ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 09-10-2008

Voorzitter

J.W.M. van de Loo (WL) (voorzitter, plv.)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten (griffier, plv.)

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (WL), A.J. Egging (KP),  H.P.M. Lempens (VVD),

Afwezig de leden

A.J.L. Heijmans (PvdA, voorzitter), G. Soyügüzel (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben (CDA) en A.W.P. Kirkels  (VVD)

Ambtelijke ondersteuning

G. Konings, M. van Aken, T. Passau, Th. v. Tilburg, P. Verhappen, T. Zusterzeel, L. Koppen, A. Cramers en M. Arts

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigen.

Uitgedeeld is het besluit van het college van B&W d.d. 7 oktober 2008 over de resultaten en analyse PRIO-sessie miliebeleid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Niemand heeft zich gemeld voor het spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Wethouder Sijben verzoekt om aan de agenda toe te voegen:

·     een presentatie over de lokatie van de compensatiewoningen Ruimte voor Ruimte;

·     resultaten en analyse PRIO-sessie milieubeleidsplan.

De presentatie over de lokatie van de compensatiewoningen Ruimte voor Ruimte volgt na de behandeling van de begroting 2009 (6A).

De resultaten en analyse van de PRIO-sessie milieubeleidsplan worden behandeld tijdens de informatiebijeenkomst van de commissie RO d.d. 23 oktober 2008.

De vragen van mevrouw Beenders over de stand van zaken Lemmers foodgroup worden behandeld bij de rondvraag van wethouder Sijben.

Overigens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 09-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 4 september 2008;

B.      Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 11 september 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en van het overzicht is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 04-09-2008

 Overzicht conclusies infobijeenkomst 11-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 17 september 2008.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2009, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 08 11 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Presentatie over de locatie van de compensatiewoningen Ruimte voor Ruimte

 

Toezeggingen

 

 

Conclusies

De hand-out van deze presentatie treft u aan in de bijlage.

Bovendien treft u als bijlage aan:

·     De toetsingscriteria Ruimte voor Ruimte compensatiewoningen;

·     Lijst met locaties van compensatiewoningen in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling, 2e tranche met de afwijzingen.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen over Lemmers foodgroup worden ter vergadering beantwoord.

De vraag over de bomenkap ter hoogte van Theunishof / Bisschoppelijk College (verdwijnt de hele rij of wordt er ruimte gemaakt voor de bouwwerkzaamheden?) wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, kennisnemen van de ingediende zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Keent 2008’ (raadsvoorstel 08 10 161).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met aanpassing van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007 (raadsvoorstel 08 10 163).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Centrumgebied in de wijk Leuken (raadsvoorstel 08 10 164).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bestuursopdracht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

11.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de beëindiging van het erfpacht van TC Weert-Oost in het kader van de ontwikkeling van Sportpark Leuken;

B.      Verstrekken van een krediet van € 1.020.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de beëindiging van het erfpacht (raadsvoorstel 08 10 162).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Op de vraag over de stand van zaken afhandeling planschadeclaim van de familie Van den Akker zegt de wethouder toe dat dit geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 10 december 2008.

Over de stand van zaken handhaving Vosseven (in het kader van huisvesting buitenlandse werknemers) zal de commissie schriftelijk worden geïnformeerd.

De vragen over de stand van zaken plan Heugterbroekdijk en Stapershofpad worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:05 uur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,