ADVIESLIJST COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 08-05-2008

Voorzitter

A.J.L. Heijmans (PvdA)

Commissiegriffier

R.J.C.M. Rutten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.C.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA)

Afwezig de leden

R.W.M. Jeurissen (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

P.J.H. Sijben en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

T. Passau, T. van Tilburg, M. Arts, T. Zusterzeel en P. Verhappen

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren van agendapunten met spreekrecht).

 

 

Verzoek om spreekrecht is ontvangen van de heer B. Nelissen over agendapunt 8A (wijzigen functie op verdiepingen). De heer Nelissen vraagt de commissie het college positief te adviseren om op de eerste verdieping van het pand Markt 17 (voormalige lunchroom Bekx) een ruimte te realiseren ten behoeve van vergaderingen en (kinder)feestjes.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op verzoek van het college wordt toegevoegd agendapunt 8A (wijzigen functie op verdiepingen).

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda RO 08-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 3 april 2008;

B.     Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 10 april 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

De commissie heeft kennisgenomen van het overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 10 april 2008.

 

Bestanden

 Advieslijst RO 03-04-2008

 Overzicht conclusies infobijeenkomst 10-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 april 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

·          De brief van PvdA, Kernpunt, SP en CDA (3 april 2008) over locatie Bloemen wordt niet voor de zomer 2008 beantwoord.

·          Er komt vóór de behandeling van de voorjaarsnota een reactie van het college op de motie jongerenhuisvesting (begrotingsraad 8 november 2007).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers Foodgroup, naar aanleiding van de controles, de overleggen die hierover hebben plaatsgevonden en maatregelen voor de toekomst (op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Het verslag van het overleg met de omwonenden wordt (zodra gereed) verzonden aan de leden van de commissie RO.

Aan de commissie wordt een overzicht verstrekt van de kosten die gemoeid zijn met de extra controles.

 

Conclusies

De wethouder licht de stand van zaken toe en geeft aan dat het college op dit moment een standpuntbepaling voorbereidt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Informatie(brieven)

8A.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 inzake een verzoek voor het wijzigen van de functie op de verdieping van de panden Markt 17, Maasstraat 36a en Langstraat 17 te Weert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

WL: vasthouden aan de vastgestelde beleidsnotitie “functies op de verdiepingen in de binnenstad”.

PvdA: ten aanzien van het pand Markt 17 de horeca-functie toestaan, mits deze terug kan worden gebracht naar woningen. Ten aanzien van de overige twee panden: vasthouden aan de vastgestelde beleidsnotitie.

VVD: maatwerk leveren, voorwaarde: de functiewijziging moet terug gebracht kunnen worden naar woningen.

SP en Kernpunt: maatwerk leveren.

CDA: de beleidsnotitie blijft uitgangspunt maar waar mogelijk maatwerk leveren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsvoorstellen

8B.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ´Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen, evenementen en algemene gebruiksbepaling´, een en ander overeenkomstig bijgaand conceptbesluit (raadsvoorstel 08 05 067).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

A.     Delegeren van de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro, voor zover dit gedekt wordt door de lijst van gevallen op grond van artikel 19 lid 2 WRO, voor de duur van 1 jaar;

B.     Intrekken van het delegatiebesluit van 18 september 2002 op grond van artikel 19 WRO, met dien verstande dat alle aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de Wro, nog zullen worden afgehandeld op grond van laatstgenoemd besluit (raadsvoorstel 08 05 070).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Aan de hand van een of meer casussen zullen de gevolgen van dit te nemen besluit voor de raad inzichtelijk worden gemaakt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de tweede herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2) (raadsvoorstel 08 05 077).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      In stand laten van het besluit van 19 september 2007 waarbij het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer M.F.M. Clement, Tobbersdijk 39, alhier, is afgewezen;

B.      Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van DAS Rechtsbijstand, namens de heer M.F.M. Clement
(raadsvoorstel 08 05 078).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

12.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van dhr. C.W. van Bree aan de Maasenweg 11 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 420.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (raadsvoorstel 08 05 074).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Kirkels doet mededelingen over:

·    een bestuurlijk-ambtelijk gesprek met Van Mourik in relatie tot het voorbereidingsbesluit.

·    woningbouw in Stramproy.

·    aankoop pand Straevenweg.

De vraag van Weert Lokaal over woningbouw in Tungelroy wordt beantwoord, evenals de vraag van de PvdA over de stand van zaken woonwagens Stellingmolen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2008,

 

 

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,