ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 12-06-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (Kernpunt) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA) en H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben, A.W.P. Kirkels, L.F.A. Heuvelmans en S.H.M. Strous

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Passau, T. van Tilburg, M. Arts, P. Otten, H. Sonnemans, M. Weijers, H. Creemers, L. Koppen, J. Gramberg en P. Verhappen

 

 

Algemeen

 

 

Onderwerp

In memoriam Marco Lempens.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

M.b.t. agendapunt 17 (Heugterbroekdijk):

·     de heer J. Pleunis, namens de dorpsraad Laar, Laarderheerd 7, 6003 PB Weert (zie bijlage).

M.b.t. agendapunt 17A (brief SP inzake bouwplannen Moesel):

·     mevrouw R. Verstappen, mede namens de heer W. de Lorijn, Nassaulaan 3, 6006 CM Weert;

·     de heer J. Smeets, Nassaulaan 3b, 6006 CM Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Uitgedeeld is een brief van de heer J. Driessen bij agendapunt 12.

Bij agendapunt 14 is een gewijzigd raadsvoorstel met memo ontvangen.  

Op verzoek van de SP wordt de brief van de SP d.d. 15 april 2008 over bouwplannen Moesel (raadsbrief 2008/146) als agendapunt 17A aan de agenda toegevoegd.

De agendapunten 17 en 17A worden vóór 11 behandeld.

Agendapunt 18 betreft een collegebevoegdheid en wordt van de agenda verwijderd.

 

Bestanden

 Agenda RO 12-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 8 mei 2008;

B.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst
d.d. 15 mei 2008.

 

 

Geen opmerkingen. Worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 08-05-2008

 Overzicht conclusies infobijeenkomst 15-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2008 (vervalt).

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De vraag van het CDA naar de stand van zaken bedrijf Swinnen wordt ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2008, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 05 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag bouwen en milieu 2007 (raadsvoorstel 08 07 105).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Jaarverslag Bouwen en Milieu

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de PvdA over de kwestie Lemmers worden ter vergadering door wethouder Sijben beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidsnota Huisvesting buitenlandse werknemers (raadsvoorstel 08 07 090).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA acht goede huisvesting voor buitenlandse werknemers en handhaving van belang. Ook moet er aandacht zijn van de gemeente voor de maatschappelijke effecten van de toestroom van Poolse werknemers (culturele voorzieningen). De SP vindt dat de nota explicieter moet zijn waar gesproken wordt over ‘goede’ afspraken en ‘goed’ beheer.

 

Toezeggingen

Na de zomer de commissie informeren over de inventarisatie van de situatie en de aantallen personen, alsmede de resultaten van de handhaving. Met Punt Welzijn overleggen wat er gedaan kan worden voor de Polen. Hierbij de suggestie meenemen om Poolse vrouwen die door hun huwelijk met een Nederlandse man hier wonen hierbij te betrekken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van de vier ingediende bezwaarschriften tegen het gevestigde voorkeursrecht op percelen en panden aan de Hegstraat e.o. en handhaven van het primaire besluit d.d. 30 januari 2008 (raadsvoorstel 08 07 097).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen 

Geen.

 

Advies commissie

De fractie Weert Lokaal is niet akkoord met het voorstel. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Beekstraat Kwartier (huidige stadhuislocatie e.o.) (raadsvoorstel 08 07 098).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (raadsvoorstel
08 07 104).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. De PvdA is van mening, dat een uitbreiding van woningbouw niet mogelijk moet zijn. Het perceel aan de Heugterbroekdijk nummer 8 is te groot.

 

Toezeggingen

Na de zomer in een informatieve bijeenkomst de commissie informeren over de lokaties van de compensatiewoningen.

Het raadsvoorstel wordt gewijzigd in die zin, dat het perceel aan de Heugterbroekdijk nummer 8 wordt verkleind, mits gegarandeerd blijft dat zich aldaar geen agrarisch bedrijf kan vestigen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Verwerven grond en opstallen gelegen aan de Heerweg 19 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling Kampershoek-Noord (raadsvoorstel 08 07 096).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA betreurt het dat het pand gesloopt wordt, maar is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 127.000,-  inclusief BTW voor de bouw van bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16 (raadsvoorstel 08 07 112).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt de kosten van de verbouwing erg groot in verhouding tot de kosten van de aankoop.

 

Toezeggingen

De vraag waarom er maar één offerte is gevraagd wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

17.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en Vos Projectontwikkeling Weert BV ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw op het perceel gelegen aan de Heugterbroekdijk te Laar (raadsvoorstel 08 07 108).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP en de PvdA vinden dat het college goede argumenten moet hebben om het advies van de dorpsraad naast zich neer te leggen. De PvdA stelt dat er teveel woningen worden gepland op een lokatie waar we dat niet willen. Er dient zuinig te worden omgesprongen met de beschikbare ruimte. Het CDA is van mening, dat door de voorgestelde bebouwing de kerk niet meer centraal in het dorp ligt en vindt de lokatie aan de Laarderschans beter, maar vindt het ook begrijpelijk dat het proces zo gelopen is. Weert Lokaal stelt dat de taken en bevoegdheden van de wijk- en dorpsraden duidelijker moeten worden om misverstanden en teleurstelling te voorkomen.

 

Toezeggingen

Nagaan of de gemeente een verslag heeft gemaakt van de bespreking op 22 mei 2007 met de dorpsraad. Indien dit niet het geval is, ontvangt de commissie een reactie van het college op het verslag van de dorpsraad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17A.

Onderwerp

Bespreken van de brief van de fractie SP d.d. 15 april 2008 inzake informatie bouwplannen Moesel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Door de beantwoording van de brief van de SP en de toelichting daarop door de wethouders is er een compleet beeld van de situatie verkregen. Het is aan de fracties om hier al dan niet vervolg aan te geven.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatie-overeenkomst voor 19 starters-appartementen op de hoek Penitentenstraat-Rumoldusstraat
(plan hoek Snijders) (raadsvoorstel 08 07 114).

 

 

Dit agendapunt is vervallen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels vermeldt de stand van zaken inzake de woontoren Bloemen. De vraag van Weert Lokaal over de sanering van Coveco wordt ter vergadering door wethouder Kirkels beantwoord. Wethouder Kirkels kondigt aan dat er n.a.v. de motie ingediend bij de behandeling van de begroting over de jongerenhuisvesting een brief aan de raad wordt gestuurd waarin wordt gemeld, dat een bedrag van 115.000 euro niet voldoende is. De wethouder deelt ook mede, dat het bestemmingsplan Vrouwenhof door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. De vraag van de PvdA over ontsierende plekken in de binnenstad waar nog gebouwd moet gaan worden wordt door de wethouder beantwoord.

 

Toezeggingen

Ambtelijk zal contact met de heer Van de Loo worden opgenomen ter zake van de voorlichtingsavond over woningbouw in de zgn. oksel van Altweerterheide.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De griffier zal een datumrondje langs de commissieleden maken om te zien of er op 8 september een scholingsavond inzake de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kan worden georganiseerd.

Er kunnen zich nog commissieden aanmelden voor het bezoek aan de  Looimolenstraat op 3 juli a.s.

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 september 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,