezond financieel plaatje bij het voorstel zit.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

A.        Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de erven Mertens aan de St. Donatuskapelstraat 18 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.        Verstrekken van een krediet ad € 500.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (raadsvoorstel 08 01 010).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Akon B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I (raadsvoorstel 08 01 011).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Bart Beheer Weert B.V., van het pand Houtstraat 6a ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I (raadsvoorstel 08 01 013).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Bocken, Stapershofpad 10 ten behoeve van woningbouw in Tungelroy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.000,-- voor de verwerving van het perceel en notariskosten ten behoeve van de woningbouw in Tungelroy (raadsvoorstel 08 01 014).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

A.        Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de beëindiging van het erfpacht van de schutterij St.Job in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.        Verstrekken van een krediet van € 1.225.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het erfpacht in Vrouwenhof (raadsvoorstel 08 01 019).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de fractie Weert Lokaal over de Biesterbrug, van de fractie PvdA over het voormalige Dumecoterrein en de woontoren Bloemen en van de fractie Kernpunt over het plan Bloemen worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,